Poeme : Liser Moi Sil Vous Plait

Liser Moi Sil Vous Plait

Bonjour tout le monde. . a ceux qui me lisent jespere que vous aler bien. . ce nest pas un poème que je fais ni une pensé ni plusieurs pensé c juste pour vous dire que la vie est tres importante peu importe ce qui peut vous arriver il y aura toujours quelqun qui sera la pour vous écouter et pour vous aimer… si vous ressenter que personne nest la spour vous encourager ni pour vous aimer alors faite une priere mais si vous ne croiver pas en Dieu inventer votre propre dieu. . que se soit quelqun qui ets mort que vous aimier plus que tout au monde. . mais sacher que jamais il ne faut abandonner car la vie est vraiiiiiment trop précieuse… jespere que ceux qui aurint lu un peu de mon message pourron me donner des commentaires parce que souvent on a besoin d’un ami… mais cet ami dont on a besoin sa peut etre nimporte qui. . alors si vous avez besoin de quelqun a qui parler ou a qui juste raconter sa joie sa peine sa colere… ajouter moi a vos contacts de hotmails… je n’a
I lair de rien mais je suis attentive et a lécoute des gens… je saurai vous écouter plus que personne… faites moi confiance… et a tout ceux qui pensent a la mort… moi jy pense a chaque jour mais je me dit que la vie vaux la peine detre vécu et que le sucide est unsigne de lacheter si vous vouler vous tuer vous etes des laches parce que vous netes pas capable de vous accrocher a la vie… et je ne veux pas quon me prennent en pitié mais je nai que 13ans et ma meilleure amie est morte il y a 7mois a cose d’un gars quil la violer et moi aussi il ma violer mais elle elle nétait pas caoable de vivre ak sa alors ele en a fini ak ses jours… je regrette vraiment de ne pas men etre rendu compte avant. . meme a sa elle laurait faite quand meme et vla pas longtemps G faite une tentative… mais elle a échouer et jme dit que cest surement elle qui ma empecher de faire une chose pareille… elle est maintenant mon ange… en tout cas jespere que vous majoueter si vous
Vouler me connaitre et me parler… jespere aussi que mon message aura doner un peu despoirs au gens… mon adresse e-mail est : natashalebeau@hotmail. com mais je mappelle Mylène… bonne chance a tous ! ! ! -xxxxx- -I need frien… -

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Liser Moi Sil Vous Plait

  bon=jour=tout=le=mon=de=a=ceux=qui=me=li=sent=jes=pe=re=que=vous=a=ler=bien=ce=nest=pas=un=po=è=me=que=je=fais=ni=u=ne=pen=sé=ni=plu=sieurs=pen=sé=c=jus=te=pour=vous=di=re=que=la=vie=est=tres=im=por=tan=te=peu=im=por=te=ce=qui=peut=vous=ar=ri=ver=il=y=au=ra=tou=jours=quel=qun=qui=se=ra=la=pour=vous=é=cou=ter=et=pour=vous=ai=mer=si=vous=res=sen=ter=que=per=son=ne=nest=la=s=pour=vous=en=cou=ra=ger=ni=pour=vous=ai=mer=a=lors=fai=te=u=ne=prie=re=mais=si=vous=ne=croi=ver=pas=en=dieu=in=ven=ter=vo=tre=pro=pre=dieu=que=se=soit=quel=qun=qui=ets=mort=que=vous=ai=mier=plus=que=tout=au=monde=mais=sa=cher=que=ja=mais=il=ne=faut=a=ban=don=ner=car=la=vie=est=vraiiii=ment=trop=pré=cieu=se=jes=pe=re=que=ceux=qui=au=rint=lu=un=peu=de=mon=mes=sa=ge=pour=ron=me=don=ner=des=com=men=tai=res=par=ce=que=sou=vent=on=a=be=soin=dun=a=mi=mais=cet=a=mi=dont=on=a=be=soin=sa=peut=e=tre=nim=por=te=qui=alors=si=vous=a=vez=be=soin=de=quel=qun=a=qui=par=ler=ou=a=qui=jus=te=ra=con=ter=sa=joie=sa=pei=ne=sa=co=le=re=a=jou=ter=moi=a=vos=con=tacts=de=hot=mails=je=na 276
  i=lair=de=rien=mais=je=suis=at=ten=tiveet=a=lé=cou=te=des=gens=je=sau=rai=vous=é=cou=ter=plus=que=per=son=ne=fai=tes=moi=con=fian=ce=et=a=tout=ceux=qui=pen=sent=a=la=mort=moi=jy=pen=se=a=cha=que=jour=mais=je=me=dit=que=la=vie=vaux=la=pei=ne=de=tre=vé=cu=et=que=le=su=ci=de=est=un=si=gne=de=la=che=ter=si=vous=vou=ler=vous=tuer=vous=e=tes=des=la=ches=par=ce=que=vous=ne=tes=pas=ca=pa=ble=de=vous=ac=cro=cher=a=la=vie=et=je=ne=veux=pas=quon=me=pren=nent=en=pi=tié=mais=je=nai=que=trei=ze=ans=et=ma=meilleu=re=a=mie=est=mor=te=il=y=a=sept=mois=a=co=se=dun=gars=quil=la=vio=ler=et=moi=aus=si=il=ma=vio=ler=mais=elle=el=le=né=tait=pas=caoa=ble=de=vi=vre=ak=sa=a=lors=e=le=en=a=fi=ni=ak=ses=jours=je=re=gret=te=vrai=ment=de=ne=pas=men=e=tre=ren=du=comp=te=a=vant=me=me=a=sa=el=le=lau=rait=fai=te=quand=me=me=et=v=la=pas=long=temps=g=fai=te=u=ne=ten=ta=ti=ve=mais=el=le=a=é=chouer=et=j=me=dit=que=cest=su=re=ment=el=le=qui=ma=em=pe=cher=de=fai=re=u=ne=cho=se=pa=rei=lle=el=le=est=main=te=nant=mon=an=ge=en=tout=cas=jes=pe=re=que=vous=ma=joue=ter=si=vous 286
  vou=ler=me=con=nai=tre=et=me=par=ler=jes=pe=re=aus=si=que=mon=mes=sa=ge=au=ra=do=ner=un=peu=des=poirs=au=gens=mon=a=dres=se=e=mail=est=na=ta=sha=le=beau=att=hot=mail=com=mais=je=map=pel=le=my=lè=ne=bon=ne=chan=ce=a=tous=x=x=x=x=i=ne=ed=frien 68
 • Phonétique : Liser Moi Sil Vous Plait

