Poeme : Hors Du Temps…

Hors Du Temps…

Hors de ce temps, nous partirons a la chasse au etoiles…
On s’enfuira loin, puisqu’ici la vie nous condamne…
Au nom de qui, au nom de quoi, devrions nous perdre nos ames ? …
Viens, allons nous envoler au coté de ces perles de crystal…

Ne trouve-tu pas que cette nuit est la plus belle pour partire ? …
Noir, et pourtant si lumineuse, elle m’apelle a la suivre…
Oh non, mon amour, mais dit moi pourquoi pleure-tu ?
A quoi bon rester ici, nous y sommes deja perdu…
Tes larmes me transperce le cœur, tu n’a pas a avoir peur…
Vient, suivons la pluie, elle nous guidera vers le chemin des voyageur…

Hors de ce temps, nous partirons a la chasse au etoiles…
On s’enfuira loin, puisqu’ici la vie nous condamne…
Au nom de qui, au nom de quoi, devrions nous perdre nos ames ? …
Viens, allons nous envoler au coté de ces perles de crystal…

La haut, l’amour devient eternel, alors reste a mes cotés mon ange,
Vient avec moi, trouver le bonheur. .
N’oublie pas que c’est dans ce monde que l’on derange, nous, les tristes rêveurs…
Ne les vois-tu pas ? il viennent nous chercher. .
Pour eliminer nos espoirs, et nos dernieres pensée de libertée,
Mon ange, le temps presse, il faut s’en aller. .
Ne t’inquiete pas on pourra toujours s’aimer dans les nuages,
Oui mon amour nous y gagnerons tous a faire ce magnifique voyage… ,
Laisse toi aller mon amour, laisse ces reves t’emmener, terminons donc sur ce dernier baiser…
Nous allons nous envoler de nos propres ailes, vers cette libertée tant meritée. .

Mon ange, laisse moi donc caresser ton corp une derniere fois avant notre adieu…
Je t’en prie, donne moi ce dernier instant pour contempler tes yeux. .
. . Mille merci, grace a eux je me noie deja dans la profondeur des cieux. .

Hors de ce temps, nous partirons a la chasse au etoiles…
On s’enfuira loin, puisqu’ici la vie nous condamne…
Au nom de qui, au nom de quoi, devrions nous perdre nos ames ? …
Viens, allons nous envoler au coté de ces perles de crystal…

Hors de ce temps, nous partons a la suite des etoiles,
On s’enfuis loin puisqu’ici la vie nous condamne, ,
Pourquoi aurions nous donc du y laisser nos ames. ?
Nous sommes partis nous envoler au cotés des perles de crystal

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hors Du Temps…

  hors=de=ce=temps=nous=par=ti=rons=a=la=chas=se=au=e=toi=les 16
  on=sen=fui=ra=loin=puis=qui=ci=la=vie=nous=con=dam=ne 14
  au=nom=de=qui=au=nom=de=quoi=de=vrions=nous=per=dre=nos=a=mes 16
  viens=al=lons=nous=en=vo=ler=au=co=té=de=ces=perles=de=crys=tal 16
  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11
  ne=trouve=tu=pas=que=cet=te=nuit=est=la=plus=bel=le=pour=par=ti=re 17
  noir=et=pour=tant=si=lu=mi=neuse=el=le=ma=pel=le=a=la=suivre 16
  oh=non=mon=a=mour=mais=dit=moi=pour=quoi=pleu=re=tu 13
  a=quoi=bon=res=ter=i=ci=nous=y=som=mes=de=ja=per=du 15
  tes=lar=mes=me=trans=per=ce=le=cœur=tu=na=pas=a=a=voir=peur 16
  vient=sui=vons=la=pluie=el=le=nous=guide=ra=vers=le=che=min=des=voya=geur 17

  hors=de=ce=temps=nous=par=ti=rons=a=la=chas=se=au=e=toi=les 16
  on=sen=fui=ra=loin=puis=qui=ci=la=vie=nous=con=dam=ne 14
  au=nom=de=qui=au=nom=de=quoi=de=vrions=nous=per=dre=nos=a=mes 16
  viens=al=lons=nous=en=vo=ler=au=co=té=de=ces=perles=de=crys=tal 16

