Univers de poésie d'un auteur

Poème:Message D’espoir…

Le Poème

Salut ! Quelques personne ont lu mon message d’espoir. Je le change aujourd’hui pour vous parler de d’autre chose. Plein de monde trouveront que je me prennent pour un autre. Que je veux faire la moral aux gens mais croyez-moi ce n’est pas cela du tout. Je vous laisse le choix de votre opinion. Nous en avons tous une différente.
Je voulais juste dire que dans la vie il faut persévérer. Il y a une personne a mon école secondaire qui m’aide beaucoup. Et c’est avec des sourire contagieux, une bonne humeur resplendissante et des bon commentaires qu’elles réussi a m’aider a continuer. Ce n’est pas grand chose… Vous savez dans la vie il n’y a aucun problème mais juste des solutions… Il peut nous arriver plein de chose grave mais on peut toujours trouver une porte de sortie pour nous aider… plusieurs sur ce site c’est les poème… et je vais vous dire pour moi l’écriture est un très beau moyen de s’évader… j’ai vécu des chose épouvantable mais je l’ai surmonter jen surmonte encare et j’aide beaucoup mes amies… j’ai perdu une meilleure amie a cause d’un viol et celle d’aujourdhui (ma meilleure amie) s’est aussi faite violer par son ancien copain… jai été détruit par cette nouvvelle car je l’ai été moi aussi… mais je veux juste que vous ayez un peu plus de courage… de vous dire que la vie peu etre belle… si vous… si seulement VOUS le voulez… car on ne peut rien avoir sans le demander… ou sans rien faire… faite de votre vie ce que vous voulez faire… réaliser vos reve vivez chaque jour comme si sa serai le dernier… profitez du temps de la vie… dite au gens que vous aimez que vous les appréciez et que vous ete conntents quil soit avec vous… et si vous navez pas la chance d’avoir un ou une amie… venez me parler je saurez vous écouter et surrement vous aider du mieux que je peux… xxmemyxxkokottexx@hotmail. com… a la prochaine ! ! XxX bizou ! Mymy
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de [Xxxbrokenheartxxx]

Poète [Xxxbrokenheartxxx]