  bɔ̃ʒuʁ tu lə mɔ̃də. a sø ki mə lize ʒεspəʁə kə vuz- ale bjɛ̃. sə nεst pa œ̃ pɔεmə kə ʒə fε ni ynə pɑ̃se ni plyzjœʁ pɑ̃se se ʒystə puʁ vu diʁə kə la vi ε tʁəz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə pø ɛ̃pɔʁtə sə ki pø vuz- aʁive il i oʁa tuʒuʁ kεlkn ki səʁa la puʁ vuz- ekute e puʁ vuz- εme… si vu ʁəsɑ̃te kə pεʁsɔnə nεst la spuʁ vuz- ɑ̃kuʁaʒe ni puʁ vuz- εme alɔʁ fεtə ynə pʁjəʁə mε si vu nə kʁwave pa ɑ̃ djø ɛ̃vɑ̃te vɔtʁə pʁɔpʁə djø. kə sə swa kεlkn ki εts mɔʁ kə vuz- εmje plys kə tut- o mɔ̃də. mε saʃe kə ʒamεz- il nə fo abɑ̃dɔne kaʁ la vi ε vʁεjjime tʁo pʁesjøzə… ʒεspəʁə kə sø ki oʁɛ̃ ly œ̃ pø də mɔ̃ mesaʒə puʁʁɔ̃ mə dɔne dε kɔmɑ̃tεʁə paʁsə kə suvɑ̃ ɔ̃n- a bəzwɛ̃ dœ̃n- ami… mε sεt ami dɔ̃ ɔ̃n- a bəzwɛ̃ sa pø εtʁə nɛ̃pɔʁtə ki. alɔʁ si vuz- ave bəzwɛ̃ də kεlkn a ki paʁle u a ki ʒystə ʁakɔ̃te sa ʒwa sa pεnə sa kɔləʁə… aʒute mwa a vo kɔ̃takt də ɔtmaj… ʒə na
  i lεʁ də ʁjɛ̃ mε ʒə sɥiz- atɑ̃tivə e a lekutə dε ʒɑ̃… ʒə soʁε vuz- ekute plys kə pεʁsɔnə… fεtə mwa kɔ̃fjɑ̃sə… e a tu sø ki pɑ̃se a la mɔʁ… mwa ʒi pɑ̃sə a ʃakə ʒuʁ mε ʒə mə di kə la vi vo la pεnə dətʁə veky e kə lə sysidə εt- œ̃siɲə də laʃəte si vu vule vu tɥe vuz- ətə dε laʃə paʁsə kə vu nətə pa kapablə də vuz- akʁoʃe a la vi… e ʒə nə vø pa kɔ̃ mə pʁεne ɑ̃ pitje mε ʒə nε kə tʁεzə ɑ̃ e ma mεjəʁə ami ε mɔʁtə il i a sεt mwaz- a kozə dœ̃ ɡaʁ kj la vjɔle e mwa osi il ma vjɔle mεz- εllə εllə netε pa kaɔablə də vivʁə ak sa alɔʁz- ələ ɑ̃n- a fini ak sε ʒuʁ… ʒə ʁəɡʁεtə vʁεmɑ̃ də nə pa mεn εtʁə ʁɑ̃dy kɔ̃tə avɑ̃. məmə a sa εllə loʁε fεtə kɑ̃ məmə e vla pa lɔ̃tɑ̃ ʒe fεtə ynə tɑ̃tativə… mεz- εllə a eʃue e ʒmə di kə sεst syʁəmɑ̃ εllə ki ma ɑ̃pεʃe də fεʁə ynə ʃozə paʁεjə… εllə ε mɛ̃tənɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə… ɑ̃ tu ka ʒεspəʁə kə vu maʒuəte si vu
  vule mə kɔnεtʁə e mə paʁle… ʒεspəʁə osi kə mɔ̃ mesaʒə oʁa dɔne œ̃ pø dεspwaʁz- o ʒɑ̃… mɔ̃n- adʁεsə ə maj ε : nataʃaləbo at ɔtmaj. kɔm mε ʒə mapεllə milεnə… bɔnə ʃɑ̃sə a tus ! ! ! iks iks iks iks i nid fʁjɛ̃…
 • Syllabes Phonétique : Liser Moi Sil Vous Plait

