Slam : Diagnostic

Diagnostic

Aujourd’hui j’ai plusieurs nouvelles idées dans ma tête
mais je ne veux que la réalité qui s’y reflète
qu’est ce que je dois faire, écrire ou inventer ?
ou augmenter ma voix et essayer de chanter
pas inventer, car au Maroc c’est comme une blague
si tu inventes quelque chose ici on te largue
ni chanter parce que ma voix est comme celle du corbeau

et les seules choses que je dis couramment sont les procès-verbaux

écrire c’est plus facile et c’est ce que je fais maintenant
mon stylo est un missile qui bombarde les sentiments
vous ne savez pas le thème mais vous continuez a lire
mais vous allez comprendre quand même ce que j’essaye de décrire
je ne suis pas un bouffon ou je n’ai rien a faire
mais si vous pouvez voir au fond, vous verriez la galère
vous veriez un cœur ouvert qui accepte tout le monde
quelque soit sa classe sociale, riche ou même un vagabond
vous verriez l’amour qui se cache derrière les veines
il est si petit mais très puissant comme l’ADN
n’essayez pas de le toucher car il peut se coller a votre doigt
je l’en veux plus mais j’ai peur qu’il soit en relation avec la joie
vous verriez aussi la haine dans un coin toute seule
elle n’a pas d’amis la-bas a cause de sa grande gueule
elle disait n’importe quoi ce qui a blessé des proches
et j’étais obligé de les laisser a un coup de cloche
a la fin vous verriez la force qui entoure la fragilité
on ne peux pas les séparer ils sont ensemble depuis l’antiquité
tout ça ou fond marche d’une façon automatique
et si je vous intéresse autant voila mon diagnostic ! !
------ABDOU. ELMES------

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Diagnostic

  au=jourd=hui=jai=plu=sieurs=nou=vel=les=i=dées=dans=ma=tête 14
  mais=je=ne=veux=que=la=ré=a=li=té=qui=sy=re=flète 14
  quest=ce=que=je=dois=fai=re=é=cri=re=ou=in=ven=ter 14
  ou=aug=men=ter=ma=voix=et=es=say=er=de=chan=ter 13
  pas=in=ven=ter=car=au=ma=roc=cest=com=me=u=ne=blague 14
  si=tu=in=ven=tes=quel=que=cho=se=i=ci=on=te=largue 14
  ni=chan=ter=par=ce=que=ma=voix=est=comme=cel=le=du=cor=beau 15

  et=les=seules=cho=ses=que=je=dis=cou=ram=ment=sont=les=pro=cès=ver=baux 17

  é=crire=cest=plus=fa=ci=leet=cest=ce=que=je=fais=main=te=nant 15
  mon=sty=lo=est=un=mis=sile=qui=bom=bar=de=les=sen=timents 14
  vous=ne=sa=vez=pas=le=thème=mais=vous=con=ti=nuez=a=lire 14
  mais=vous=al=lez=compren=dre=quand=mê=me=ce=que=jes=saye=de=dé=crire 16
  je=ne=suis=pas=un=bouf=fon=ou=je=nai=rien=a=fai=re 14
  mais=si=vous=pou=vez=voir=au=fond=vous=ver=riez=la=ga=lère 14
  vous=ve=riez=un=cœur=ou=vert=qui=ac=cep=te=tout=le=monde 14
  quel=que=soit=sa=classe=so=cia=le=ri=cheou=mê=me=un=va=ga=bond 16
  vous=ver=riez=la=mour=qui=se=ca=che=der=riè=re=les=veines 14
  il=est=si=pe=tit=mais=très=puis=sant=com=me=ladn 12
  nes=sayez=pas=de=le=tou=cher=car=il=peut=se=col=ler=a=votre=doigt 16
  je=len=veux=plus=mais=jai=peur=quil=soit=en=re=la=tion=a=vec=la=joie 17
  vous=ver=riez=aus=si=la=hai=ne=dans=un=coin=tou=te=seule 14
  elle=na=pas=da=mis=la=bas=a=cause=de=sa=gran=de=gueule 14
  el=le=di=sait=nim=porte=quoi=ce=qui=a=bles=sé=des=proches 14
  et=jé=tais=o=bli=gé=de=les=lais=ser=a=un=coup=de=cloche 15
  a=la=fin=vous=ver=riez=la=force=qui=en=tou=re=la=fra=gi=li=té 17
  on=ne=peux=pas=les=sé=pa=rer=ils=sont=en=sem=ble=de=puis=lan=ti=qui=té 19
  tout=ça=ou=fond=mar=che=du=ne=fa=çon=au=to=ma=tique 14
  et=si=je=vous=in=téres=seau=tant=voi=la=mon=diag=nos=tic 14
  ab=dou=elmes 3
 • Phonétique : Diagnostic

