Poeme-France : Lecture Écrit Consolation

Poeme : Un Autre Coup De Rhum

Poème Consolation
Publié le 31/07/2018 00:43

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Adibro

Un Autre Coup De Rhum

Le sable s’écoule,
Les aiguilles tournent,
Le soleil se couche
Mais je reste assis là
Car sa présence ne me quitte pas.

Les plaies sont toujours ouvertes,
Elles continuent de saigner,
Les cicatrices restent inertes,
J’ai besoin d’oublier.

Me noyant dans mes pleurs,
J’ai senti sa lueur.
Dans l’obscurité une bouteille,
Elle a mis tous mes sens en éveil.
J’ai bu plus que pour savourer son arôme
Et puis j’ai repris un autre coup de rhum.

La lune s’élève,
Les rêves s’emmêlent,
L’aurore s’apprête
Mais je reste au passé
Car son aura demeure à mes côtés.

Les souvenirs me reviennent,
Ils persistent à me hanter.
La douleur devient souveraine,
J’ai besoin d’enterrer.

Encore seul chez moi,
J’ai entendu sa voix.
Dans le silence un liquide clair,
Il m’a charmé avec son doux air.
Je me suis abreuvé pour plus que trois hommes
Et puis j’ai repris un autre coup de rhum.

Le versant dans un bol,
J’en oubliai l’alcool.
Dans ma chambre allongé sur mon lit,
Il m’a soutenu toute la nuit.
J’ai bu jusqu’à ce qu’il devienne un sérum
Et j’ai donc repris un autre coup de rhum.
 • Pieds Hyphénique: Un Autre Coup De Rhum

  le=sa=ble=sé=cou=le 6
  les=ai=gui=lles=tour=nent 6
  le=so=leil=se=cou=che 6
  mais=je=res=teas=sis=là 6
  car=sa=présence=ne=me=quit=te=pas 8

  les=plaies=sont=tou=jours=ou=vertes 7
  elles=con=ti=nuent=de=sai=gner 7
  les=ci=ca=trices=res=tent=i=nertes 8
  jai=be=soin=dou=bli=er 6

  me=noy=ant=dans=mes=pleurs 6
  jai=sen=ti=sa=lueur 5
  dans=lobs=cu=ri=té=une=bou=teille 8
  ellea=mis=tous=mes=sens=en=é=veil 8
  jai=bu=plus=que=pour=sa=vou=rer=son=a=rôme 11
  et=puis=jai=re=pris=un=autre=coup=de=rhum 10

  la=lu=ne=sé=lè=ve 6
  les=rê=ves=sem=mê=lent 6
  lau=ro=re=sap=prê=te 6
  mais=je=res=teau=pas=sé 6
  car=son=au=ra=de=meureà=mes=cô=tés 9

  les=souve=nirs=me=re=viennent 6
  ils=per=sistent=à=me=han=ter 7
  la=dou=leur=de=vient=souve=raine 7
  jai=be=soin=den=ter=rer 6

  en=co=re=seul=chez=moi 6
  jai=en=ten=du=sa=voix 6
  dans=le=silen=ceun=li=quide=clair 7
  il=ma=char=mé=a=vec=son=doux=air 9
  je=me=suis=a=breu=vé=pour=plus=que=trois=hommes 11
  et=puis=jai=re=pris=un=autre=coup=de=rhum 10

  le=ver=sant=dans=un=bol 6
  jen=ou=blia=i=lal=cool 6
  dans=ma=chambreal=lon=gé=sur=mon=lit 8
  il=ma=soute=nu=toute=la=nuit 7
  jai=bu=jus=quà=ce=quil=de=vienneun=sé=rum 10
  et=jai=donc=re=pris=un=autre=coup=de=rhum 10
 • Phonétique : Un Autre Coup De Rhum

  lə sablə sekulə,
  lεz- εɡɥjə tuʁne,
  lə sɔlεj sə kuʃə
  mε ʒə ʁεstə asi la
  kaʁ sa pʁezɑ̃sə nə mə kitə pa.

  lε plε sɔ̃ tuʒuʁz- uvεʁtə,
  εllə kɔ̃tinɥe də sεɲe,
  lε sikatʁisə ʁεste inεʁtə,
  ʒε bəzwɛ̃ dublje.

  mə nwajɑ̃ dɑ̃ mε plœʁ,
  ʒε sɑ̃ti sa lɥœʁ.
  dɑ̃ lɔpskyʁite ynə butεjə,
  εllə a mi tus mε sɑ̃sz- ɑ̃n- evεj.
  ʒε by plys kə puʁ savuʁe sɔ̃n- aʁomə
  e pɥi ʒε ʁəpʁiz- œ̃n- otʁə ku də ʁɔm.

  la lynə selεvə,
  lε ʁεvə sɑ̃mεle,
  loʁɔʁə sapʁεtə
  mε ʒə ʁεstə o pase
  kaʁ sɔ̃n- oʁa dəməʁə a mε kote.

  lε suvəniʁ mə ʁəvjεne,
  il pεʁsiste a mə-ɑ̃te.
  la dulœʁ dəvjɛ̃ suvəʁεnə,
  ʒε bəzwɛ̃ dɑ̃teʁe.