  la=haut=la=mour=de=vient=e=ter=nel=a=lors=res=tea=mes=co=tés=mon=ange 18
  vient=a=vec=moi=trou=ver=le=bon=heur 9
  nou=blie=pas=que=cest=dans=ce=monde=que=lon=de=ran=ge=nous=les=tris=tes=rê=veurs 19
  ne=les=vois=tu=pas=il=vien=nent=nous=cher=cher 11
  pour=e=li=mi=ner=nos=es=poirs=et=nos=der=nie=res=pen=sée=de=li=ber=tée 19
  mon=an=ge=le=temps=pres=se=il=faut=sen=al=ler 12
  ne=tin=quie=te=pas=on=pour=ra=tou=jours=sai=mer=dans=les=nu=ages 16
  oui=mon=a=mour=nous=y=gagne=rons=tous=a=fai=re=ce=ma=gni=fi=que=voya=ge 19
  laisse=toi=al=ler=mon=a=mour=lais=se=ces=re=ves=tem=me=ner=ter=mi=nons=donc=sur=ce=der=nier=bai=ser 25
  nous=al=lons=nous=en=vo=ler=de=nos=propres=ai=les=vers=cet=te=li=ber=tée=tant=me=ri=tée 22

  mon=ange=lais=se=moi=donc=ca=res=ser=ton=corp=u=ne=der=nie=re=fois=a=vant=no=trea=dieu 22
  je=ten=prie=donne=moi=ce=der=nier=ins=tant=pour=con=tem=pler=tes=yeux 16
  mille=mer=ci=gracea=eux=je=me=noie=de=ja=dans=la=pro=fon=deur=des=cieux 18

  hors=de=ce=temps=nous=par=ti=rons=a=la=chas=se=au=e=toi=les 16
  on=sen=fui=ra=loin=puis=qui=ci=la=vie=nous=con=dam=ne 14
  au=nom=de=qui=au=nom=de=quoi=de=vrions=nous=per=dre=nos=a=mes 16
  viens=al=lons=nous=en=vo=ler=au=co=té=de=ces=perles=de=crys=tal 16
  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11
  hors=de=ce=temps=nous=par=tons=a=la=sui=te=des=e=toi=les 15
  on=sen=fuis=loin=puis=qui=ci=la=vie=nous=con=dam=ne 13
  pour=quoi=au=ri=ons=nous=donc=du=y=lais=ser=nos=a=mes 14
  nous=sommes=par=tis=nous=en=vo=ler=au=co=tés=des=per=les=de=crys=tal 17
 • Phonétique : Hors Du Temps…

  ɔʁ də sə tɑ̃, nu paʁtiʁɔ̃z- a la ʃasə o ətwalə…
  ɔ̃ sɑ̃fɥiʁa lwɛ̃, pɥiskisi la vi nu kɔ̃damnə…
  o nɔ̃ də ki, o nɔ̃ də kwa, dəvʁjɔ̃ nu pεʁdʁə noz- amə ? …
  vjɛ̃, alɔ̃ nuz- ɑ̃vɔle o kɔte də sε pεʁlə- də kʁistal…
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  nə tʁuvə ty pa kə sεtə nɥi ε la plys bεllə puʁ paʁtiʁə ? …
  nwaʁ, e puʁtɑ̃ si lyminøzə, εllə mapεllə a la sɥivʁə…
  ɔ nɔ̃, mɔ̃n- amuʁ, mε di mwa puʁkwa plœʁə ty ?
  a kwa bɔ̃ ʁεste isi, nuz- i sɔmə dəʒa pεʁdy…
  tε laʁmə- mə tʁɑ̃spεʁsə lə kœʁ, ty na pa a avwaʁ pœʁ…
  vjɛ̃, sɥivɔ̃ la plɥi, εllə nu ɡidəʁa vεʁ lə ʃəmɛ̃ dε vwajaʒœʁ…

  ɔʁ də sə tɑ̃, nu paʁtiʁɔ̃z- a la ʃasə o ətwalə…
  ɔ̃ sɑ̃fɥiʁa lwɛ̃, pɥiskisi la vi nu kɔ̃damnə…
  o nɔ̃ də ki, o nɔ̃ də kwa, dəvʁjɔ̃ nu pεʁdʁə noz- amə ? …
  vjɛ̃, alɔ̃ nuz- ɑ̃vɔle o kɔte də sε pεʁlə- də kʁistal…