[Xxxbrokenheartxxx] a publié sur le site 101 écrits. [Xxxbrokenheartxxx] est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Message D’espoir…sa=lut=quel=ques=per=son=ne=ont=lu=mon=mes=sa=ge=des=poir=je=le=chan=ge=au=jourd=hui=pour=vous=par=ler=de=dau=tre=chose=plein=de=mon=de=trou=ve=ront=que=je=me=pren=nent=pour=un=autre=que=je=veux=fai=re=la=mo=ral=aux=gens=mais=croyez=moi=ce=nest=pas=ce=la=du=tout=je=vous=lais=se=le=choix=de=vo=tre=o=pi=nion=nous=en=a=vons=tous=u=ne=dif=fé=ren=te 88
je=vou=lais=jus=te=dire=que=dans=la=vie=il=faut=per=sé=vé=rer=il=y=a=u=ne=per=son=nea=mon=é=co=le=se=con=dai=re=qui=mai=de=beau=coup=et=cest=a=vec=des=sou=ri=re=con=ta=gieux=u=ne=bon=ne=hu=meur=res=plen=dis=san=te=et=des=bon=com=men=tai=res=quel=les=réus=si=a=mai=der=a=con=ti=nuer=ce=nest=pas=grand=cho=se=vous=sa=vez=dans=la=vie=il=ny=a=au=cun=pro=blè=me=mais=jus=te=des=so=lu=tions=il=peut=nous=ar=ri=ver=plein=de=cho=se=gra=ve=mais=on=peut=tou=jours=trou=ver=u=ne=por=te=de=sor=tie=pour=nous=ai=der=plu=sieurs=sur=ce=si=te=cest=les=po=è=me=et=je=vais=vous=di=re=pour=moi=lé=cri=tu=re=est=un=très=beau=moyen=de=sé=va=der=jai=vé=cu=des=cho=se=é=pou=van=ta=ble=mais=je=lai=sur=mon=ter=jen=sur=mon=te=en=ca=re=et=jai=de=beau=coup=mes=a=mies=jai=per=du=u=ne=meilleu=re=a=mie=a=cau=se=dun=viol=et=cel=le=dau=jourdhui=ma=meilleu=re=a=mie=sest=aus=si=fai=te=vio=ler=par=son=an=ci=en=co=pain=jai=é=té=dé=truit=par=cet=te=nouv=vel=le=car=je=lai=é=té=moi=aus=si=mais=je=veux=jus=te=que=vous=ayez=un=peu=plus=de=cou=ra=ge=de=vous=di=re=que=la=vie=peu=e=tre=bel=le=si=vous=si=seu=le=ment=vous=le=vou=lez=car=on=ne=peut=rien=a=voir=sans=le=de=man=der=ou=sans=rien=fai=re=fai=te=de=vo=tre=vie=ce=que=vous=vou=lez=fai=re=ré=a=li=ser=vos=re=ve=vi=vez=cha=que=jour=com=me=si=sa=se=rai=le=der=nier=pro=fi=tez=du=temps=de=la=vie=di=te=au=gens=que=vous=ai=mez=que=vous=les=ap=pré=ciez=et=que=vous=e=te=conn=tents=quil=soit=a=vec=vous=et=si=vous=na=vez=pas=la=chan=ce=da=voir=un=ou=u=ne=a=mie=ve=nez=me=par=ler=je=sau=rez=vous=é=cou=ter=et=sur=re=ment=vous=ai=der=du=mieux=que=je=peux=xx=me=myxx=ko=kot=texx=att=hot=mail=com=a=la=pro=chai=ne=x=x=x=bi=zou=my=my 440
Phonétique : Message D’espoir…saly ! kεlk pεʁsɔnə ɔ̃ ly mɔ̃ mesaʒə dεspwaʁ. ʒə lə ʃɑ̃ʒə oʒuʁdɥi puʁ vu paʁle də dotʁə ʃozə. plɛ̃ də mɔ̃də tʁuvəʁɔ̃ kə ʒə mə pʁεne puʁ œ̃n- otʁə. kə ʒə vø fεʁə la mɔʁal o ʒɑ̃ mε kʁwaje mwa sə nε pa səla dy tu. ʒə vu lεsə lə ʃwa də vɔtʁə ɔpinjɔ̃. nuz- ɑ̃n- avɔ̃ tusz- ynə difeʁɑ̃tə.
ʒə vulε ʒystə diʁə kə dɑ̃ la vi il fo pεʁseveʁe. il i a ynə pεʁsɔnə a mɔ̃n- ekɔlə səɡɔ̃dεʁə ki mεdə boku. e sεt- avεk dε suʁiʁə kɔ̃taʒjø, ynə bɔnə ymœʁ ʁεsplɑ̃disɑ̃tə e dε bɔ̃ kɔmɑ̃tεʁə kεllə ʁeysi a mεde a kɔ̃tinɥe. sə nε pa ɡʁɑ̃ ʃozə… vu save dɑ̃ la vi il ni a okœ̃ pʁɔblεmə mε ʒystə dε sɔlysjɔ̃… il pø nuz- aʁive plɛ̃ də ʃozə ɡʁavə mεz- ɔ̃ pø tuʒuʁ tʁuve ynə pɔʁtə də sɔʁti puʁ nuz- εde… plyzjœʁ syʁ sə sitə sε lε pɔεmə… e ʒə vε vu diʁə puʁ mwa lekʁityʁə εt- œ̃ tʁε bo mwajɛ̃ də sevade… ʒε veky dε ʃozə epuvɑ̃tablə mε ʒə lε syʁmɔ̃te ʒεn syʁmɔ̃tə ɑ̃kaʁə e ʒεdə boku mεz- ami… ʒε pεʁdy ynə mεjəʁə ami a kozə dœ̃ vjɔl