Poeme : Mon Amour

Mon Amour

Je tes telephoner
Pour te dire se que je ressentais
Cetait le dimanche 15 fevrier
Lundi tu na pas arreter de me regarder
Tu na pas arreter de rire avec moi
Tu me parle de ta petite amie
Voulait tu me faire du mal ?
Nous somme mardi est tu ne m en a pas encore reparler
Tu a peut etre peur que notre amitier
Soit brisser a tout jamais
Cela va faire 2 ans
Que je pense a toi
Et j aimerais savoir se que tu ressens pour moi
Lundi tu tes mit a coter de moi pour discuter
Et malheuresement gigi est arrive
Moi est gigi avons parler d un autre mecs
Et tout a coup tu a fait la tete
J aimerais savoir si ses pour moi
Tu essaye d oublier
Mes quand je suis la
Tu te me a repenser
Je suis desoler si j ai brisser notre amitier
Mais je ne peut pas m enpecher de t aimer

Cindy bailleul

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Amour

  je=tes=te=le=pho=ner 6
  pour=te=dire=se=que=je=res=sen=tais 9
  ce=tait=le=di=manche=quin=ze=fe=vrier 9
  lun=di=tu=na=pas=ar=re=ter=de=me=re=gar=der 13
  tu=na=pas=ar=re=ter=de=rirea=vec=moi 10
  tu=me=par=le=de=ta=pe=titea=mie 9
  vou=lait=tu=me=faire=du=mal 7
  nous=somme=mar=di=est=tu=ne=m=en=a=pas=en=co=re=re=par=ler 17
  tu=a=peut=e=tre=peur=que=notrea=mi=tier 10
  soit=bris=ser=a=tout=ja=mais 7
  ce=la=va=faire=deux=ans 6
  que=je=pen=se=a=toi 6
  et=j=aime=rais=sa=voir=se=que=tu=res=sens=pour=moi 13
  lun=di=tu=tes=mit=a=co=ter=de=moi=pour=dis=cu=ter 14
  et=malheure=se=ment=gi=gi=est=ar=rive 9
  moi=est=gi=gi=a=vons=par=ler=d=un=autre=mecs 12
  et=tout=a=coup=tu=a=fait=la=tete 9
  j=aime=rais=sa=voir=si=ses=pour=moi 9
  tu=es=saye=d=ou=blier 6
  mes=quand=je=suis=la 5
  tu=te=mea=re=pen=ser 6
  je=suis=de=so=ler=si=j=ai=bris=ser=notrea=mi=tier 13
  mais=je=ne=peut=pas=m=enpe=cher=de=t=ai=mer 12

  cin=dy=bail=leul 4
 • Phonétique : Mon Amour

  ʒə tε təlεfɔne
  puʁ tə diʁə sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε
  sətε lə dimɑ̃ʃə kɛ̃zə fεvʁje
  lœ̃di ty na pa aʁəte də mə ʁəɡaʁde
  ty na pa aʁəte də ʁiʁə avεk mwa
  ty mə paʁlə də ta pətitə ami
  vulε ty mə fεʁə dy mal ?
  nu sɔmə maʁdi ε ty nə εm ɑ̃n- a pa ɑ̃kɔʁə ʁəpaʁle
  ty a pø εtʁə pœʁ kə nɔtʁə amitje
  swa bʁise a tu ʒamε
  səla va fεʁə døz- ɑ̃
  kə ʒə pɑ̃sə a twa
  e ʒi εməʁε savwaʁ sə kə ty ʁəsɛ̃ puʁ mwa
  lœ̃di ty tε mit a kɔte də mwa puʁ diskyte
  e maləʁəzəmɑ̃ ʒiʒi εt- aʁivə
  mwa ε ʒiʒi avɔ̃ paʁle de œ̃n- otʁə mεk
  e tut- a ku ty a fε la tətə
  ʒi εməʁε savwaʁ si sε puʁ mwa
  ty esεj de ublje
  mε kɑ̃ ʒə sɥi la
  ty tə mə a ʁəpɑ̃se
  ʒə sɥi dəzɔle si ʒi ε bʁise nɔtʁə amitje
  mε ʒə nə pø pa εm ɑ̃pεʃe də te εme

  sɛ̃di bajəl
 • Syllabes Phonétique : Mon Amour

  ʒə=tε=tə=lε=fɔ=ne 6
  puʁ=tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε 10
  sə=tε=lə=di=mɑ̃=ʃə=kɛ̃=zə=fε=vʁje 10
  lœ̃=di=ty=na=pa=aʁə=te=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 12
  ty=na=pa=a=ʁə=te=də=ʁi=ʁə=a=vεk=mwa 12
  ty=mə=paʁ=lə=də=tapə=ti=tə=a=mi 10
  vu=lε=ty=mə=fε=ʁə=dy=mal 8
  nu=sɔmə=maʁ=di=ε=ty=nəεm=ɑ̃=na=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=paʁ=le 16
  ty=a=pø=εtʁə=pœʁ=kə=nɔ=tʁəa=mi=tje 10
  swa=bʁi=se=a=tu=ʒa=mε 7
  sə=la=va=fε=ʁə=dø=zɑ̃ 7
  kə=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 6
  e=ʒi=εmə=ʁε=sa=vwaʁ=sə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=puʁ=mwa 13
  lœ̃=di=ty=tε=mit=a=kɔ=te=də=mwa=puʁ=dis=ky=te 14
  e=malə=ʁə=zə=mɑ̃=ʒi=ʒi=ε=ta=ʁivə 10
  mwa=ε=ʒi=ʒi=a=vɔ̃=paʁ=le=de=œ̃=notʁə=mεk 12
  e=tu=ta=ku=ty=a=fε=la=tə=tə 10
  ʒi=ε=mə=ʁε=sa=vwaʁ=si=sε=puʁ=mwa 10
  ty=e=sεj=de=u=blj=e 7
  mε=kɑ̃=ʒə=sɥi=la 5
  ty=tə=mə=a=ʁə=pɑ̃=se 7
  ʒə=sɥidə=zɔ=le=si=ʒi=ε=bʁi=se=nɔ=tʁəa=mi=tje 13
  mεʒə=nə=pø=pa=εm=ɑ̃=pε=ʃe=də=te=ε=me 12

  sɛ̃=di=ba=jəl 4

PostScriptum

teddy je t aime

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/02/2004 00:00Marie Andric

jespere ke ca va marché av cette personne.bravo pr ce tre bo poeme ++bisou

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Sexygirl16

Bravo, Tu es tres bonne. . continu a faire des poeme. . tu les reussis tres bien 😉 bye bye nini xxxxx

Poème Amour
Publié le 17/02/2004 00:00

L'écrit contient 164 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Un-Ange-Qui-Pleure:(

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs