Univers de poésie d'un auteur

Poème:Chez Pa Koi Faire…

Le Poème

Le jour ou tu partira j’te regreterais vraiment
La vie ta pas fait d’cadeaux j’le sais maintenant
C pour ceux la k’jmeux plaint pas kan chui malleureux
Car kan j’ecoute s’ke ta veku j’ai les larme au yeux
Keske je ferais tous seul kan tu sera plus la
J’ai peur d’y ariver mais kan le destin le desidera
J’te serais avant ke tu parte fort dans mes bras
J’te dirais ke j’taime et ke tu me menkera
Ta pas eux la chanse de pouvoir connetre ton pere
Et te jamais essayer d’jouer la carte de l’emotion
Ta toujour eter la mallgrer toute tes galere
C toi ki me conseille et grace a toi j’fait tjr attention
Tu te souvien se ke tu ma dit kan j’etais plus petit
La confianse n’est ke nuisanse dans la vie
J’ai mis bcp de temps mais j’ai enfin compris
Les gens aime parler mais ne font ke du bruit
Et kan j’y pense moi meme j’ai pas bcp d’ami
Rare son les gens en ki j’ai vraiment confianse
Malleuresement voila la triste realiter mais patience
J’ai le cœur plein de solitude en se moment
Je suis seul et ki c’est pour combien de temps
Les fille passe et passe mais aucune ne m’atire
L’amour ne se vie k’une foie ? chez pas ke dire ?
La vie est un grand cercle viseux et la chui pri dedan
Comment en sortire chez pa et sincerment
J’trouve aucun moyen chui depaser
Et chui trop fiere pour fuire la realiter…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Aketo

