Poème-France.com

Poeme : Le Temps Des AdieuxLe Temps Des Adieux

Avec toi j’ai vécu des moments merveilleux,
Car j’ai appris à aimer,
Comme le soleil qui brille dans les cieux,
J’ai su me partager.
Mais rien ne fut plus difficile que le temps des adieux,
Car je vis dans ton regard de sibylle,
L’expression de tes yeux.
Vivre seuls sur une île, tel est mon voeu,
Comme le poisson dans le courant du nil,
Nous serons libres et heureux,
Nous vivrons ensemble une idylle, qui sera béni des dieux,
Ainsi nous serons à l’abri,
Du temps des adieux.
Aky Monty

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk twa ʒε veky dε mɔmɑ̃ mεʁvεjø,
kaʁ ʒε apʁiz- a εme,
kɔmə lə sɔlεj ki bʁijə dɑ̃ lε sjø,
ʒε sy mə paʁtaʒe.
mε ʁjɛ̃ nə fy plys difisilə kə lə tɑ̃ dεz- adjø,
kaʁ ʒə vis dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ də sibilə,
lεkspʁesjɔ̃ də tεz- iø.
vivʁə səl syʁ ynə ilə, tεl ε mɔ̃ vø,
kɔmə lə pwasɔ̃ dɑ̃ lə kuʁɑ̃ dy nil,
nu səʁɔ̃ libʁəz- e œʁø,
nu vivʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə ynə idilə, ki səʁa beni dε djø,
ɛ̃si nu səʁɔ̃z- a labʁi,
dy tɑ̃ dεz- adjø.