  oʒuʁdɥi ʒε plyzjœʁ nuvεlləz- ide dɑ̃ ma tεtə
  mε ʒə nə vø kə la ʁealite ki si ʁəflεtə
  kε sə kə ʒə dwa fεʁə, ekʁiʁə u ɛ̃vɑ̃te ?
  u oɡmɑ̃te ma vwa e esεje də ʃɑ̃te
  pa ɛ̃vɑ̃te, kaʁ o maʁɔk sε kɔmə ynə blaɡ
  si ty ɛ̃vɑ̃tə kεlkə ʃozə isi ɔ̃ tə laʁɡ
  ni ʃɑ̃te paʁsə kə ma vwa ε kɔmə sεllə dy kɔʁbo

  e lε sələ ʃozə kə ʒə di kuʁamɑ̃ sɔ̃ lε pʁɔsε vεʁbo

  ekʁiʁə sε plys fasilə e sε sə kə ʒə fε mɛ̃tənɑ̃
  mɔ̃ stilo εt- œ̃ misilə ki bɔ̃baʁdə lε sɑ̃timɑ̃
  vu nə save pa lə tεmə mε vu kɔ̃tinɥez- a liʁə
  mε vuz- ale kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɑ̃ mεmə sə kə ʒesεj də dekʁiʁə
  ʒə nə sɥi pa œ̃ bufɔ̃ u ʒə nε ʁjɛ̃ a fεʁə
  mε si vu puve vwaʁ o fɔ̃, vu veʁje la ɡalεʁə
  vu vəʁjez- œ̃ kœʁ uvεʁ ki aksεptə tu lə mɔ̃də
  kεlkə swa sa klasə sɔsjalə, ʁiʃə u mεmə œ̃ vaɡabɔ̃
  vu veʁje lamuʁ ki sə kaʃə dəʁjεʁə lε vεnə
  il ε si pəti mε tʁε pɥisɑ̃ kɔmə ladn
  nesεje pa də lə tuʃe kaʁ il pø sə kɔle a vɔtʁə dwa
  ʒə lɑ̃ vø plys mε ʒε pœʁ kil swa ɑ̃ ʁəlasjɔ̃ avεk la ʒwa
  vu veʁjez- osi la-εnə dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ tutə sələ
  εllə na pa dami la ba a kozə də sa ɡʁɑ̃də ɡələ
  εllə dizε nɛ̃pɔʁtə kwa sə ki a blese dε pʁoʃə
  e ʒetεz- ɔbliʒe də lε lεse a œ̃ ku də kloʃə
  a la fɛ̃ vu veʁje la fɔʁsə ki ɑ̃tuʁə la fʁaʒilite
  ɔ̃ nə pø pa lε sepaʁe il sɔ̃t- ɑ̃sɑ̃blə dəpɥi lɑ̃tikite
  tu sa u fɔ̃ maʁʃə dynə fasɔ̃ otɔmatikə
  e si ʒə vuz- ɛ̃teʁεsə otɑ̃ vwala mɔ̃ djaɲɔstik ! !
  abdu. εlmə
 • Syllabes Phonétique : Diagnostic

