Poeme-France : Lecture Écrit Bonheur

Poeme : Chaque Fois

Poème Bonheur
Publié le 18/09/2005 05:37

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Chaque Fois

Je pense toujours voir le bonheur
Mais finalement, je voie qu’une tonne de malheure
Chaque seconde de mon vécu
Je le passe à me dire « si au moins j’avais su »
Ou a espèrer
Qu’il va arreter de m’ignorer
J’ai toujours l’espoire qu’il peux changer
Mais chaque fois je ne fais que me tromper
Il continue chaque jour
A ne pas me prouver son amour
Chaque fois que je lui fais comprendre
Y reussie à me convaincre qu’il pourra se reprendre
Je lui donne une autre chance
Lui redonnant tout ma confiance
Mais c’étais seulement encore une fois de trop
Qu’il ma encore amadouer avec ses mots
Je me dit que jamais je ne recommencerai
Mais encore la, je ne fais que me tromper
Car je recommence toujours
Parce que je suis trop en amour
Je lui pardonne encore une fois
Encore une fois qu’il ne faudrais pas
Sa continue à me blesser
Mais j’ai trop peur de le laisser
Car je sais que je le regretterai
Mes journées, je l’ai passe déjas a désèsperer
Et mes soirées à les pleurers

… Preuve d’une belle vie déjas ruiner que je n’ai pas mériter…
 • Pieds Hyphénique: Chaque Fois

  je=pense=tou=jours=voir=le=bon=heur 8
  mais=fi=nale=ment=je=voie=quu=ne=ton=ne=de=malheure 12
  cha=que=se=conde=de=mon=vé=cu 8
  je=le=passeà=me=di=re=si=au=moins=ja=vais=su 12
  ou=a=es=pè=rer 5
  quil=va=ar=re=ter=de=mi=gno=rer 9
  jai=tou=jours=les=poire=quil=peux=chan=ger 9
  mais=cha=que=fois=je=ne=fais=que=me=trom=per 11
  il=con=ti=nue=cha=que=jour 7
  a=ne=pas=me=prou=ver=son=a=mour 9
  cha=que=fois=que=je=lui=fais=com=prendre 9
  y=reus=sieà=me=con=vaincre=quil=pour=ra=se=re=prendre 12
  je=lui=donne=u=ne=au=tre=chance 8
  lui=re=don=nant=tout=ma=con=fiance 8
  mais=cé=tais=seule=ment=en=co=reu=ne=fois=de=trop 12
  quil=ma=en=corea=ma=douer=a=vec=ses=mots 10
  je=me=dit=que=ja=mais=je=ne=re=commen=ce=rai 12
  mais=en=core=la=je=ne=fais=que=me=trom=per 11
  car=je=re=com=men=ce=tou=jours 8
  par=ce=que=je=suis=trop=en=a=mour 9
  je=lui=par=donneen=core=u=ne=fois 8
  en=coreune=fois=quil=ne=fau=drais=pas 8
  sa=con=ti=nue=à=me=bles=ser 8
  mais=jai=trop=peur=de=le=lais=ser 8
  car=je=sais=que=je=le=re=grette=rai 9
  mes=jour=nées=je=lai=passe=dé=jas=a=dé=sès=pe=rer 13
  et=mes=soi=rées=à=les=pleu=rers 8

  preuve=du=ne=bel=le=vie=dé=jas=rui=ner=que=je=nai=pas=mé=ri=ter 18
 • Phonétique : Chaque Fois

  ʒə pɑ̃sə tuʒuʁ vwaʁ lə bɔnœʁ
  mε finaləmɑ̃, ʒə vwa kynə tɔnə də maləʁ
  ʃakə səɡɔ̃də də mɔ̃ veky
  ʒə lə pasə a mə diʁə « si o mwɛ̃ ʒavε sy »
  u a εspεʁe
  kil va aʁəte də miɲɔʁe
  ʒε tuʒuʁ lεspwaʁə kil pø ʃɑ̃ʒe
  mε ʃakə fwa ʒə nə fε kə mə tʁɔ̃pe
  il kɔ̃tinɥ ʃakə ʒuʁ
  a nə pa mə pʁuve sɔ̃n- amuʁ
  ʃakə fwa kə ʒə lɥi fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  i ʁøsi a mə kɔ̃vɛ̃kʁə kil puʁʁa sə ʁəpʁɑ̃dʁə
  ʒə lɥi dɔnə ynə otʁə ʃɑ̃sə
  lɥi ʁədɔnɑ̃ tu ma kɔ̃fjɑ̃sə
  mε setε sələmɑ̃ ɑ̃kɔʁə ynə fwa də tʁo
  kil ma ɑ̃kɔʁə amadue avεk sε mo
  ʒə mə di kə ʒamε ʒə nə ʁəkɔmɑ̃səʁε
  mεz- ɑ̃kɔʁə la, ʒə nə fε kə mə tʁɔ̃pe
  kaʁ ʒə ʁəkɔmɑ̃sə tuʒuʁ
  paʁsə kə ʒə sɥi tʁo ɑ̃n- amuʁ
  ʒə lɥi paʁdɔnə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa kil nə fodʁε pa
  sa kɔ̃tinɥ a mə blese
  mε ʒε tʁo pœʁ də lə lεse
  kaʁ ʒə sε kə ʒə lə ʁəɡʁεtəʁε
  mε ʒuʁne, ʒə lε pasə deʒaz- a dezεspəʁe
  e mε swaʁez- a lε pləʁe

  … pʁəvə dynə bεllə vi deʒa ʁɥine kə ʒə nε pa meʁite…
 • Pieds Phonétique : Chaque Fois

  ʒə=pɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=vwaʁ=lə=bɔ=nœ=ʁə 10
  mε=fi=nalə=mɑ̃=ʒə=vwa=ky=nə=tɔ=nə=də=ma=ləʁ 13
  ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=də=mɔ̃=ve=ky 9
  ʒə=lə=pasəa=mə=di=ʁə=si=o=mwɛ̃=ʒa=vε=sy 12
  u=a=εs=pε=ʁe 5
  kil=va=a=ʁə=te=də=mi=ɲɔ=ʁe 9
  ʒε=tu=ʒuʁ=lεs=pwa=ʁə=kil=pø=ʃɑ̃=ʒe 10
  mε=ʃa=kə=fwaʒə=nə=fε=kə=mə=tʁɔ̃=pe 10
  il=kɔ̃=tinɥ=ʃa=kə=ʒuʁ 6
  a=nə=pa=mə=pʁu=ve=sɔ̃=na=muʁ 9
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=lɥi=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 10
  i=ʁø=si=amə=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=kil=puʁ=ʁa=sə=ʁə=pʁɑ̃dʁə 13
  ʒə=lɥi=dɔ=nə=y=nə=o=tʁə=ʃɑ̃=sə 10
  lɥi=ʁə=dɔ=nɑ̃=tu=ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  mεse=tε=sə=lə=mɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa=də=tʁo 12
  kil=ma=ɑ̃=kɔʁəa=ma=du=e=a=vεk=sε=mo 11
  ʒə=mə=dikə=ʒa=mεʒə=nəʁə=kɔ=mɑ̃=sə=ʁε 10
  mε=zɑ̃=kɔʁə=la=ʒə=nə=fε=kə=mə=tʁɔ̃=pe 11
  kaʁ=ʒə=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=tu=ʒuʁ 8
  paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=tʁo=ɑ̃=na=muʁ 9
  ʒə=lɥi=paʁ=dɔnə=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=ynə=fwa=kil=nə=fo=dʁε=pa 10
  sa=kɔ̃=tinɥ=a=mə=ble=se 7
  mε=ʒε=tʁo=pœ=ʁə=də=lə=lε=se 9
  kaʁ=ʒə=sε=kə=ʒə=lə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁε 10
  mε=ʒuʁ=ne=ʒə=lε=pasə=de=ʒa=za=de=zεs=pə=ʁe 13
  e=mε=swa=ʁe=za=lε=plə=ʁe 8

  pʁə=və=dynə=bεllə=vi=de=ʒa=ʁɥi=ne=kə=ʒə=nε=pa=me=ʁi=te 17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 10:12Painoir

Triste Poeme...

Auteur de Poésie
18/09/2005 13:39(F)Fleurlune Mimi(F)

c’est plutot lui qui ne ta pas mérité car tu merite mieux !
le bonheur est parfois devant nous mais on est trop aveugle par l’amour qu’on ne px le voir ...
continu

la fleur de lune (f)