Poeme : Le Regard En Vers

Le Regard En Vers

 • Le regard en vers *
  Les yeux vers l « horizon Me disent ; regarde-tu la vie comme une illusion ? Pince-moi je rêve Prince… moi je créve il y a des mots qui font mal à la tête Pour les exorciser je les dessinent puis je les jéte
  J’ai eu mille vies Milles et une nuits Des noires et des blanches Entiérement nues ou a demi-lune A se demander pourquoi vouloir la belle au bois dormant
  Les regrets sont loin Tu peux les chercher comme aiguille Dans une meute de chiens Des choses dont je ne suis pas trés fiér Donc ce n’est pas moi qui vais te tailler la derniére piérre
  Maintenant je suis un homme et surtout un pére J’assume ce que je dis comme le pot de fer L’amour a ses raisons Et moi… mes yeux vont vers l » horizon
  David. J’ai rêvé

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Regard En Vers

  as=té=ris=que=le=re=gard=en=vers=as=té=risque 12
  les=yeux=vers=l=ho=ri=zon=me=disent=re=gar=de=tu=la=vie=com=meu=ne=illu=sion=pin=ce=moi=je=rê=ve=prin=ce=moi=je=cré=ve=il=y=a=des=mots=qui=font=mal=à=la=tê=te=pour=les=exor=ci=ser=je=les=des=si=nent=puis=je=les=jéte 58
  jai=eu=mil=le=vies=mil=les=et=une=nuits=des=noi=res=et=des=blan=ches=en=tié=re=ment=nues=ou=a=de=mi=lu=ne=a=se=de=man=der=pour=quoi=vou=loir=la=bel=le=au=bois=dor=mant 44
  les=re=grets=sont=loin=tu=peux=les=cher=cher=commeai=guille=dans=u=ne=meu=te=de=chiens=des=cho=ses=dont=je=ne=suis=pas=trés=fi=ér=donc=ce=nest=pas=moi=qui=vais=te=tailler=la=der=nié=re=pi=érre 45
  main=te=nant=je=suis=un=hom=me=et=sur=tout=un=pé=re=jas=su=me=ce=que=je=dis=com=me=le=pot=de=fer=la=mour=a=ses=rai=sons=et=moi=mes=y=eux=vont=vers=l=ho=ri=zon 44
  da=vid=jai=rê=vé 5
 • Phonétique : Le Regard En Vers

  asteʁiskə lə ʁəɡaʁ ɑ̃ vεʁz- asteʁiskə
  lεz- iø vεʁ l « ɔʁizɔ̃ mə dize, ʁəɡaʁdə ty la vi kɔmə ynə ilyzjɔ̃ ? pɛ̃sə mwa ʒə ʁεvə pʁɛ̃sə… mwa ʒə kʁevə il i a dε mo ki fɔ̃ mal a la tεtə puʁ lεz- εɡzɔʁsize ʒə lε desine pɥi ʒə lε ʒetə
  ʒε y milə vi miləz- e ynə nɥi dε nwaʁəz- e dε blɑ̃ʃəz- ɑ̃tjeʁəmɑ̃ nɥz- u a dəmi lynə a sə dəmɑ̃de puʁkwa vulwaʁ la bεllə o bwa dɔʁmɑ̃
  lε ʁəɡʁε sɔ̃ lwɛ̃ ty pø lε ʃεʁʃe kɔmə εɡɥjə dɑ̃z- ynə møtə də ʃjɛ̃ dε ʃozə dɔ̃ ʒə nə sɥi pa tʁe fjeʁ dɔ̃k sə nε pa mwa ki vε tə taje la dεʁnjeʁə pjeʁə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥiz- œ̃n- ɔmə e syʁtu œ̃ peʁə ʒasymə sə kə ʒə di kɔmə lə po də fεʁ lamuʁ a sε ʁεzɔ̃z- e mwa… mεz- iø vɔ̃ vεʁ l » ɔʁizɔ̃
  david. ʒε ʁεve
 • Syllabes Phonétique : Le Regard En Vers

  as=te=ʁis=kə=lə=ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=vεʁ=zas=te=ʁiskə 12
  lε=ziø=vεʁ=l=ɔ=ʁi=zɔ̃mə=di=ze=ʁə=ɡaʁ=də=ty=la=vi=kɔ=məy=nə=i=ly=zjɔ̃=pɛ̃=sə=mwa=ʒə=ʁε=və=pʁɛ̃=sə=mwa=ʒə=kʁe=və=il=i=a=dε=mo=ki=fɔ̃=mal=a=la=tε=tə=puʁ=lε=zεɡ=zɔʁ=si=ze=ʒə=lε=de=si=ne=pɥi=ʒə=lε=ʒe=tə 61
  ʒε=y=milə=vi=mi=lə=ze=y=nə=nɥi=dε=nwa=ʁə=ze=dε=blɑ̃=ʃə=zɑ̃=tje=ʁə=mɑ̃=nɥzu=a=də=mi=ly=nəa=sə=də=mɑ̃=de=puʁ=kwa=vu=lwaʁ=la=bεllə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 41
  lεʁə=ɡʁε=sɔ̃=lwɛ̃=ty=pø=lε=ʃεʁ=ʃe=kɔ=məεɡ=ɥjə=dɑ̃=zy=nə=mø=tə=də=ʃjɛ̃=dε=ʃo=zə=dɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=tʁe=fjeʁ=dɔ̃k=sə=nε=pa=mwa=ki=vε=tə=ta=je=la=dεʁ=nje=ʁə=pje=ʁə 45
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=zœ̃=nɔ=məe=syʁ=tu=œ̃=pe=ʁə=ʒa=sy=mə=sə=kə=ʒə=di=kɔ=mə=lə=po=də=fεʁ=la=muʁ=a=sε=ʁε=zɔ̃=ze=mwa=mε=ziø=vɔ̃=vεʁ=l=ɔ=ʁi=zɔ̃ 41
  da=vid=ʒε=ʁε=ve 5

PostScriptum

De dormir dans le foin

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.