Poète Aketo

Aketo a publié sur le site 73 écrits. Aketo est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Chez Pa Koi Faire…le=jour=ou=tu=par=ti=ra=j=te=re=gre=te=rais=vraiment 14
la=vie=ta=pas=fait=d=ca=deaux=j=le=sais=main=te=nant 14
c=pour=ceux=la=kj=meux=plaint=pas=kan=chui=mal=leu=reux 13
car=kan=je=coute=s=ke=ta=ve=ku=jai=les=lar=meau=yeux 14
kes=ke=je=fe=rais=tous=seul=kan=tu=se=ra=plus=la 13
jai=peur=dy=a=ri=ver=mais=kan=le=des=tin=le=de=side=ra 15
jte=se=rais=a=vant=ke=tu=par=te=fort=dans=mes=bras 13
jte=di=rais=ke=j=tai=me=et=ke=tu=me=men=ke=ra 14
ta=pas=eux=la=chan=se=de=pou=voir=con=ne=tre=ton=pere 14
et=te=ja=mais=es=sayer=d=jouer=la=car=te=de=le=mo=tion 15
ta=tou=jour=e=ter=la=mall=grer=tou=te=tes=ga=lere 13
c=toi=ki=me=con=seilleet=gra=ce=a=toi=j=fait=t=j=r=at=ten=tion 18
tu=te=sou=vien=se=ke=tu=ma=dit=kan=je=tais=plus=pe=tit 15
la=con=fi=an=se=nest=ke=nui=san=se=dans=la=vie 13
jai=mis=b=c=p=de=temps=mais=jai=en=fin=com=pris 13
les=gens=ai=me=par=ler=mais=ne=font=ke=du=bruit 12
et=kan=jy=pense=moi=me=me=jai=pas=b=c=p=da=mi 14
ra=re=son=les=gens=en=ki=jai=vrai=ment=con=fi=an=se 14
mal=leure=se=ment=voi=la=la=tris=te=rea=li=ter=mais=pa=tience 15
jai=le=cœur=plein=de=so=li=tu=de=en=se=mo=ment 13
je=suis=seul=et=ki=cest=pour=com=bien=de=temps 11
les=fille=pas=se=et=pas=se=mais=au=cu=ne=ne=ma=tire 14
la=mour=ne=se=vie=ku=ne=foie=chez=pas=ke=di=re 13
la=vie=est=un=grand=cercle=vi=seux=et=la=chui=pri=de=dan 14
com=ment=en=sor=ti=re=chez=pa=et=sin=cerment 11
jtrou=ve=au=cun=moyen=chui=de=pa=ser 9
et=chui=trop=fie=re=pour=fui=re=la=rea=li=ter 12
Phonétique : Chez Pa Koi Faire…lə ʒuʁ u ty paʁtiʁa ʒtə ʁəɡʁətəʁε vʁεmɑ̃
la vi ta pa fε dkado ʒlə sε mɛ̃tənɑ̃
se puʁ sø la kʒmø plɛ̃ pa kɑ̃ ʃɥi maləʁø
kaʁ kɑ̃ ʒəkutə skə ta vəky ʒε lε laʁmə o iø
kεskə ʒə fəʁε tus səl kɑ̃ ty səʁa plys la
ʒε pœʁ di aʁive mε kɑ̃ lə dεstɛ̃ lə dəzidəʁa
ʒtə səʁεz- avɑ̃ kə ty paʁtə fɔʁ dɑ̃ mε bʁa
ʒtə diʁε kə ʒtεmə e kə ty mə mɑ̃kəʁa
ta pa ø la ʃɑ̃zə də puvwaʁ kɔnεtʁə tɔ̃ pəʁə
e tə ʒamεz- esεje dʒue la kaʁtə də ləmɔsjɔ̃
ta tuʒuʁ əte la malɡʁe tutə tε ɡaləʁə
se twa ki mə kɔ̃sεjə e ɡʁasə a twa ʒfε te ʒi εʁ atɑ̃sjɔ̃
ty tə suvjɛ̃ sə kə ty ma di kɑ̃ ʒətε plys pəti
la kɔ̃fjɑ̃sə nε kə nɥizɑ̃sə dɑ̃ la vi
ʒε mi be se pe də tɑ̃ mε ʒε ɑ̃fɛ̃ kɔ̃pʁi
lε ʒɑ̃z- εmə paʁle mε nə fɔ̃ kə dy bʁɥi
e kɑ̃ ʒi pɑ̃sə mwa məmə ʒε pa be se pe dami
ʁaʁə sɔ̃ lε ʒɑ̃z- ɑ̃ ki ʒε vʁεmɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
maləʁəzəmɑ̃ vwala la tʁistə ʁəalite mε pasjɑ̃sə
ʒε lə kœʁ plɛ̃ də sɔlitydə ɑ̃ sə mɔmɑ̃
ʒə sɥi səl e ki sε puʁ kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃
lε fijə pasə e pasə mεz- okynə nə matiʁə
lamuʁ nə sə vi kynə fwa ? ʃe pa kə diʁə ?
la vi εt- œ̃ ɡʁɑ̃ sεʁklə vizøz- e la ʃɥi pʁi dədɑ̃
kɔmɑ̃ ɑ̃ sɔʁtiʁə ʃe pa e sɛ̃sεʁme
ʒtʁuvə okœ̃ mwajɛ̃ ʃɥi dəpaze
e ʃɥi tʁo fjəʁə puʁ fɥiʁə la ʁəalite…
Syllabes Phonétique : Chez Pa Koi Faire…lə=ʒuʁ=u=ty=paʁ=ti=ʁaʒtəʁə=ɡʁə=tə=ʁε=vʁε=mɑ̃ 12
la=vi=ta=pa=fε=dka=do=ʒlə=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
se=puʁ=sø=la=kʒmø=plɛ̃=pa=kɑ̃=ʃɥi=ma=lə=ʁø 12
kaʁ=kɑ̃ʒə=ku=tə=skə=ta=və=ky=ʒε=lε=laʁ=məo=i=ø 14
kεskə=ʒə=fə=ʁε=tus=səl=kɑ̃=ty=sə=ʁa=plys=la 12
ʒε=pœʁ=di=a=ʁi=ve=mε=kɑ̃lə=dεs=tɛ̃=lə=də=zi=də=ʁa 15
ʒtə=sə=ʁε=za=vɑ̃kə=ty=paʁ=tə=fɔʁ=dɑ̃=mε=bʁa 12
ʒtə=di=ʁεkə=ʒtε=mə=e=kə=ty=mə=mɑ̃=kə=ʁa 12
ta=pa=ø=la=ʃɑ̃zə=də=pu=vwaʁ=kɔ=nε=tʁə=tɔ̃=pə=ʁə 14
e=tə=ʒa=mε=ze=sε=je=dʒu=e=la=kaʁtə=də=lə=mɔ=sjɔ̃ 15
ta=tu=ʒuʁə=te=la=mal=ɡʁe=tu=tə=tε=ɡa=ləʁə 12
se=twa=kimə=kɔ̃=sεjəe=ɡʁa=sə=a=twa=ʒfε=te=ʒi=εʁ=a=tɑ̃=sjɔ̃ 16
tytə=su=vjɛ̃=sə=kə=ty=ma=di=kɑ̃=ʒə=tε=plys=pə=ti 14
la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=nε=kə=nɥi=zɑ̃=sə=dɑ̃=la=vi 12
ʒε=mi=be=se=pe=də=tɑ̃=mε=ʒε=ɑ̃=fɛ̃=kɔ̃=pʁi 13
lε=ʒɑ̃=zε=mə=paʁ=le=mε=nə=fɔ̃=kə=dy=bʁɥi 12
e=kɑ̃=ʒi=pɑ̃sə=mwa=mə=mə=ʒε=pa=be=se=pe=da=mi 14
ʁa=ʁə=sɔ̃=lε=ʒɑ̃=zɑ̃=ki=ʒε=vʁε=mɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
malə=ʁə=zə=mɑ̃=vwa=la=la=tʁis=tə=ʁəa=li=te=mε=pa=sjɑ̃sə 15
ʒεlə=kœʁ=plɛ̃=də=sɔ=li=ty=də=ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 12
ʒə=sɥi=səl=e=ki=sε=puʁ=kɔ̃=bj=ɛ̃=də=tɑ̃ 12
lε=fi=jə=pasə=e=pasə=mε=zo=ky=nə=nə=matiʁə 12
la=muʁ=nə=sə=vi=ky=nə=fwa=ʃe=pa=kə=diʁə 12
la=vi=ε=tœ̃=ɡʁɑ̃=sεʁklə=vi=zø=ze=la=ʃɥi=pʁi=də=dɑ̃ 14
kɔ=mɑ̃=ɑ̃=sɔʁ=ti=ʁə=ʃe=pa=e=sɛ̃=sεʁ=me 12
ʒtʁu=və=o=kœ̃=mwa=jɛ̃=ʃɥi=də=pa=ze 10
e=ʃɥi=tʁo=fjə=ʁə=puʁ=fɥiʁə=la=ʁə=a=li=te 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/11/2004 00:00Cafrine974

c’est un tres bel ecrit et si realiste. bravo a toi car j’en reste sans voix.
amicalement

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Bigbos

tu es très sincere, tu t’es remis en question et c’est ca ki a fait la beauté de ton écrit.
bonne à toi et farah.
amitié fouad.

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Bigbos

*chance

Auteur de Poésie
20/12/2004 00:00Aketo

j’les pas ecrie pour cette histoire la

Poème - Sans Thème -
Du 29/11/2004 21:51

L'écrit contient 280 mots qui sont répartis dans 1 strophes.