Poème-France.com

Poeme : Mon HeritageMon Heritage

Mon héritage…

Le 20 mai…

Merci parents de m’avoir légué…
Le mal de vivre…

Merci parents de m’avoir légué…
La douleur

Merci parents de m’avoir légué…
La force d’un autre temps…
La fragilité de maintenant

Merci parents de m’avoir légué…
L’épreuve que je dois combattre

Merci parents de m’avoir légué…
La sincérité, d’être entière, d’être dans l’excès…

Merci parents de m’avoir légué…
Mon manque de sourire,
Vos démons sur la rive,

Merci parents cependant…
De m’avoir donné deux enfants…
Vers qui, et pour eux je me battrais continuellement…

Merci parents de m’oublier à jamais…

Merci parents de me laisser désormais en paix…

Merci parents de me permettre de rompre la chaîne…
De ne plus connaître les mots tristesse, vâgue à l’âme et amour-haine…

Car je vous aime comme je vous déteste de m’avoir fabriqué en détresse…

Merci parents de me laisser en paix
De pouvoir me laisser évoluer parmi les vivants…

Car je ne vis que pour vous, ne pense qu’à vous, ne voit que vous…
Votre présence m’est pesante, obsédante, lancinante…

Alors de grâce, tel un condamné qui la réclame sur la lame lisse comme une glace

Laissez-moi en paix et grâce à votre repos, ainsi, la chaîne du drame cessera,
Mes enfants seront heureux et en paix auprès d’une femme apaisée,

Cette femme, ce sera moi…
Viavie809

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- eʁitaʒə…

lə vɛ̃ mε…

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
lə mal də vivʁə…

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
la dulœʁ

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
la fɔʁsə dœ̃n- otʁə tɑ̃…
la fʁaʒilite də mɛ̃tənɑ̃

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
lepʁəvə kə ʒə dwa kɔ̃batʁə

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
la sɛ̃seʁite, dεtʁə ɑ̃tjεʁə, dεtʁə dɑ̃ lεksε…

mεʁsi paʁɑ̃ də mavwaʁ leɡe…
mɔ̃ mɑ̃kə də suʁiʁə,
vo demɔ̃ syʁ la ʁivə,

mεʁsi paʁɑ̃ səpɑ̃dɑ̃…
də mavwaʁ dɔne døz- ɑ̃fɑ̃…
vεʁ ki, e puʁ ø ʒə mə batʁε kɔ̃tinɥεllmɑ̃…

mεʁsi paʁɑ̃ də mublje a ʒamε…

mεʁsi paʁɑ̃ də mə lεse dezɔʁmεz- ɑ̃ pε…

mεʁsi paʁɑ̃ də mə pεʁmεtʁə də ʁɔ̃pʁə la ʃεnə…
də nə plys kɔnεtʁə lε mo tʁistεsə, vaɡ a lamə e amuʁ-εnə…

kaʁ ʒə vuz- εmə kɔmə ʒə vu detεstə də mavwaʁ fabʁike ɑ̃ detʁεsə…

mεʁsi paʁɑ̃ də mə lεse ɑ̃ pε
də puvwaʁ mə lεse evɔlɥe paʁmi lε vivɑ̃…

kaʁ ʒə nə vis kə puʁ vu, nə pɑ̃sə ka vu, nə vwa kə vu…
vɔtʁə pʁezɑ̃sə mε pəzɑ̃tə, ɔpsedɑ̃tə, lɑ̃sinɑ̃tə…

alɔʁ də ɡʁasə, tεl œ̃ kɔ̃damne ki la ʁeklamə syʁ la lamə lisə kɔmə ynə ɡlasə

lεse mwa ɑ̃ pε e ɡʁasə a vɔtʁə ʁəpo, ɛ̃si, la ʃεnə dy dʁamə sesəʁa,
mεz- ɑ̃fɑ̃ səʁɔ̃ œʁøz- e ɑ̃ pε opʁε dynə famə apεze,

sεtə famə, sə səʁa mwa…