Poeme : Tu Ne M’aimes Plus…

Tu Ne M’aimes Plus…

Un jour, une semaine, un mois… le temps passe, les sentiments reste.
Enfin c’est ce qu’on crois, ou plutôt, ce qu’on veut croire. C’est si beau,
On se sent bien alors on ne veut pas que ça se termine. Et pourtant c’est ce
Qui arriva… tu me disais que tu me laissais ton cœur, que je pouvais briser
Tout simplement en te disant que je t’aimais plus… tu as étais plus rapide
Que moi. Quand je disais qu’on était plus ensemble on me répondait « c’est pas possible ! vous vous aimiez tellement » faut croire que toi, non…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Ne M’aimes Plus…

  un=jour=u=ne=se=mai=ne=un=mois=le=temps=pas=se=les=sen=ti=ments=reste 18
  en=fin=cest=ce=quon=crois=ou=plu=tôt=ce=quon=veut=croi=re=cest=si=beau 17
  on=se=sent=bien=a=lors=on=ne=veut=pas=que=ça=se=ter=mine=et=pour=tant=cest=ce 20
  qui=ar=ri=va=tu=me=di=sais=que=tu=me=lais=sais=ton=cœur=que=je=pou=vais=bri=ser 21
  tout=sim=ple=ment=en=te=di=sant=que=je=tai=mais=plus=tu=as=é=tais=plus=ra=pide 20
  que=moi=quand=je=di=sais=quon=é=tait=plus=en=sem=bleon=me=ré=pon=dait=cest=pas=pos=sible=vous=vous=ai=miez=tel=le=ment=faut=croi=re=que=toi=non 34
 • Phonétique : Tu Ne M’aimes Plus…

  œ̃ ʒuʁ, ynə səmεnə, œ̃ mwa… lə tɑ̃ pasə, lε sɑ̃timɑ̃ ʁεstə.
  ɑ̃fɛ̃ sε sə kɔ̃ kʁwa, u plyto, sə kɔ̃ vø kʁwaʁə. sε si bo,
  ɔ̃ sə sɑ̃ bjɛ̃ alɔʁz- ɔ̃ nə vø pa kə sa sə tεʁminə. e puʁtɑ̃ sε sə
  ki aʁiva… ty mə dizε kə ty mə lεsε tɔ̃ kœʁ, kə ʒə puvε bʁize
  tu sɛ̃pləmɑ̃ ɑ̃ tə dizɑ̃ kə ʒə tεmε plys… ty a etε plys ʁapidə
  kə mwa. kɑ̃ ʒə dizε kɔ̃n- etε plysz- ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ mə ʁepɔ̃dεt « sε pa pɔsiblə ! vu vuz- εmje tεllmεnt » fo kʁwaʁə kə twa, nɔ̃…
 • Syllabes Phonétique : Tu Ne M’aimes Plus…

  œ̃=ʒuʁ=y=nə=sə=mε=nə=œ̃=mwa=lə=tɑ̃=pa=sə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʁεs=tə 19
  ɑ̃=fɛ̃=sε=sə=kɔ̃=kʁwa=u=ply=to=sə=kɔ̃=vø=kʁwa=ʁə=sε=si=bo 17
  ɔ̃=sə=sɑ̃=bj=ɛ̃=a=lɔʁ=zɔ̃=nə=vø=pa=kə=sa=sə=tεʁ=mi=nə=e=puʁ=tɑ̃=sε=sə 22
  ki=a=ʁi=va=ty=mə=di=zε=kə=ty=mə=lε=sε=tɔ̃=kœ=ʁə=kə=ʒə=pu=vε=bʁi=ze 22
  tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=ɑ̃=tə=di=zɑ̃=kə=ʒə=tε=mε=plys=ty=a=e=tε=plys=ʁa=pi=də 21
  kə=mwa=kɑ̃ʒə=di=zε=kɔ̃=ne=tε=plys=zɑ̃=sɑ̃=bləɔ̃=mə=ʁe=pɔ̃=dεt=sε=pa=pɔ=si=blə=vu=vu=zε=mje=tεl=lmεnt=fo=kʁwa=ʁə=kə=twa=nɔ̃ 33

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/09/2005 18:02Love2flo

ton poeme é vraiment super ! il represente bcp ce que je resen
bisou

Poème Amour
Publié le 31/08/2005 12:37

L'écrit contient 104 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : ♥Coeur-Brisée034♥

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs