Poeme : Tu M’a Tué

Tu M’a Tué

Aujourd’hui, tu m’as frappé mais plus fort que d’habitude
Tu étais en colère, même pas après moi, je ne comprends pas
Tu m’as frappé avec tes poings, avec tes pieds
Peut être aussi avec des objets mais je ne voyais plus
Tu vennais de me creuver les yeux avec ta haine
Tu me frappa jusqu’au sang, tu aimé ça, voir mon sang couler
Comme mes larmes… mais cette fois je me suis débattu
Du haut de mes 10 ans je ne pouvais pas grand chose contre toi
Bien sur tu as étais le plus fort, bien sur tu m’as tué
Mais je me suis quand même débattu et ça c’est beaucoup pour moi !
Une ambulance est venue chercher mon corps allongé sur le sol
Pleins de bleu, plein de sang…
Tous ces gens autour de mon lit d’hôpital pleure…
Ils pleurent car je l’es ai laissé, mais
Ils devraient être heureux pour moi car la ou je suis,
Je suis heureuse car il ne me fera plus de mal
Mais, qui peut dire si il va continuer avec une autre ?
Mon corps sans vie, allongé sur ce lit ne demande qu’une chose,
Etre brûlé pour que tout mes maux ne deviennent plus que poussière…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu M’a Tué

  au=jourdhui=tu=mas=frap=pé=mais=plus=fort=que=d=ha=bi=tude 14
  tu=é=tais=en=co=lère=mê=me=pas=a=près=moi=je=ne=com=prends=pas 17
  tu=mas=frap=pé=a=vec=tes=poing=s=a=vec=tes=pieds 13
  peut=êtreaus=si=a=vec=des=ob=jets=mais=je=ne=vo=yais=plus 14
  tu=ven=nais=de=me=creu=ver=les=y=eux=a=vec=ta=haine 14
  tu=me=frap=pa=jus=quau=sang=tu=ai=mé=ça=voir=mon=sang=cou=ler 16
  com=me=mes=lar=mes=mais=cette=fois=je=me=suis=dé=bat=tu 14
  du=haut=de=mes=dix=ans=je=ne=pou=vais=pas=grand=chose=con=tre=toi 16
  bien=sur=tu=as=é=tais=le=plus=fort=bien=sur=tu=mas=tué 14
  mais=je=me=suis=quand=même=dé=bat=tu=et=ça=cest=beau=coup=pour=moi 16
  uneam=bu=lan=ce=est=ve=nue=cher=cher=mon=corps=al=lon=gé=sur=le=sol 17
  pleins=de=bleu=plein=de=sang 6
  tous=ces=gens=au=tour=de=mon=lit=d=hô=pi=tal=pleu=re 14
  ils=pleu=rent=car=je=les=ai=lais=sé=mais 10
  ils=de=vraient=ê=tre=heu=reux=pour=moi=car=la=ou=je=suis 14
  je=suis=heu=reu=se=car=il=ne=me=fe=ra=plus=de=mal 14
  mais=qui=peut=dire=si=il=va=con=ti=nuer=a=vec=u=neautre 14
  mon=corps=sans=vie=al=lon=gé=sur=ce=lit=ne=de=mande=quu=ne=chose 16
  etre=brû=lé=pour=que=tout=mes=maux=ne=de=viennent=plus=que=pous=sière 15
 • Phonétique : Tu M’a Tué

