Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : O. O Silence O. O

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/12/2004 02:15

L'écrit contient 85 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : 19427

O. O Silence O. O

Je suis seule, sur cette île déserte
À attendre cette réponse
Que je n’entenderai jamais
Car je suis trop loin…

Je défierais les tempêtes, l’océan
Pour venir te rejoindre
Mais le seul empêchement que j’aurais,
Serait cette fille que tu admires tant…

Maintenant, il est trop tard,
Mes espoirs on dérivés
Là ou les rayons du soleil
Terminent leurs aventures…

Un dernier regard
Pour te murmurer en silence
Que cette quête, sans pause sans répit
Durera pour le reste de ma vie…
 • Pieds Hyphénique: O. O Silence O. O

  je=suis=seu=le=sur=cette=î=le=dé=serte 10
  à=at=ten=dre=cet=te=ré=pon=se 9
  que=je=nen=ten=de=rai=ja=mais 8
  car=je=suis=trop=loin 5

  je=dé=fie=rais=les=tem=pêtes=lo=cé=an 10
  pour=ve=nir=te=re=join=dre 7
  mais=le=seul=em=pê=che=ment=que=jau=rais 10
  se=rait=cette=fille=que=tu=ad=mi=res=tant 10

  main=te=nant=il=est=trop=tard 7
  mes=es=poirs=on=dé=ri=vés 7
  là=ou=les=ray=ons=du=so=leil 8
  ter=mi=nent=leurs=a=ven=tu=res 8

  un=der=ni=er=re=gard 6
  pour=te=mur=mu=rer=en=si=len=ce 9
  que=cet=te=quête=sans=pau=se=sans=ré=pit 10
  du=re=ra=pour=le=res=te=de=ma=vie 10
 • Phonétique : O. O Silence O. O

  ʒə sɥi sələ, syʁ sεtə ilə dezεʁtə
  a atɑ̃dʁə sεtə ʁepɔ̃sə
  kə ʒə nɑ̃tɑ̃dəʁε ʒamε
  kaʁ ʒə sɥi tʁo lwɛ̃…

  ʒə defjəʁε lε tɑ̃pεtə, lɔseɑ̃
  puʁ vəniʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə
  mε lə səl ɑ̃pεʃəmɑ̃ kə ʒoʁε,
  səʁε sεtə fijə kə ty admiʁə tɑ̃…

  mɛ̃tənɑ̃, il ε tʁo taʁ,
  mεz- εspwaʁz- ɔ̃ deʁive
  la u lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj
  tεʁmine lœʁz- avɑ̃tyʁə…

  œ̃ dεʁnje ʁəɡaʁ
  puʁ tə myʁmyʁe ɑ̃ silɑ̃sə
  kə sεtə kεtə, sɑ̃ pozə sɑ̃ ʁepi
  dyʁəʁa puʁ lə ʁεstə də ma vi…
 • Pieds Phonétique : O. O Silence O. O

  ʒə=sɥisə=lə=syʁ=sε=tə=i=lə=de=zεʁtə 10
  a=a=tɑ̃=dʁə=sε=tə=ʁe=pɔ̃sə 8
  kə=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=də=ʁε=ʒa=mε 8
  kaʁ=ʒə=sɥi=tʁo=lwɛ̃ 5

  ʒə=de=fjə=ʁε=lε=tɑ̃=pεtə=lɔ=se=ɑ̃ 10
  puʁ=və=niʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 7
  mεlə=səl=ɑ̃=pε=ʃə=mɑ̃=kə=ʒo=ʁε 9
  sə=ʁε=sεtə=fi=jə=kə=ty=ad=mi=ʁə=tɑ̃ 11

  mɛ̃=tə=nɑ̃=il=ε=tʁo=taʁ 7
  mε=zεs=pwaʁ=zɔ̃=de=ʁi=ve 7
  la=u=lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj 8
  tεʁ=mi=ne=lœʁ=za=vɑ̃=ty=ʁə 8

  œ̃=dεʁ=nj=e=ʁə=ɡaʁ 6
  puʁ=tə=myʁ=my=ʁe=ɑ̃=si=lɑ̃sə 8
  kə=sεtə=kεtə=sɑ̃=po=zə=sɑ̃=ʁe=pi 9
  dyʁə=ʁa=puʁ=lə=ʁεs=tə=də=ma=vi 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/12/2004 00:00Jim

Fuck cest profond ton poeme 😉. . . yer vriament bo. . lache pas. . .
Jim 😉