  la-o, lamuʁ dəvjɛ̃ ətεʁnεl, alɔʁ ʁεstə a mε kɔte mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  vjɛ̃ avεk mwa, tʁuve lə bɔnœʁ.
  nubli pa kə sε dɑ̃ sə mɔ̃də kə lɔ̃ dəʁɑ̃ʒə, nu, lε tʁistə ʁεvœʁ…
  nə lε vwa ty pa ? il vjεne nu ʃεʁʃe.
  puʁ əlimine noz- εspwaʁ, e no dεʁnjəʁə pɑ̃se də libεʁte,
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə, lə tɑ̃ pʁεsə, il fo sɑ̃n- ale.
  nə tɛ̃kjətə pa ɔ̃ puʁʁa tuʒuʁ sεme dɑ̃ lε nɥaʒə,
  ui mɔ̃n- amuʁ nuz- i ɡaɲəʁɔ̃ tusz- a fεʁə sə maɲifikə vwajaʒə… ,
  lεsə twa ale mɔ̃n- amuʁ, lεsə sε ʁəvə taməne, tεʁminɔ̃ dɔ̃k syʁ sə dεʁnje bεze…
  nuz- alɔ̃ nuz- ɑ̃vɔle də no pʁɔpʁəz- εlə, vεʁ sεtə libεʁte tɑ̃ məʁite.

  mɔ̃n- ɑ̃ʒə, lεsə mwa dɔ̃k kaʁese tɔ̃ kɔʁp ynə dεʁnjəʁə fwaz- avɑ̃ nɔtʁə adjø…
  ʒə tɑ̃ pʁi, dɔnə mwa sə dεʁnje ɛ̃stɑ̃ puʁ kɔ̃tɑ̃ple tεz- iø.
  . milə mεʁsi, ɡʁasə a ø ʒə mə nwa dəʒa dɑ̃ la pʁɔfɔ̃dœʁ dε sjø.

  ɔʁ də sə tɑ̃, nu paʁtiʁɔ̃z- a la ʃasə o ətwalə…
  ɔ̃ sɑ̃fɥiʁa lwɛ̃, pɥiskisi la vi nu kɔ̃damnə…
  o nɔ̃ də ki, o nɔ̃ də kwa, dəvʁjɔ̃ nu pεʁdʁə noz- amə ? …
  vjɛ̃, alɔ̃ nuz- ɑ̃vɔle o kɔte də sε pεʁlə- də kʁistal…
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ɔʁ də sə tɑ̃, nu paʁtɔ̃z- a la sɥitə dεz- ətwalə,
  ɔ̃ sɑ̃fɥi lwɛ̃ pɥiskisi la vi nu kɔ̃damnə,
  puʁkwa oʁjɔ̃ nu dɔ̃k dy i lεse noz- amə. ?
  nu sɔmə paʁti nuz- ɑ̃vɔle o kɔte dε pεʁlə- də kʁistal
 • Syllabes Phonétique : Hors Du Temps…

  ɔʁ=də=sə=tɑ̃=nu=paʁ=ti=ʁɔ̃=za=la=ʃa=sə=o=ə=twa=lə 16
  ɔ̃=sɑ̃f=ɥi=ʁa=lwɛ̃=pɥis=ki=si=la=vi=nu=kɔ̃=dam=nə 14
  o=nɔ̃=də=ki=o=nɔ̃=də=kwa=də=vʁjɔ̃=nu=pεʁ=dʁə=no=za=mə 16
  vjɛ̃=a=lɔ̃=nu=zɑ̃=vɔ=le=o=kɔ=te=də=sε=pεʁlə=də=kʁis=tal 16
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  nə=tʁuvə=ty=pa=kə=sε=tə=nɥi=ε=la=plys=bεllə=puʁ=paʁ=ti=ʁə 16
  nwaʁ=e=puʁ=tɑ̃=si=ly=mi=nøzə=εl=lə=ma=pεl=lə=a=la=sɥivʁə 16
  ɔ=nɔ̃=mɔ̃=na=muʁ=mε=di=mwa=puʁ=kwa=plœ=ʁə=ty 13
  a=kwa=bɔ̃=ʁεs=te=i=si=nu=zi=sɔ=mə=də=ʒa=pεʁ=dy 15
  tε=laʁ=mə=mə=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=lə=kœʁ=ty=na=pa=a=a=vwaʁ=pœʁ 16
  vjɛ̃=sɥi=vɔ̃=la=plɥi=εl=lə=nu=ɡidə=ʁa=vεʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dε=vwa=ja=ʒœʁ 18

