Poème-France.com

Poeme : Amitié TerminéAmitié Terminé

Désolé mais tu n’es plus mon amie
Pourquoi faudrait toujours que je te pardonne
Quand tu fais ta conne
Pourquoi faudrai toujours que je sois a tes coter
Quand sur toi je ne peut pas compter

Tu n’es pas une vrai amie
Et c’est vrai se que je dis
Arrête de faire des menaces
Et prend donc ta place

Touche plus a mes amies
Car méchante te défénis
Tu ne fait que du mal
Tu es vraiment inégale

Tu me fait vraiment chier
Parce que tout se que ut fais s’est me rabaisser
Je suis tanner de te pardonner
De toi j’en ai plus quasser
Car tout se que tu dis
C’est juste des menteries

Tu ne mérites pas
D’avoir des amies comme sa
Ceux qui sont toujours la
Juste pour toi

Ce temps la c’est fini
Car moi je ne suis plus ton amie
J’espère que tu comprendra
Que des amies ocmme moi
Tu n’en métites pas
[Xxxbrokenheartxxx]

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dezɔle mε ty nε plys mɔ̃n- ami
puʁkwa fodʁε tuʒuʁ kə ʒə tə paʁdɔnə
kɑ̃ ty fε ta kɔnə
puʁkwa fodʁε tuʒuʁ kə ʒə swaz- a tε kɔte
kɑ̃ syʁ twa ʒə nə pø pa kɔ̃te

ty nε pa ynə vʁε ami
e sε vʁε sə kə ʒə di
aʁεtə də fεʁə dε mənasə
e pʁɑ̃ dɔ̃k ta plasə

tuʃə plysz- a mεz- ami
kaʁ meʃɑ̃tə tə defeni
ty nə fε kə dy mal
ty ε vʁεmɑ̃ ineɡalə

ty mə fε vʁεmɑ̃ ʃje
paʁsə kə tu sə kə yt fε sε mə ʁabεse
ʒə sɥi tane də tə paʁdɔne
də twa ʒɑ̃n- ε plys kase
kaʁ tu sə kə ty di
sε ʒystə dε mɑ̃təʁi

ty nə meʁitə pa
davwaʁ dεz- ami kɔmə sa
sø ki sɔ̃ tuʒuʁ la
ʒystə puʁ twa

sə tɑ̃ la sε fini
kaʁ mwa ʒə nə sɥi plys tɔ̃n- ami
ʒεspεʁə kə ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa
kə dεz- amiz- ɔkmə mwa
ty nɑ̃ metitə pa