  oʒuʁdɥi, ty ma fʁape mε plys fɔʁ kə dabitydə
  ty etεz- ɑ̃ kɔlεʁə, mεmə pa apʁε mwa, ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  ty ma fʁape avεk tε puiŋ, avεk tε pje
  pø εtʁə osi avεk dεz- ɔbʒε mε ʒə nə vwajε plys
  ty vεnε də mə kʁəve lεz- iøz- avεk ta-εnə
  ty mə fʁapa ʒysko sɑ̃, ty εme sa, vwaʁ mɔ̃ sɑ̃ kule
  kɔmə mε laʁmə… mε sεtə fwa ʒə mə sɥi debaty
  dy-o də mε diz- ɑ̃ ʒə nə puvε pa ɡʁɑ̃ ʃozə kɔ̃tʁə twa
  bjɛ̃ syʁ ty a etε lə plys fɔʁ, bjɛ̃ syʁ ty ma tye
  mε ʒə mə sɥi kɑ̃ mεmə debaty e sa sε boku puʁ mwa !
  ynə ɑ̃bylɑ̃sə ε vənɥ ʃεʁʃe mɔ̃ kɔʁz- alɔ̃ʒe syʁ lə sɔl
  plɛ̃ də blø, plɛ̃ də sɑ̃…
  tus sε ʒɑ̃z- otuʁ də mɔ̃ li dopital plœʁə…
  il pləʁe kaʁ ʒə lε ε lεse, mε
  il dəvʁε εtʁə œʁø puʁ mwa kaʁ la u ʒə sɥi,
  ʒə sɥiz- œʁøzə kaʁ il nə mə fəʁa plys də mal
  mε, ki pø diʁə si il va kɔ̃tinɥe avεk ynə otʁə ?
  mɔ̃ kɔʁ sɑ̃ vi, alɔ̃ʒe syʁ sə li nə dəmɑ̃də kynə ʃozə,
  εtʁə bʁyle puʁ kə tu mε mo nə dəvjεne plys kə pusjεʁə…
 • Syllabes Phonétique : Tu M’a Tué

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ma=fʁa=pe=mε=plys=fɔʁ=kə=da=bi=tydə 14
  ty=e=tε=zɑ̃=kɔ=lεʁə=mε=mə=pa=a=pʁε=mwa=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 17
  ty=ma=fʁa=pe=a=vεk=tε=pu=iŋ=a=vεk=tε=pj=e 14
  pø=εtʁəo=si=a=vεk=dε=zɔb=ʒε=mε=ʒə=nə=vwa=jε=plys 14
  ty=vε=nε=də=mə=kʁə=ve=lε=zi=ø=za=vεk=ta-εnə 14
  tymə=fʁa=pa=ʒys=ko=sɑ̃=ty=ε=me=sa=vwaʁ=mɔ̃=sɑ̃=ku=le 15
  kɔ=mə=mε=laʁ=mə=mε=sεtə=fwa=ʒə=mə=sɥi=de=ba=ty 14
  dy-odə=mε=di=zɑ̃=ʒə=nə=pu=vε=pa=ɡʁɑ̃=ʃo=zə=kɔ̃=tʁə=twa 16
  bjɛ̃=syʁ=ty=a=e=tεlə=plys=fɔʁ=bjɛ̃=syʁ=ty=ma=ty=e 14
  mεʒə=mə=sɥi=kɑ̃=mε=mə=de=ba=ty=e=sa=sε=bo=ku=puʁ=mwa 16
  ynəɑ̃=by=lɑ̃=sə=ε=vənɥ=ʃεʁ=ʃe=mɔ̃=kɔʁ=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=lə=sɔl 16
  plɛ̃=də=blø=plɛ̃=də=sɑ̃ 6
  tus=sε=ʒɑ̃=zo=tuʁ=də=mɔ̃=li=do=pi=tal=plœ=ʁə 13
  il=plə=ʁe=kaʁ=ʒə=lε=ε=lε=se=mε 10
  il=də=vʁε=ε=tʁə=œ=ʁø=puʁ=mwa=kaʁ=la=u=ʒə=sɥi 14
  ʒə=sɥi=zœ=ʁø=zə=kaʁ=il=nə=mə=fə=ʁa=plys=də=mal 14
  mε=ki=pø=diʁə=si=il=va=kɔ̃=tin=ɥe=a=vεk=y=nəotʁə 14
  mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=vi=a=lɔ̃=ʒe=syʁ=sə=linə=də=mɑ̃=də=ky=nə=ʃozə 16
  εtʁə=bʁy=le=puʁ=kə=tu=mε=mo=nə=də=vjε=ne=plys=kə=pu=sjεʁə 16

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2005 15:56Rose_Noire

je le trouve très beau ton poème
il est très émouvant
et tre`s triste
-xx-