  bɔ̃=ʒuʁ=tu=lə=mɔ̃=də=a=sø=ki=mə=li=ze=ʒεs=pə=ʁə=kə=vu=za=le=bj=ɛ̃=sə=nεst=pa=œ̃=pɔ=ε=mə=kə=ʒə=fε=ni=y=nə=pɑ̃=se=ni=ply=zjœʁ=pɑ̃=se=se=ʒys=tə=puʁ=vu=di=ʁə=kə=la=vi=ε=tʁə=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=tə=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=ki=pø=vu=za=ʁi=ve=il=i=o=ʁa=tu=ʒuʁ=kεlkn=ki=sə=ʁa=la=puʁ=vu=ze=ku=te=e=puʁ=vu=zε=me=si=vu=ʁə=sɑ̃=te=kə=pεʁ=sɔ=nə=nεst=la=spuʁ=vu=zɑ̃=ku=ʁa=ʒe=ni=puʁ=vu=zε=me=a=lɔʁ=fε=tə=y=nə=pʁjə=ʁə=mε=si=vu=nə=kʁwa=ve=pa=ɑ̃=djø=ɛ̃=vɑ̃=te=vɔ=tʁə=pʁɔ=pʁə=djø=kə=sə=swa=kεlkn=ki=εts=mɔʁ=kə=vu=zε=mje=plys=kə=tu=to=mɔ̃=də=mε=sa=ʃe=kə=ʒa=mε=zil=nə=fo=a=bɑ̃=dɔ=ne=kaʁ=la=vi=ε=vʁε=jji=me=tʁo=pʁe=sjø=zə=ʒεs=pə=ʁə=kə=sø=ki=o=ʁɛ̃=ly=œ̃=pø=də=mɔ̃=me=sa=ʒə=puʁ=ʁɔ̃=mə=dɔ=ne=dε=kɔ=mɑ̃=tε=ʁə=paʁ=sə=kə=su=vɑ̃=ɔ̃=na=bə=zwɛ̃=dœ̃=na=mi=mε=sεt=a=mi=dɔ̃=ɔ̃=na=bə=zwɛ̃=sa=pø=ε=tʁə=nɛ̃=pɔʁ=tə=ki=a=lɔʁ=si=vu=za=ve=bə=zwɛ̃=də=kεlkn=a=ki=paʁ=le=u=a=ki=ʒys=tə=ʁa=kɔ̃=te=sa=ʒwa=sa=pε=nə=sa=kɔ=lə=ʁə=a=ʒu=te=mwa=a=vo=kɔ̃=takt=də=ɔt=maj=ʒə=na 276
  i=lεʁdə=ʁjɛ̃=mε=ʒə=sɥi=za=tɑ̃=ti=vəe=a=le=ku=tə=dε=ʒɑ̃=ʒə=so=ʁε=vu=ze=ku=te=plys=kə=pεʁ=sɔ=nə=fε=tə=mwa=kɔ̃=fjɑ̃=sə=e=a=tu=sø=ki=pɑ̃=se=a=la=mɔʁ=mwa=ʒi=pɑ̃=sə=a=ʃa=kə=ʒuʁ=mε=ʒə=mə=di=kə=la=vi=vo=la=pε=nə=də=tʁə=ve=ky=e=kə=lə=sy=si=də=ε=tœ̃=si=ɲə=də=la=ʃə=te=si=vu=vu=le=vu=tɥe=vu=zə=tə=dε=la=ʃə=paʁ=sə=kə=vu=nə=tə=pa=ka=pa=blə=də=vu=za=kʁo=ʃe=a=la=vi=e=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=mə=pʁε=ne=ɑ̃=pi=tje=mε=ʒə=nε=kə=tʁε=zə=ɑ̃=e=ma=mεjə=ʁə=a=mi=ε=mɔʁ=tə=il=i=a=sεt=mwa=za=ko=zə=dœ̃=ɡaʁ=kj=la=vjɔ=le=e=mwa=o=si=il=ma=vjɔ=le=mε=zεllə=εl=lə=ne=tε=pa=ka=ɔ=a=blə=də=vi=vʁə=ak=sa=a=lɔʁ=zə=lə=ɑ̃=na=fi=ni=ak=sε=ʒuʁ=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=vʁε=mɑ̃=də=nə=pa=mεn=ε=tʁə=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə=a=vɑ̃=mə=mə=a=sa=εl=lə=lo=ʁε=fε=tə=kɑ̃=mə=mə=e=vla=pa=lɔ̃=tɑ̃=ʒe=fε=tə=y=nə=tɑ̃=ta=ti=və=mε=zεl=lə=a=e=ʃu=e=e=ʒmə=di=kə=sεst=sy=ʁə=mɑ̃=εl=lə=ki=ma=ɑ̃=pε=ʃe=də=fε=ʁə=y=nə=ʃo=zə=pa=ʁε=jə=εl=lə=ε=mɛ̃=tə=nɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ɑ̃=tu=ka=ʒεs=pə=ʁə=kə=vu=ma=ʒu=ə=te=si=vu 288
  vu=le=mə=kɔ=nε=tʁə=e=mə=paʁ=le=ʒεs=pə=ʁə=o=si=kə=mɔ̃=me=sa=ʒə=o=ʁa=dɔ=ne=œ̃=pø=dεs=pwaʁ=zo=ʒɑ̃=mɔ̃=na=dʁε=sə=ə=maj=ε=na=ta=ʃa=lə=bo=at=ɔt=maj=kɔm=mε=ʒə=ma=pεl=lə=mi=lε=nə=bɔ=nə=ʃɑ̃=sə=a=tus=iks=iks=iks=iks=i=nid=fʁj=ɛ̃ 68

