Poème-France.com

Poeme : Tu L AimeTu L Aime

Toi tu l aime
Mais lui tu ne connait ni ses penser ni ses sentiment
Vous vous ete aimer pendant 1 ans et demi
Et maintenant il rie
Il rie de savoir que tu pourrait donnait ta vie pour lui
Ta vie n est plus la meme
Depuis qu il ne t aime plus
Tu reve tu parle de lui a longeur de journer
Et lui il ne fait que t ignorer
Tu est belle tu pourrait avoir tous les garcons a tes pieds
Mes non ses lui que tu veux a ton chevet
J espere q un jour il se rendra conte q uil ses tromper
Il arretera peut etre de t ignorer
Et te demandera de l epouser
Et toi le cœur plein d amour
Tu lui dira oui
Alord ne t inquiete pas il t aimera un jour
Il ne pourras pas passer sa vie sans te dire je t aime
« Du creu de l oreille »

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

pour anne-sophie est medhi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ty εl εmə
mε lɥi ty nə kɔnε ni sε pɑ̃se ni sε sɑ̃timɑ̃
vu vuz- ətə εme pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɑ̃ e dəmi
e mɛ̃tənɑ̃ il ʁi
il ʁi də savwaʁ kə ty puʁʁε dɔnε ta vi puʁ lɥi
ta vi εn ε plys la məmə
dəpɥi k il nə te εmə plys
ty ʁəvə ty paʁlə də lɥi a lɔ̃ʒœʁ də ʒuʁne
e lɥi il nə fε kə te iɲɔʁe
ty ε bεllə ty puʁʁε avwaʁ tus lε ɡaʁkɔ̃z- a tε pje
mε nɔ̃ sε lɥi kə ty vøz- a tɔ̃ ʃəvε
ʒi εspəʁə ky œ̃ ʒuʁ il sə ʁɑ̃dʁa kɔ̃tə ky ɥj sε tʁɔ̃pe
il aʁətəʁa pø εtʁə də te iɲɔʁe
e tə dəmɑ̃dəʁa də εl əpuze
e twa lə kœʁ plɛ̃ de amuʁ
ty lɥi diʁa ui
alɔʁ nə te ɛ̃kjətə pa il te εməʁa œ̃ ʒuʁ
il nə puʁʁa pa pase sa vi sɑ̃ tə diʁə ʒə te εmə
« dy kʁø də εl ɔʁεjə »

bajəl sɛ̃di