e sεllə doʒuʁdɥi (ma mεjəʁə amjə) sεt- osi fεtə vjɔle paʁ sɔ̃n- ɑ̃sjɛ̃ kɔpɛ̃… ʒε ete detʁɥi paʁ sεtə nuvvεllə kaʁ ʒə lε ete mwa osi… mε ʒə vø ʒystə kə vuz- εjez- œ̃ pø plys də kuʁaʒə… də vu diʁə kə la vi pø εtʁə bεllə… si vu… si sələmɑ̃ vu lə vule… kaʁ ɔ̃ nə pø ʁjɛ̃ avwaʁ sɑ̃ lə dəmɑ̃de… u sɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə… fεtə də vɔtʁə vi sə kə vu vule fεʁə… ʁealize vo ʁəvə vive ʃakə ʒuʁ kɔmə si sa səʁε lə dεʁnje… pʁɔfite dy tɑ̃ də la vi… ditə o ʒɑ̃ kə vuz- εme kə vu lεz- apʁesjez- e kə vuz- ətə kɔntɑ̃ kj swa avεk vu… e si vu nave pa la ʃɑ̃sə davwaʁ œ̃n- u ynə ami… vəne mə paʁle ʒə soʁe vuz- ekute e syʁəmɑ̃ vuz- εde dy mjø kə ʒə pø… ksksməmikskskɔkɔtεksks at ɔtmaj. kɔm… a la pʁoʃεnə ! ! iks iks iks bizu ! mimi
Syllabes Phonétique : Message D’espoir…sa=ly=kεlk=pεʁ=sɔ=nə=ɔ̃=ly=mɔ̃=me=sa=ʒə=dεs=pwaʁ=ʒə=lə=ʃɑ̃=ʒə=o=ʒuʁ=dɥi=puʁ=vu=paʁ=le=də=do=tʁə=ʃo=zə=plɛ̃=də=mɔ̃=də=tʁu=və=ʁɔ̃=kə=ʒə=mə=pʁε=ne=puʁ=œ̃=no=tʁə=kə=ʒə=vø=fε=ʁə=la=mɔ=ʁal=o=ʒɑ̃=mε=kʁwa=je=mwa=sə=nε=pa=sə=la=dy=tu=ʒə=vu=lε=sə=lə=ʃwa=də=vɔ=tʁə=ɔ=pi=njɔ̃=nu=zɑ̃=na=vɔ̃=tus=zy=nə=di=fe=ʁɑ̃=tə 90
ʒə=vu=lε=ʒys=tə=diʁə=kə=dɑ̃=la=vi=il=fo=pεʁ=se=ve=ʁe=il=i=a=y=nə=pεʁ=sɔ=nəa=mɔ̃=ne=kɔ=lə=sə=ɡɔ̃=dε=ʁə=ki=mε=də=bo=ku=e=sε=ta=vεk=dε=su=ʁi=ʁə=kɔ̃=ta=ʒjø=y=nə=bɔ=nə=y=mœʁ=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃=tə=e=dε=bɔ̃=kɔ=mɑ̃=tε=ʁə=kεllə=ʁe=y=si=a=mε=de=a=kɔ̃=tin=ɥe=sə=nε=pa=ɡʁɑ̃=ʃo=zə=vu=sa=ve=dɑ̃=la=vi=il=ni=a=o=kœ̃=pʁɔ=blε=mə=mε=ʒys=tə=dε=sɔ=ly=sjɔ̃=il=pø=nu=za=ʁi=ve=plɛ̃=də=ʃo=zə=ɡʁa=və=mε=zɔ̃=pø=tu=ʒuʁ=tʁu=ve=y=nə=pɔʁ=tə=də=sɔʁ=ti=puʁ=nu=zε=de=ply=zjœʁ=syʁ=sə=si=tə=sε=lε=pɔ=ε=mə=e=ʒə=vε=vu=di=ʁə=puʁ=mwa=le=kʁi=ty=ʁə=ε=tœ̃=tʁε=bo=mwa=jɛ̃=də=se=va=de=ʒε=ve=ky=dε=ʃo=zə=e=pu=vɑ̃=ta=blə=mε=ʒə=lε=syʁ=mɔ̃=te=ʒεn=syʁ=mɔ̃=tə=ɑ̃=ka=ʁə=e=ʒε=də=bo=ku=mε=za=mi=ʒε=pεʁ=dy=y=nə=mεjə=ʁə=a=mi=a=ko=zə=dœ̃=vjɔl=e=sεl=lə=do=ʒuʁ=dɥi=ma=mε=jə=ʁə=a=mjə=sε=to=si=fε=tə=vjɔ=le=paʁ=sɔ̃=nɑ̃=sjɛ̃=kɔ=pɛ̃=ʒε=e=te=det=ʁɥi=paʁ=sε=tə=nuv=vεl=lə=kaʁ=ʒə=lε=e=te=mwa=o=si=mε=ʒə=vø=ʒys=tə=kə=vu=zε=je=zœ̃=pø=plys=də=ku=ʁa=ʒə=də=vu=di=ʁə=kə=la=vi=pø=ε=tʁə=bεl=lə=si=vu=si=sə=lə=mɑ̃=vu=lə=vu=le=kaʁ=ɔ̃=nə=pø=ʁjɛ̃=a=vwaʁ=sɑ̃=lə=də=mɑ̃=de=u=sɑ̃=ʁjɛ̃=fε=ʁə=fε=tə=də=vɔ=tʁə=vi=sə=kə=vu=vu=le=fε=ʁə=ʁe=a=li=ze=vo=ʁə=və=vi=ve=ʃa=kə=ʒuʁ=kɔ=mə=si=sa=sə=ʁε=lə=dεʁ=nje=pʁɔ=fi=te=dy=tɑ̃=də=la=vi=di=tə=o=ʒɑ̃=kə=vu=zε=me=kə=vu=lε=za=pʁe=sje=ze=kə=vu=zə=tə=kɔ=nə=tɑ̃=kj=swa=a=vεk=vu=e=si=vu=na=ve=pa=la=ʃɑ̃=sə=da=vwaʁ=œ̃=nu=y=nə=a=mi=və=ne=mə=paʁ=le=ʒə=so=ʁe=vu=ze=ku=te=e=sy=ʁə=mɑ̃=vu=zε=de=dy=mjø=kə=ʒə=pø=ksksmə=miks=kskɔ=kɔ=tεksks=at=ɔt=maj=kɔm=a=la=pʁo=ʃε=nə=iks=iks=iks=bi=zu=mi=mi 443

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00j

c toi que je remercie pour avoir écrit tout cela, je ne c pa quel age tu as aujourdui exactemen, mai tu as bocou de courage, de maturité et d’espoir, c bo lespoir. . . .
en tout cas, jespère que la vie va dorénavan tépargner et te laisser souffler et t’épanouir. . .
si un jour tu as un pb ou tu veux parler, mon adress est "lilostich36@hotmail. com"

Poème Espoir
Du 12/12/2003 00:00

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 1 strophes.