Poème-France.com

Poeme : J’Taime TjrsJ’Taime Tjrs

Je pensais que tout étais fini
Que ma souffrance été anéhanti
Mais j’ai encore ce vide au fond de moi
Toujours ce manque d’amour et de toi.
Cette envie de partir
Cette envie de mourrir
Que je pensais vaincus
Que je pensais disparus…
Elle a refait surface
Et laisse des traces…
Mon amour je pense toujours à toi
Même si tu n’as plus de sentiments pour moi.
♥coeur-Brisée034♥

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sε kə tut- etε fini
kə ma sufʁɑ̃sə ete aneɑ̃ti
mε ʒε ɑ̃kɔʁə sə vidə o fɔ̃ də mwa
tuʒuʁ sə mɑ̃kə damuʁ e də twa.
sεtə ɑ̃vi də paʁtiʁ
sεtə ɑ̃vi də muʁʁiʁ
kə ʒə pɑ̃sε vɛ̃kys
kə ʒə pɑ̃sε dispaʁys…
εllə a ʁəfε syʁfasə
e lεsə dε tʁasə…
mɔ̃n- amuʁ ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa
mεmə si ty na plys də sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa.