Poeme-France : Lecture Écrit Bonheur

Poeme : Je Donnerais

Poème Bonheur
Publié le 27/01/2019 10:34

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Allan Kartner

Je Donnerais

Je donnerais ce que j’ai de plus précieux,
Serait-ce mon cœur, ou alors mes yeux,
Ma vie simplement, ma vie qui surnage
Mes heures à rêver sur le sable, la plage.
Je donnerais même la lune si je le pouvais,
La gloire et la fortune, si je le savais,
Je donnerais, aussi, l’ombre de mon ombre,
Je rallumerais les lueurs dans la pénombre,
Je chanterais la chanson, la mélodie,
Je ferais de mon violon une symphonie,
Si je le pouvais, je donnerais pour sûr,
Mon passé, mon présent, mon futur,
Les milliers de petites choses qui font,
De mes jours, de mes heures, la raison,
Je donnerais à moins qu’on les emporte,
Les pensées et les songes qui me portent,
Je parlerais dans le silence qui pèse,
J’éteindrai le feu, j’éteindrais la braise,
Si je le pouvais j’irais au-delà des mots,
Je serais l’hirondelle, je serais l’oiseau,
Je donnerais ce qu’il y a de plus doux,
Un baiser, une caresse sur une joue,
La chaleur, la tendresse, si je pouvais,
La vie éternelle, le paradis, si j’avais,
Je mènerais sur les sentiers éblouis,
Les nuages blancs, le soleil qui luit,
Je volerais dans l’espace et le temps,
Je serais toutes les fleurs du printemps,
Je donnerais l’amour en ciel d’azur,
Je serais le vent de mon murmure.
Pour que l’homme redevienne humain,
Que le monde d’hier nous revienne demain,
Que disparaisse cette nuit qui passe,
Cette trouble nuit qui trop nous lasse.
 • Pieds Hyphénique: Je Donnerais

  je=donne=rais=ce=que=jai=de=plus=pré=cieux 10
  se=rait=ce=mon=cœur=ou=a=lors=mes=yeux 10
  ma=vie=sim=ple=ment=ma=vie=qui=sur=nage 10
  mes=heures=à=rê=ver=sur=le=sable=la=plage 10
  je=donne=rais=même=la=lune=si=je=le=pou=vais 11
  la=gloireet=la=for=tune=si=je=le=sa=vais 10
  je=don=ne=rais=aus=si=lombre=de=mon=ombre 10
  je=ral=lume=rais=les=lueurs=dans=la=pé=nombre 10
  je=chante=rais=la=chan=son=la=mé=lo=die 10
  je=fe=rais=de=mon=vio=lon=une=sym=pho=nie 11
  si=je=le=pou=vais=je=donne=rais=pour=sûr 10
  mon=pas=sé=mon=pré=sent=mon=fu=tur 9
  les=mil=liers=de=pe=tites=cho=ses=qui=font 10
  de=mes=jours=de=mes=heu=res=la=rai=son 10
  je=don=ne=rais=à=moins=quon=les=em=porte 10
  les=pen=sées=et=les=songes=qui=me=por=tent 10
  je=par=le=rais=dans=le=silen=ce=qui=pèse 10
  jé=tein=drai=le=feu=jé=tein=drais=la=braise 10
  si=je=le=pou=vais=ji=rais=au=de=là=des=mots 12
  je=se=rais=lhi=ron=del=le=je=se=rais=loi=seau 12
  je=donne=rais=ce=quil=y=a=de=plus=doux 10
  un=bai=ser=une=cares=se=sur=u=ne=joue 10
  la=cha=leur=la=tendres=se=si=je=pou=vais 10
  la=vieé=ter=nel=le=le=pa=ra=dis=si=ja=vais 12
  je=mène=rais=sur=les=sen=tiers=é=blou=is 10
  les=nu=a=ges=blancs=le=so=leil=qui=luit 10
  je=vo=le=rais=dans=les=pace=et=le=temps 10
  je=se=rais=tou=tes=les=fleurs=du=prin=temps 10
  je=don=ne=rais=la=mour=en=ciel=da=zur 10
  je=se=rais=le=vent=de=mon=mur=mu=re 10
  pour=que=l=homme=re=de=vien=ne=hu=main 10
  que=le=monde=dhier=nous=re=vien=ne=de=main 10
  que=dis=pa=rais=se=cet=te=nuit=qui=passe 10
  cet=te=trou=ble=nuit=qui=trop=nous=las=se 10
 • Phonétique : Je Donnerais

  ʒə dɔnəʁε sə kə ʒε də plys pʁesjø,
  səʁε sə mɔ̃ kœʁ, u alɔʁ mεz- iø,
  ma vi sɛ̃pləmɑ̃, ma vi ki syʁnaʒə
  mεz- œʁz- a ʁεve syʁ lə sablə, la plaʒə.
  ʒə dɔnəʁε mεmə la lynə si ʒə lə puvε,
  la ɡlwaʁə e la fɔʁtynə, si ʒə lə savε,
  ʒə dɔnəʁε, osi, lɔ̃bʁə də mɔ̃n- ɔ̃bʁə,
  ʒə ʁalyməʁε lε lɥœʁ dɑ̃ la penɔ̃bʁə,
  ʒə ʃɑ̃təʁε la ʃɑ̃sɔ̃, la melɔdi,
  ʒə fəʁε də mɔ̃ vjɔlɔ̃ ynə sɛ̃fɔni,
  si ʒə lə puvε, ʒə dɔnəʁε puʁ syʁ,
  mɔ̃ pase, mɔ̃ pʁezɑ̃, mɔ̃ fytyʁ,
  lε milje də pətitə ʃozə ki fɔ̃,
  də mε ʒuʁ, də mεz- œʁ, la ʁεzɔ̃,
  ʒə dɔnəʁεz- a mwɛ̃ kɔ̃ lεz- ɑ̃pɔʁtə,
  lε pɑ̃sez- e lε sɔ̃ʒə ki mə pɔʁte,
  ʒə paʁləʁε dɑ̃ lə silɑ̃sə ki pεzə,
  ʒetɛ̃dʁε lə fø, ʒetɛ̃dʁε la bʁεzə,
  si ʒə lə puvε ʒiʁεz- o dəla dε mo,
  ʒə səʁε liʁɔ̃dεllə, ʒə səʁε lwazo,
  ʒə dɔnəʁε sə kil i a də plys du,
  œ̃ bεze, ynə kaʁεsə syʁ ynə ʒu,
  la ʃalœʁ, la tɑ̃dʁεsə, si ʒə puvε,
  la vi etεʁnεllə, lə paʁadi, si ʒavε,
  ʒə mεnəʁε syʁ lε sɑ̃tjez- eblui,
  lε nɥaʒə blɑ̃, lə sɔlεj ki lɥi,
  ʒə vɔləʁε dɑ̃ lεspasə e lə tɑ̃,
  ʒə səʁε tutə lε flœʁ dy pʁɛ̃tɑ̃,
  ʒə dɔnəʁε lamuʁ ɑ̃ sjεl dazyʁ,
  ʒə səʁε lə vɑ̃ də mɔ̃ myʁmyʁə.
  puʁ kə lɔmə ʁədəvjεnə ymɛ̃,
  kə lə mɔ̃də djεʁ nu ʁəvjεnə dəmɛ̃,
  kə dispaʁεsə sεtə nɥi ki pasə,
  sεtə tʁublə nɥi ki tʁo nu lasə.
 • Pieds Phonétique : Je Donnerais

  ʒə=dɔ=nə=ʁεsə=kə=ʒε=də=plys=pʁe=sjø 10
  sə=ʁεsə=mɔ̃=kœʁ=u=a=lɔʁ=mε=zi=ø 10
  ma=vi=sɛ̃=plə=mɑ̃=ma=vi=ki=syʁ=naʒə 10
  mε=zœʁ=za=ʁε=ve=syʁ=lə=sablə=la=plaʒə 10
  ʒə=dɔnə=ʁεmεmə=la=ly=nə=si=ʒə=lə=pu=vε 11
  la=ɡlwaʁəe=la=fɔʁ=tynə=si=ʒə=lə=sa=vε 10
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=o=si=lɔ̃=bʁə=də=mɔ̃nɔ̃bʁə 10
  ʒə=ʁa=lymə=ʁε=lε=lɥœʁ=dɑ̃=la=pe=nɔ̃bʁə 10
  ʒə=ʃɑ̃tə=ʁε=la=ʃɑ̃=sɔ̃=la=me=lɔ=di 10
  ʒə=fə=ʁεdə=mɔ̃=vjɔ=lɔ̃=ynə=sɛ̃=fɔ=ni 10
  si=ʒə=lə=pu=vεʒə=dɔ=nə=ʁε=puʁ=syʁ 10
  mɔ̃=pa=se=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=mɔ̃=fy=tyʁ 9
  lε=mi=lje=də=pə=titə=ʃo=zə=ki=fɔ̃ 10
  də=mε=ʒuʁ=də=mε=zœ=ʁə=la=ʁε=zɔ̃ 10
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=za=mwɛ̃=kɔ̃=lε=zɑ̃=pɔʁtə 10
  lε=pɑ̃=se=ze=lε=sɔ̃ʒə=ki=mə=pɔʁ=te 10
  ʒə=paʁ=lə=ʁε=dɑ̃lə=si=lɑ̃=sə=ki=pεzə 10
  ʒe=tɛ̃=dʁε=lə=fø=ʒe=tɛ̃=dʁε=la=bʁεzə 10
  siʒə=lə=pu=vε=ʒi=ʁε=zodə=la=dε=mo 10
  ʒə=sə=ʁε=li=ʁɔ̃dεllə=ʒə=sə=ʁε=lwa=zo 10
  ʒə=dɔ=nə=ʁεsə=kil=i=a=də=plys=du 10
  œ̃=bε=ze=ynə=ka=ʁεsə=syʁ=y=nə=ʒu 10
  la=ʃa=lœʁ=la=tɑ̃=dʁεsə=si=ʒə=pu=vε 10
  la=vi=e=tεʁnεllə=lə=pa=ʁa=di=si=ʒa=vε 11
  ʒə=mεnə=ʁε=syʁ=lε=sɑ̃=tje=ze=blu=i 10
  lε=nɥ=a=ʒə=blɑ̃=lə=sɔ=lεj=ki=lɥi 10
  ʒə=vɔlə=ʁε=dɑ̃=lεs=pa=sə=e=lə=tɑ̃ 10
  ʒə=sə=ʁε=tu=tə=lε=flœʁ=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 10
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=la=muʁ=ɑ̃=sjεl=da=zyʁ 10
  ʒə=sə=ʁε=lə=vɑ̃=də=mɔ̃=myʁ=my=ʁə 10
  puʁ=kə=lɔ=mə=ʁə=də=vjε=nə=y=mɛ̃ 10
  kə=lə=mɔ̃=də=djεʁ=nuʁə=vjε=nə=də=mɛ̃ 10
  kə=dis=pa=ʁε=sə=sε=tə=nɥi=ki=pasə 10
  sε=tə=tʁu=blə=nɥi=ki=tʁo=nu=la=sə 10

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/01/2019 00:07Patjan

Trés joli, merci pour le partage