Poème-France.com

Poeme : Chaque FoisChaque Fois

Je pense toujours voir le bonheur
Mais finalement, je voie qu’une tonne de malheure
Chaque seconde de mon vécu
Je le passe à me dire « si au moins j’avais su »
Ou a espèrer
Qu’il va arreter de m’ignorer
J’ai toujours l’espoire qu’il peux changer
Mais chaque fois je ne fais que me tromper
Il continue chaque jour
A ne pas me prouver son amour
Chaque fois que je lui fais comprendre
Y reussie à me convaincre qu’il pourra se reprendre
Je lui donne une autre chance
Lui redonnant tout ma confiance
Mais c’étais seulement encore une fois de trop
Qu’il ma encore amadouer avec ses mots
Je me dit que jamais je ne recommencerai
Mais encore la, je ne fais que me tromper
Car je recommence toujours
Parce que je suis trop en amour
Je lui pardonne encore une fois
Encore une fois qu’il ne faudrais pas
Sa continue à me blesser
Mais j’ai trop peur de le laisser
Car je sais que je le regretterai
Mes journées, je l’ai passe déjas a désèsperer
Et mes soirées à les pleurers

… Preuve d’une belle vie déjas ruiner que je n’ai pas mériter…
Un_Coeur_Briser

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə tuʒuʁ vwaʁ lə bɔnœʁ
mε finaləmɑ̃, ʒə vwa kynə tɔnə də maləʁ
ʃakə səɡɔ̃də də mɔ̃ veky
ʒə lə pasə a mə diʁə « si o mwɛ̃ ʒavε sy »
u a εspεʁe
kil va aʁəte də miɲɔʁe
ʒε tuʒuʁ lεspwaʁə kil pø ʃɑ̃ʒe
mε ʃakə fwa ʒə nə fε kə mə tʁɔ̃pe
il kɔ̃tinɥ ʃakə ʒuʁ
a nə pa mə pʁuve sɔ̃n- amuʁ
ʃakə fwa kə ʒə lɥi fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
i ʁøsi a mə kɔ̃vɛ̃kʁə kil puʁʁa sə ʁəpʁɑ̃dʁə
ʒə lɥi dɔnə ynə otʁə ʃɑ̃sə
lɥi ʁədɔnɑ̃ tu ma kɔ̃fjɑ̃sə
mε setε sələmɑ̃ ɑ̃kɔʁə ynə fwa də tʁo
kil ma ɑ̃kɔʁə amadue avεk sε mo
ʒə mə di kə ʒamε ʒə nə ʁəkɔmɑ̃səʁε
mεz- ɑ̃kɔʁə la, ʒə nə fε kə mə tʁɔ̃pe
kaʁ ʒə ʁəkɔmɑ̃sə tuʒuʁ
paʁsə kə ʒə sɥi tʁo ɑ̃n- amuʁ
ʒə lɥi paʁdɔnə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
ɑ̃kɔʁə ynə fwa kil nə fodʁε pa
sa kɔ̃tinɥ a mə blese
mε ʒε tʁo pœʁ də lə lεse
kaʁ ʒə sε kə ʒə lə ʁəɡʁεtəʁε
mε ʒuʁne, ʒə lε pasə deʒaz- a dezεspəʁe
e mε swaʁez- a lε pləʁe

… pʁəvə dynə bεllə vi deʒa ʁɥine kə ʒə nε pa meʁite…