  ɔʁ=də=sə=tɑ̃=nu=paʁ=ti=ʁɔ̃=za=la=ʃa=sə=o=ə=twa=lə 16
  ɔ̃=sɑ̃f=ɥi=ʁa=lwɛ̃=pɥis=ki=si=la=vi=nu=kɔ̃=dam=nə 14
  o=nɔ̃=də=ki=o=nɔ̃=də=kwa=də=vʁjɔ̃=nu=pεʁ=dʁə=no=za=mə 16
  vjɛ̃=a=lɔ̃=nu=zɑ̃=vɔ=le=o=kɔ=te=də=sε=pεʁlə=də=kʁis=tal 16

  la-o=la=muʁdə=vjɛ̃=ə=tεʁ=nεl=a=lɔʁ=ʁεs=təa=mε=kɔ=te=mɔ̃=nɑ̃ʒə 17
  vj=ɛ̃=a=vεk=mwa=tʁu=ve=lə=bɔ=nœ=ʁə 11
  nu=bli=pakə=sε=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=kə=lɔ̃=də=ʁɑ̃=ʒə=nu=lε=tʁis=tə=ʁε=vœʁ 19
  nə=lε=vwa=ty=pa=il=vj=ε=ne=nu=ʃεʁ=ʃe 12
  puʁə=li=mi=ne=no=zεs=pwaʁ=e=no=dεʁ=njə=ʁə=pɑ̃=se=də=li=bεʁ=te 18
  mɔ̃=nɑ̃=ʒə=lə=tɑ̃=pʁε=sə=il=fo=sɑ̃=na=le 12
  nə=tɛ̃=kjə=tə=pa=ɔ̃=puʁ=ʁa=tu=ʒuʁ=sε=me=dɑ̃=lε=nɥ=aʒə 16
  ui=mɔ̃=na=muʁ=nu=zi=ɡaɲə=ʁɔ̃=tus=za=fε=ʁə=sə=ma=ɲi=fi=kə=vwa=ja=ʒə 20
  lεsə=twa=a=le=mɔ̃=na=muʁ=lε=sə=sε=ʁə=və=ta=mə=ne=tεʁ=mi=nɔ̃=dɔ̃k=syʁ=sə=dεʁ=nje=bε=ze 25
  nu=za=lɔ̃=nu=zɑ̃=vɔ=le=də=no=pʁɔpʁə=zε=lə=vεʁ=sε=tə=li=bεʁ=te=tɑ̃=mə=ʁi=te 22

  mɔ̃=nɑ̃ʒə=lε=sə=mwa=dɔ̃k=ka=ʁe=se=tɔ̃=kɔʁp=y=nə=dεʁ=njə=ʁə=fwa=za=vɑ̃=nɔ=tʁəa=djø 22
  ʒə=tɑ̃=pʁi=dɔnə=mwa=sə=dεʁ=nje=ɛ̃s=tɑ̃=puʁ=kɔ̃=tɑ̃=ple=tε=ziø 16
  milə=mεʁ=si=ɡʁa=səa=ø=ʒə=mə=nwa=də=ʒa=dɑ̃=la=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=dε=sjø 19

  ɔʁ=də=sə=tɑ̃=nu=paʁ=ti=ʁɔ̃=za=la=ʃa=sə=o=ə=twa=lə 16
  ɔ̃=sɑ̃f=ɥi=ʁa=lwɛ̃=pɥis=ki=si=la=vi=nu=kɔ̃=dam=nə 14
  o=nɔ̃=də=ki=o=nɔ̃=də=kwa=də=vʁjɔ̃=nu=pεʁ=dʁə=no=za=mə 16
  vjɛ̃=a=lɔ̃=nu=zɑ̃=vɔ=le=o=kɔ=te=də=sε=pεʁlə=də=kʁis=tal 16
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ɔʁ=də=sə=tɑ̃=nu=paʁ=tɔ̃=za=la=sɥi=tə=dε=zə=twa=lə 15
  ɔ̃=sɑ̃f=ɥi=lwɛ̃=pɥis=ki=si=la=vi=nu=kɔ̃=dam=nə 13
  puʁ=kwa=o=ʁj=ɔ̃=nu=dɔ̃k=dy=i=lε=se=no=za=mə 14
  nu=sɔmə=paʁ=ti=nu=zɑ̃=vɔ=le=o=kɔ=te=dε=pεʁ=lə=də=kʁis=tal 17

Récompense

1
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Suicide
Publié le 27/06/2012 15:18

L'écrit contient 404 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Phaenomene