Poème-France.com

Poeme : Reviens Moi !Reviens Moi !

Tu sais que je t’aime mais apparement cela ne te fais rien. Tu représentes tout pour moi et sans toi ma vie n’a plus d’intérêt. Je ne te fais aucun chantage vu que cela ne te fais rien. Et maintenant que je sois là ou pas cela revient au même pour toi.
Et pourtant je t’aime plus que tout au monde et plus que ma vie elle même.
Je ferai tout pour que tu me reviennes car tu es ma vie, je retournerai ciel et terre pour toi. Je t’aime tant, tu ne peux pas savoir à quel point.
Si ce que je t’ai écrit n’a aucun effet sur toi alors tout est vraiment bel et bien fini mais sache que tu resteras à jamais dans mon cœur et il restera à voir si moi je resterai sur Terre.

Je ne regrette rien de ce que l’on a vécu, je regrette juste que cela soit fini et cela à cause d’une futilité.
Je n’ai plus aucune raison de vivre, je ne représente rien pour moi, il n’y avait qu’à tes yeux que je semblais avoir un intérêt et maintenant que c’est fini, ma vie en est de même !
Wt-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty sε kə ʒə tεmə mεz- apaʁəmɑ̃ səla nə tə fε ʁjɛ̃. ty ʁəpʁezɑ̃tə tu puʁ mwa e sɑ̃ twa ma vi na plys dɛ̃teʁε. ʒə nə tə fεz- okœ̃ ʃɑ̃taʒə vy kə səla nə tə fε ʁjɛ̃. e mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə swa la u pa səla ʁəvjɛ̃ o mεmə puʁ twa.
e puʁtɑ̃ ʒə tεmə plys kə tut- o mɔ̃də e plys kə ma vi εllə mεmə.
ʒə fəʁε tu puʁ kə ty mə ʁəvjεnə kaʁ ty ε ma vi, ʒə ʁətuʁnəʁε sjεl e teʁə puʁ twa. ʒə tεmə tɑ̃, ty nə pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃.
si sə kə ʒə tε ekʁi na okœ̃ efε syʁ twa alɔʁ tut- ε vʁεmɑ̃ bεl e bjɛ̃ fini mε saʃə kə ty ʁεstəʁaz- a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e il ʁεstəʁa a vwaʁ si mwa ʒə ʁεstəʁε syʁ teʁə.

ʒə nə ʁəɡʁεtə ʁjɛ̃ də sə kə lɔ̃n- a veky, ʒə ʁəɡʁεtə ʒystə kə səla swa fini e səla a kozə dynə fytilite.
ʒə nε plysz- okynə ʁεzɔ̃ də vivʁə, ʒə nə ʁəpʁezɑ̃tə ʁjɛ̃ puʁ mwa, il ni avε ka tεz- iø kə ʒə sɑ̃blεz- avwaʁ œ̃n- ɛ̃teʁε e mɛ̃tənɑ̃ kə sε fini, ma vi ɑ̃n- ε də mεmə !