Poeme : Être Ronde

Être Ronde

Tout le monde dit :
Il n’y a pas que le physique

Mais moi je ses que ses faux
Certaine personne ce dise
Cette phrase devant les autres
Pour se rassurer qu’il ne sont pas des monstres

Mais il n’en pense pas moin
Tous se qu’il veulent ses
Des poupée barbie qu’elle
Dit amene a tous se qu’ils disent

Il y a des gens qu’il le pense vraiment
Et qu’il sens fiche se qui est bien mais
Les autres
Me regarde de traver quand je passe
Ou ils insultes et nous critique alor qu’ils ne sont pas mieux

Je vous dit sa car moi je suis
Ronde et je le vie à chaque fois que je sort

J’ai essayer de ne pas les ecouter
De ne pas les regarder
Mais au bout d’un moment sa fait mal
Tres mal que de voir que
La plupart des gens nous rejettes
Pour un physique qu’on a depuis bébé

Moi j’ai trés mal que des proche a
Moi me traitre de grosse et me regarde
Comme si j’etait d’une autre espéce

Moi j’en es marre, moi je suis un etre
Humain alor pourquoi me traiter comme un monstre
Alor que moi je m’accepte t’elle que je suis

J’ai beau éviter de penser a
Tout sa mes je souffre
Vraiment de cette situation

Mes larmes coules toutes seules
Sans meme que je puisse les arreter

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Être Ronde

  tout=le=mon=de=dit 5
  il=ny=a=pas=que=le=phy=sique 8

  mais=moi=je=ses=que=ses=faux 7
  cer=tai=ne=per=son=ne=ce=dise 8
  cet=te=phra=se=de=vant=les=autres 8
  pour=se=ras=su=rer=quil=ne=sont=pas=des=monstres 11

  mais=il=nen=pen=se=pas=moin 7
  tous=se=quil=veu=lent=ses 6
  des=pou=pée=bar=bie=quelle 6
  dit=ame=ne=a=tous=se=quils=disent 8

  il=y=a=des=gens=quil=le=pense=vraiment 9
  et=quil=sens=fiche=se=qui=est=bien=mais 9
  les=au=tres 3
  me=re=gar=de=de=tra=ver=quand=je=passe 10
  ou=ils=in=sul=tes=et=nous=cri=ti=quea=lor=quils=ne=sont=pas=mieux 16

  je=vous=dit=sa=car=moi=je=suis 8
  rondeet=je=le=vie=à=cha=que=fois=que=je=sort 11

  jai=es=sayer=de=ne=pas=les=e=cou=ter 10
  de=ne=pas=les=re=gar=der 7
  mais=au=bout=dun=moment=sa=fait=mal 8
  tres=mal=que=de=voir=que 6
  la=plu=part=des=gens=nous=re=jettes 8
  pour=un=phy=si=que=quon=a=de=puis=bé=bé 11

  moi=jai=trés=mal=que=des=proche=a 8
  moi=me=traitre=de=gros=seet=me=re=garde 9
  comme=si=je=tait=duneau=tre=es=péce 8

  moi=jen=es=mar=re=moi=je=suis=un=etre 10
  hu=main=a=lor=pour=quoi=me=trai=ter=commeun=monstre 11
  alor=que=moi=je=mac=cep=te=tel=le=que=je=suis 12

  jai=beau=é=vi=ter=de=pen=ser=a 9
  tout=sa=mes=je=sou=ffre 6
  vrai=ment=de=cette=si=tua=ti=on 8

  mes=lar=mes=cou=les=tou=tes=seules 8
  sans=me=me=que=je=puisse=les=ar=re=ter 10
 • Phonétique : Être Ronde

  tu lə mɔ̃də di :
  il ni a pa kə lə fizikə

  mε mwa ʒə sε kə sε fo
  sεʁtεnə pεʁsɔnə sə dizə
  sεtə fʁazə dəvɑ̃ lεz- otʁə
  puʁ sə ʁasyʁe kil nə sɔ̃ pa dε mɔ̃stʁə

  mεz- il nɑ̃ pɑ̃sə pa mwɛ̃
  tus sə kil vəle sε
  dε pupe baʁbi kεllə
  di amənə a tus sə kil dize

  il i a dε ʒɑ̃ kil lə pɑ̃sə vʁεmɑ̃
  e kil sɑ̃s fiʃə sə ki ε bjɛ̃ mε
  lεz- otʁə
  mə ʁəɡaʁdə də tʁavεʁ kɑ̃ ʒə pasə
  u ilz- ɛ̃syltəz- e nu kʁitikə alɔʁ kil nə sɔ̃ pa mjø

