Poème-France.com

Poeme : Mon Seul Et Unique AmoursMon Seul Et Unique Amours

Toi mon seul et unique amours
Je t’aime et je t’aimerai jusqu’a la fin des temps.
Je pense a toi jours et nuit tu est dans chacun de mes rêve
Quand je me réveille le matin je voudrai me rendormir pour continuer de rêver a toi
Mes notre relation sera jamais possible a cause que beaucoup de gens le refuse
Pour moi l’amours na pas d’âge quand on n’aime personne ne peut empêcher d’aimer car ses trop fort
J’aimerais te voir juste toi seul pour pouvoir te dire tout se que je pense et sauter dans le creux de tes bras et sentir ton cœur battre de mille feu de te regarder en me plongeant dans tes yeux si doux et si tendre
Je m’ennuis de toi je m’ennuis de ta bouche je m’ennuis de tes yeux je m’ennuis complètement de toi
Si je pourrait revenir dans en arrière dans les moment auxquelles nous étions ensemble jarretterait le temps pour savourer chaque petit instant a tes coter qui on su me rendre bien et heureuse
Toi mon seul et unique amours je t’aimerai jusqu’a la fin des temps ! ! ! ! !
Be!la

PostScriptum

dsl c pas un poeme extra mes c mon premier il a un debut a tout ; )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mɔ̃ səl e ynikə amuʁ
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃.
ʒə pɑ̃sə a twa ʒuʁz- e nɥi ty ε dɑ̃ ʃakœ̃ də mε ʁεvə
kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə lə matɛ̃ ʒə vudʁε mə ʁɑ̃dɔʁmiʁ puʁ kɔ̃tinɥe də ʁεve a twa
mε nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ səʁa ʒamε pɔsiblə a kozə kə boku də ʒɑ̃ lə ʁəfyzə
puʁ mwa lamuʁ na pa daʒə kɑ̃t- ɔ̃ nεmə pεʁsɔnə nə pø ɑ̃pεʃe dεme kaʁ sε tʁo fɔʁ
ʒεməʁε tə vwaʁ ʒystə twa səl puʁ puvwaʁ tə diʁə tu sə kə ʒə pɑ̃sə e sote dɑ̃ lə kʁø də tε bʁaz- e sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ batʁə də milə fø də tə ʁəɡaʁde ɑ̃ mə plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃ tεz- iø si duz- e si tɑ̃dʁə
ʒə mɑ̃nɥi də twa ʒə mɑ̃nɥi də ta buʃə ʒə mɑ̃nɥi də tεz- iø ʒə mɑ̃nɥi kɔ̃plεtəmɑ̃ də twa
si ʒə puʁʁε ʁəvəniʁ dɑ̃z- ɑ̃n- aʁjεʁə dɑ̃ lε mɔmɑ̃ okεllə nuz- esjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə ʒaʁεtəʁε lə tɑ̃ puʁ savuʁe ʃakə pəti ɛ̃stɑ̃ a tε kɔte ki ɔ̃ sy mə ʁɑ̃dʁə bjɛ̃ e œʁøzə
twa mɔ̃ səl e ynikə amuʁ ʒə tεməʁε ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃ ! ! !