  ɑ̃kɔʁə səl ʃe mwa,
  ʒε ɑ̃tɑ̃dy sa vwa.
  dɑ̃ lə silɑ̃sə œ̃ likidə klεʁ,
  il ma ʃaʁme avεk sɔ̃ duz- εʁ.
  ʒə mə sɥiz- abʁəve puʁ plys kə tʁwaz- ɔmə
  e pɥi ʒε ʁəpʁiz- œ̃n- otʁə ku də ʁɔm.

  lə vεʁsɑ̃ dɑ̃z- œ̃ bɔl,
  ʒɑ̃n- ubljε lalkɔl.
  dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə alɔ̃ʒe syʁ mɔ̃ li,
  il ma sutəny tutə la nɥi.
  ʒε by ʒyska sə kil dəvjεnə œ̃ seʁɔm
  e ʒε dɔ̃k ʁəpʁiz- œ̃n- otʁə ku də ʁɔm.
 • Pieds Phonétique : Un Autre Coup De Rhum

  lə=sa=blə=se=ku=lə 6
  lε=zεɡ=ɥj=ə=tuʁ=ne 6
  lə=sɔ=lεj=sə=ku=ʃə 6
  mεʒə=ʁεs=tə=a=si=la 6
  kaʁ=sa=pʁe=zɑ̃sə=nə=mə=kitə=pa 8

  lε=plε=sɔ̃=tu=ʒuʁ=zuvεʁtə 6
  εllə=kɔ̃=tin=ɥe=də=sε=ɲe 7
  lε=si=katʁisə=ʁεs=te=inεʁtə 6
  ʒε=bə=zwɛ̃=du=blj=e 6

  mə=nwa=jɑ̃=dɑ̃=mε=plœʁ 6
  ʒε=sɑ̃=ti=sa=lɥœ=ʁə 6
  dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=ynə=bu=tεjə 8
  εlləa=mi=tus=mε=sɑ̃s=zɑ̃=ne=vεj 8
  ʒε=by=plys=kə=puʁ=sa=vu=ʁe=sɔ̃naʁomə 9
  e=pɥiʒεʁə=pʁi=zœ̃=notʁə=ku=də=ʁɔm 8

  la=ly=nə=se=lε=və 6
  lε=ʁε=və=sɑ̃=mε=le 6
  lo=ʁɔ=ʁə=sa=pʁε=tə 6
  mε=ʒə=ʁεs=tə=o=pase 6
  kaʁsɔ̃noʁadə=mə=ʁəa=mε=ko=te 6

  lε=suvə=niʁ=məʁə=vjε=ne 6
  il=pεʁ=sis=te=a=mə-ɑ̃=te 8
  la=du=lœʁ=də=vjɛ̃suvə=ʁεnə 6
  ʒε=bə=zwɛ̃=dɑ̃=te=ʁe 6

  ɑ̃=kɔ=ʁə=səl=ʃe=mwa 6
  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=sa=vwa 6
  dɑ̃lə=si=lɑ̃=səœ̃=likidə=klεʁ 6
  il=ma=ʃaʁ=me=a=vεk=sɔ̃=du=zεʁ 9
  ʒə=mə=sɥizabʁə=ve=puʁ=plys=kə=tʁwazɔmə 8
  e=pɥiʒεʁə=pʁi=zœ̃=notʁə=ku=də=ʁɔm 8

  lə=vεʁ=sɑ̃=dɑ̃=zœ̃=bɔl 6
  ʒɑ̃=nu=blj=ε=lal=kɔl 6
  dɑ̃=ma=ʃɑ̃bʁəa=lɔ̃=ʒe=syʁ=mɔ̃=li 8
  il=masutə=ny=tutə=la=nɥi 6
  ʒε=by=ʒys=kasə=kil=də=vjε=nəœ̃=se=ʁɔm 10
  e=ʒε=dɔ̃k=ʁə=pʁi=zœ̃=notʁə=kudə=ʁɔm 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2018 06:32Mikie95

A lire sans modération merci du partage

👍
Auteur de Poésie
01/08/2018 20:14Nadja Dream

Toujours égal à toi-même... j’adore

👍
Auteur de Poésie
06/10/2018 16:55Stylus

La route du rhum pour retrouver du tonus.
Agréable lecture.
Merci de partage.