Poème-France.com

Poeme : Ami Ou AmourAmi Ou Amour

Oui toi qui est toujours la
Du lundi au vendredi
J’entend toujours le nom cindy
Tu m appelle toi teddy
Quand nous somme en francais
Tu aime bien m eviter
Car tu le sais je ne veut plus redoubler
Parfois je t aime
Et apres je te deteste
Je me dit que ses toi
Et d autre fois je me dit vaut mieux pas
Tu est mon amie
Et quelque minute apres l homme de ma vie
Voila 2 ans maintenant que nous nous somme parler
Et voila le premier mot que tu a prononcer
« On nest en quelle salle »
Et on na tout de suite rie
Le feeling est passer
Et les mois on defiler
Et aujourd hui tu est comme mon frere
Dit toi que l amour que j ai pour toi
Aujourd hui se nest plus l amour qune sœur porte a son frere
Mes celui dune fille qui aime son meilleur amie

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ui twa ki ε tuʒuʁ la
dy lœ̃di o vɑ̃dʁədi
ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ lə nɔ̃ sɛ̃di
ty εm apεllə twa tεdi
kɑ̃ nu sɔmə ɑ̃ fʁɑ̃kε
ty εmə bjɛ̃ εm əvite
kaʁ ty lə sε ʒə nə vø plys ʁəduble
paʁfwa ʒə te εmə
e apʁə- ʒə tə dətεstə
ʒə mə di kə sε twa
e de otʁə fwa ʒə mə di vo mjø pa
ty ε mɔ̃n- ami
e kεlkə minytə apʁə- εl ɔmə də ma vi
vwala døz- ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ kə nu nu sɔmə paʁle
e vwala lə pʁəmje mo kə ty a pʁonɔ̃se
« ɔ̃ nεst ɑ̃ kεllə salə »
e ɔ̃ na tu də sɥitə ʁi
lə filiŋ ε pase
e lε mwaz- ɔ̃ dəfile
e oʒuʁ ɥi ty ε kɔmə mɔ̃ fʁəʁə
di twa kə εl amuʁ kə ʒi ε puʁ twa
oʒuʁ ɥi sə nεst plys εl amuʁ knə sœʁ pɔʁtə a sɔ̃ fʁəʁə
mε səlɥi dynə fijə ki εmə sɔ̃ mεjœʁ ami

bajəl sɛ̃di