  ʒə vu di sa kaʁ mwa ʒə sɥi
  ʁɔ̃də e ʒə lə vi a ʃakə fwa kə ʒə sɔʁ

  ʒε esεje də nə pa lεz- əkute
  də nə pa lε ʁəɡaʁde
  mεz- o bu dœ̃ mɔmɑ̃ sa fε mal
  tʁə- mal kə də vwaʁ kə
  la plypaʁ dε ʒɑ̃ nu ʁəʒεtə
  puʁ œ̃ fizikə kɔ̃n- a dəpɥi bebe

  mwa ʒε tʁe mal kə dε pʁoʃə a
  mwa mə tʁεtʁə də ɡʁɔsə e mə ʁəɡaʁdə
  kɔmə si ʒətε dynə otʁə εspesə

  mwa ʒɑ̃n- ε maʁə, mwa ʒə sɥiz- œ̃n- εtʁə
  ymɛ̃ alɔʁ puʁkwa mə tʁεte kɔmə œ̃ mɔ̃stʁə
  alɔʁ kə mwa ʒə maksεptə tεllə kə ʒə sɥi

  ʒε bo evite də pɑ̃se a
  tu sa mε ʒə sufʁə
  vʁεmɑ̃ də sεtə sitɥasjɔ̃

  mε laʁmə- kulə tutə sələ
  sɑ̃ məmə kə ʒə pɥisə lεz- aʁəte
 • Syllabes Phonétique : Être Ronde

  tu=lə=mɔ̃=də=di 5
  il=ni=a=pa=kə=lə=fi=zikə 8

  mε=mwa=ʒə=sε=kə=sε=fo 7
  sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=sə=dizə 8
  sε=tə=fʁa=zə=də=vɑ̃=lε=zotʁə 8
  puʁsə=ʁa=sy=ʁe=kil=nə=sɔ̃=pa=dε=mɔ̃s=tʁə 11

  mε=zil=nɑ̃=pɑ̃=sə=pa=mwɛ̃ 7
  tus=sə=kil=və=le=sε 6
  dε=pu=pe=baʁ=bi=kεl=lə 7
  di=amə=nəa=tus=sə=kil=di=ze 8

  il=i=a=dε=ʒɑ̃=kil=lə=pɑ̃sə=vʁε=mɑ̃ 10
  e=kil=sɑ̃s=fiʃə=sə=ki=ε=bjɛ̃=mε 9
  lε=zo=tʁə 3
  məʁə=ɡaʁdə=də=tʁa=vεʁ=kɑ̃=ʒə=pasə 8
  u=il=zɛ̃=syl=tə=ze=nu=kʁi=tikəa=lɔʁ=kil=nə=sɔ̃=pa=mjø 15

  ʒə=vu=di=sa=kaʁ=mwa=ʒə=sɥi 8
  ʁɔ̃dəe=ʒə=lə=vi=a=ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=sɔʁ 11

  ʒε=e=sε=je=də=nə=pa=lεzə=ku=te 10
  də=nə=pa=lε=ʁə=ɡaʁ=de 7
  mε=zo=bu=dœ̃=mɔ=mɑ̃=sa=fε=mal 9
  tʁə=mal=kə=də=vwaʁ=kə 6
  la=ply=paʁ=dε=ʒɑ̃=nu=ʁə=ʒεtə 8
  puʁ=œ̃=fizikə=kɔ̃=na=dəp=ɥi=be=be 9

  mwa=ʒε=tʁe=mal=kə=dε=pʁoʃə=a 8
  mwamə=tʁε=tʁə=də=ɡʁɔ=səe=mə=ʁə=ɡaʁdə 9
  kɔmə=si=ʒə=tε=dy=nəo=tʁə=εs=pe=sə 10

  mwa=ʒɑ̃=nε=maʁə=mwa=ʒə=sɥi=zœ̃=nεtʁə 9
  y=mɛ̃=a=lɔʁ=puʁ=kwamə=tʁε=te=kɔ=məœ̃=mɔ̃s=tʁə 12
  a=lɔʁkə=mwa=ʒə=mak=sεp=tə=tεllə=kə=ʒə=sɥi 11

  ʒε=bo=e=vi=te=də=pɑ̃se=a 8
  tu=sa=mε=ʒə=su=fʁə 6
  vʁε=mɑ̃=də=sε=tə=sit=ɥa=sjɔ̃ 8

  mε=laʁ=mə=kulə=tu=tə=sə=lə 8
  sɑ̃mə=mə=kə=ʒə=pɥisə=lε=za=ʁə=te 9

PostScriptum

voila je pense que se poéme explique assez se que je ressens

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/12/2007 02:18Adelines91

[color=#cc99ff]ses vrai merci pour se que tu me dit mais ses vrai aussi que a long ses enervant [/color]
[color=#cc99ff]merci pour tout [/color]
[color=#cc99ff]pour l’hortographe j’ai baucoup de difficulter mais jen m’en excuse si j’en fait baucoup merci encore[/color]