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=ply=zjœʁ=nu=vεl=lə=zi=de=dɑ̃=ma=tεtə 14
  mε=ʒə=nə=vø=kə=la=ʁe=a=li=te=ki=si=ʁə=flεtə 14
  kε=sə=kə=ʒə=dwa=fε=ʁə=e=kʁi=ʁə=u=ɛ̃=vɑ̃=te 14
  u=oɡ=mɑ̃=te=ma=vwa=e=e=sε=j=e=də=ʃɑ̃=te 14
  pa=ɛ̃=vɑ̃=te=kaʁ=o=ma=ʁɔk=sε=kɔ=mə=y=nə=blaɡ 14
  si=ty=ɛ̃=vɑ̃=tə=kεl=kə=ʃo=zə=i=si=ɔ̃=tə=laʁɡ 14
  ni=ʃɑ̃=te=paʁsə=kə=ma=vwa=ε=kɔ=mə=sεllə=dy=kɔʁ=bo 14

  e=lεsə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=di=ku=ʁa=mɑ̃=sɔ̃=lε=pʁɔ=sε=vεʁ=bo 17

  e=kʁiʁə=sε=plys=fa=si=ləe=sε=sə=kə=ʒə=fε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 15
  mɔ̃=sti=lo=ε=tœ̃=mi=silə=ki=bɔ̃=baʁ=də=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 15
  vu=nə=sa=ve=pa=lə=tεmə=mε=vu=kɔ̃=tin=ɥe=za=liʁə 14
  mε=vu=za=le=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kɑ̃=mε=mə=sə=kə=ʒe=sεj=də=de=kʁiʁə 16
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=bu=fɔ̃=u=ʒə=nε=ʁjɛ̃=a=fε=ʁə 14
  mε=si=vu=pu=ve=vwaʁ=o=fɔ̃=vu=ve=ʁje=la=ɡa=lεʁə 14
  vu=və=ʁje=zœ̃=kœʁ=u=vεʁ=ki=ak=sεp=tə=tu=lə=mɔ̃də 14
  kεl=kə=swa=sa=klasə=sɔ=sja=lə=ʁi=ʃəu=mε=mə=œ̃=va=ɡa=bɔ̃ 16
  vu=ve=ʁje=la=muʁ=ki=sə=ka=ʃə=də=ʁjε=ʁə=lε=vεnə 14
  il=ε=si=pə=ti=mε=tʁε=pɥi=sɑ̃=kɔ=mə=ladn 12
  ne=sε=je=padə=lə=tu=ʃe=kaʁ=il=pø=sə=kɔ=le=a=vɔ=tʁə=dwa 17
  ʒə=lɑ̃=vø=plys=mε=ʒε=pœʁ=kil=swa=ɑ̃ʁə=la=sjɔ̃=a=vεk=la=ʒwa 16
  vu=ve=ʁje=zo=si=la-εnə=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=tu=tə=sə=lə 14
  εllə=na=pa=da=mi=la=ba=a=kozə=də=sa=ɡʁɑ̃=də=ɡə=lə 15
  εl=lə=di=zε=nɛ̃=pɔʁtə=kwa=sə=ki=a=ble=se=dε=pʁoʃə 14
  e=ʒe=tε=zɔ=bli=ʒe=də=lε=lεse=a=œ̃=ku=də=kloʃə 14
  a=la=fɛ̃=vu=ve=ʁje=la=fɔʁsə=ki=ɑ̃=tu=ʁə=la=fʁa=ʒi=li=te 17
  ɔ̃nə=pø=pa=lε=se=pa=ʁe=il=sɔ̃=tɑ̃=sɑ̃=blə=dəp=ɥi=lɑ̃=ti=ki=te 18
  tu=sa=u=fɔ̃=maʁ=ʃə=dy=nə=fa=sɔ̃=o=tɔ=ma=tikə 14
  e=siʒə=vu=zɛ̃=te=ʁε=səo=tɑ̃=vwa=la=mɔ̃=dja=ɲɔs=tik 14
  ab=du=εl=mə 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Slam Sentiment
Publié le 26/11/2012 21:54

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Abdouelmes