Poème-France.com

Poeme : Chronique…Chronique…

Chronique satyrique d’une Violine neurasthénique "
(Ironiquement composée, lol… )

Je déteste les fêtes
Décidémment je crois que ces moments de choix
De pure bonheur partagé entre convives
Ne sont plus pour moi
Les dindes aux marrons peuvent renfiler leurs vestons
Et rejoindre leurs dindons
Moi ce soir j’ai une tronche à m’auto-étouffer avec du whykas-ronron
Soirée à la con
Où tout le monde se fait chier
Ne rêvant qu’à une seule chose
C’est d’aller se coucher
Pis ce con de vieux barbu qu’est en retard
Doit avoir du trafic sur les routes du ciel
Ou bien peut être que ses reines sont déchirés
D’avoir accepté de boire tout ce vin chaud
Pour les stimuler
N’empêche que ce con est en retard
Et moi j’ai de plus en plus le cafard…
Pensée d’un certain soir…

La vie est belle… mouais la vie est belle…
Viavie809

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kʁɔnikə satiʁikə dynə vjɔlinə nəʁastenikə ɡjmε
(iʁɔnikəmɑ̃ kɔ̃poze, lɔl… )

ʒə detεstə lε fεtə
desidemɑ̃ ʒə kʁwa kə sε mɔmɑ̃ də ʃwa
də pyʁə bɔnœʁ paʁtaʒe ɑ̃tʁə kɔ̃vivə
nə sɔ̃ plys puʁ mwa
lε dɛ̃dəz- o maʁɔ̃ pəve ʁɑ̃file lœʁ vεstɔ̃
e ʁəʒwɛ̃dʁə lœʁ dɛ̃dɔ̃
mwa sə swaʁ ʒε ynə tʁɔ̃ʃə a moto etufe avεk dy wika ʁɔ̃ʁɔ̃
swaʁe a la kɔ̃
u tu lə mɔ̃də sə fε ʃje
nə ʁεvɑ̃ ka ynə sələ ʃozə
sε dale sə kuʃe
pi sə kɔ̃ də vjø baʁby kεt- ɑ̃ ʁətaʁ
dwa avwaʁ dy tʁafik syʁ lε ʁutə dy sjεl
u bjɛ̃ pø εtʁə kə sε ʁεnə sɔ̃ deʃiʁe
davwaʁ aksεpte də bwaʁə tu sə vɛ̃ ʃo
puʁ lε stimyle
nɑ̃pεʃə kə sə kɔ̃ εt- ɑ̃ ʁətaʁ
e mwa ʒε də plysz- ɑ̃ plys lə kafaʁ…
pɑ̃se dœ̃ sεʁtɛ̃ swaʁ…

la vi ε bεllə… muε la vi ε bεllə…