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Steph!

c vraiment beau ton message sa ma beaucoup toucher. . . moi j’ai un ami qui parle de se tuer, si tu veux connaitre l’histoire va voir mon texte "histoire de courage", mais heureusement une fille a su le retenir, et maintenant il s’en est sorti! c’Est tres touchant et je suis désoler pour toi et ton amie. . .

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Ps08081979

Superbe, Mylène Hamel, bonne continuation si tu as un peu de temps va lire le mien que j’ai écrit pour ma fille et dis-moi si tu l’as aimé. Dans l’attente de ta réponse passes une excellente soirée. Stéphane

Auteur de Poésie
15/07/2004 00:00Agame

je te trouve trés mûre pour ton âge et quand je lis ton texte j’ai vraiment l’impression d’être toute petite comme une enfant qui ne sait rien de la vie. . .
en tout cas bravo pour ce texte qui m’a ému même si ce n’est pas un poême, il l’est d’autant plus beau.
merci. . . amitié
agathe

Auteur de Poésie
17/01/2005 00:00Schumi

tres beau texte. . . . .

Auteur de Poésie
17/01/2005 00:00Schumi

c’est dur de faire comprendre a quelqu’un que la vie est tres importante. . .
moi aussi j’ai reussi a sauver une personne qui est sur le point de se suicider. . .
ca ete dur mais j’y suis arrivee. . . le plus dur c’est de trouver les mots qu’elle se rattachee a la vie