Poeme : Le Pardon D’amour

Le Pardon D’amour

LE PARDON D’AMOUR

Au creux d’une main,
Dans le vent, je tiens,
Une feuille que le vent balance,
Et que j’accède à te donner, et de l’offrir.
Elle contient quelques mots de douceur,
Qui te réchaufferont le cœur,
Longtemps oublié.
Elle ravivera et rallumera en toi la flamme,
D’amour longtemps éteinte,
Pour retrouver ta raison,
Celle de vivre avec tendresse et passion.
Car dans la vie, il faut savoir aimer et se faire aimer, pour exister.
Dans l’univers de l’amour,
Et de toutes ses choses belles étoiles qui nous entourent.
Le recul au passé n’est pas souvent hostile,
Il nous rappelle des souvenirs dociles,
Qui font souvent rêver.
Ton destin n’est pas cruel,
Il est à la foi magique substantiel.
Il est le maître de ta vie,
Et non celui de ton âme.
Je te tends de mes doigts frêles,
Ces chapelets de mots,
Sans bruits ni échos,
Pour te rappeler, encore,
Ce joli et beau cadeau,
Qui dévore décore la liberté,
Que nous aviopns eu dés lors,
Avant de nous séparer.
Le temps a mûri ma conscience,
En l’embaumant de parfums de sagesse.
Je viens à présent,
Sans rancunes et sans déraison,
Demander à ton humble cœur, pardon.
Sans remuer qui d’entre nous avait toret ou avait raison,
Reviens vite sur le chemin de notre passe,
Où nous étuions côte à côte en toute fierté,
Et sans hostilité.

Amme 14 KADI Amar

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Pardon D’amour

  le=par=don=da=mour 5

  au=creux=du=ne=main 5
  dans=le=vent=je=tiens 5
  une=feu=ille=que=le=vent=ba=lance 8
  et=que=jac=cèdeà=te=don=ner=et=de=lof=frir 11
  elle=con=tient=quel=ques=mots=de=dou=ceur 9
  qui=te=ré=chauf=fe=ront=le=cœur 8
  long=temps=ou=bli=é 5
  elle=ra=vive=ra=et=ral=lu=me=ra=en=toi=la=flamme 13
  da=mour=long=temps=é=tein=te 7
  pour=re=trou=ver=ta=rai=son 7
  cel=le=de=vivrea=vec=ten=dres=se=et=pas=sion 11
  car=dans=la=vie=il=faut=sa=voir=ai=mer=et=se=faireai=mer=pour=exis=ter 17
  dans=lu=ni=vers=de=la=mour 7
  et=de=toutes=ses=cho=ses=bel=les=é=toi=les=qui=nous=en=tourent 15
  le=re=cul=au=pas=sé=nest=pas=souvent=hos=tile 11
  il=nous=rap=pel=le=des=souve=nirs=do=ciles 10
  qui=font=sou=vent=rê=ver 6
  ton=des=tin=nest=pas=cru=el 7
  il=est=à=la=foi=ma=gi=que=sub=stan=tiel 11
  il=est=le=maî=tre=de=ta=vie 8
  et=non=ce=lui=de=ton=âme 7
  je=te=tends=de=mes=doigts=frê=les 8
  ces=cha=pe=lets=de=mots 6
  sans=bruits=ni=é=chos 5
  pour=te=rap=pe=ler=en=co=re 8
  ce=jo=li=et=beau=ca=deau 7
  qui=dé=vore=dé=core=la=li=ber=té 9
  que=nous=a=viopns=eu=dés=lors 7
  avant=de=nous=sé=pa=rer 6
  le=temps=a=mû=ri=ma=cons=cience 8
  en=lem=bau=mant=de=par=fums=de=sa=gesse 10
  je=viens=à=pré=sent 5
  sans=ran=cunes=et=sans=dé=rai=son 8
  de=man=der=à=ton=hum=ble=cœur=par=don 10
  sans=re=muer=qui=dentre=nous=a=vait=to=ret=ou=a=vait=rai=son 15
  re=viens=vite=sur=le=che=min=de=no=tre=passe 11
  où=nous=é=tuions=côteà=cô=te=en=tou=te=fier=té 12
  et=sans=hos=ti=li=té 6

  am=me=qua=torze=ka=di=a=mar 8
 • Phonétique : Le Pardon D’amour

  lə paʁdɔ̃ damuʁ

  o kʁø dynə mɛ̃,
  dɑ̃ lə vɑ̃, ʒə tjɛ̃,
  ynə fœjə kə lə vɑ̃ balɑ̃sə,
  e kə ʒaksεdə a tə dɔne, e də lɔfʁiʁ.
  εllə kɔ̃tjɛ̃ kεlk mo də dusœʁ,
  ki tə ʁeʃofəʁɔ̃ lə kœʁ,
  lɔ̃tɑ̃z- ublje.
  εllə ʁavivəʁa e ʁalyməʁa ɑ̃ twa la flamə,
  damuʁ lɔ̃tɑ̃z- etɛ̃tə,
  puʁ ʁətʁuve ta ʁεzɔ̃,
  sεllə də vivʁə avεk tɑ̃dʁεsə e pasjɔ̃.
  kaʁ dɑ̃ la vi, il fo savwaʁ εme e sə fεʁə εme, puʁ εɡziste.
  dɑ̃ lynive də lamuʁ,
  e də tutə sε ʃozə bεlləz- etwalə ki nuz- ɑ̃tuʁe.
  lə ʁəkyl o pase nε pa suvɑ̃ ɔstilə,
  il nu ʁapεllə dε suvəniʁ dɔsilə,
  ki fɔ̃ suvɑ̃ ʁεve.
  tɔ̃ dεstɛ̃ nε pa kʁyεl,
  il εt- a la fwa maʒikə sybstɑ̃sjεl.
  il ε lə mεtʁə də ta vi,
  e nɔ̃ səlɥi də tɔ̃n- amə.
  ʒə tə tɑ̃ də mε dwa fʁεlə,
  sε ʃapəlε də mo,
  sɑ̃ bʁɥi ni eʃo,
  puʁ tə ʁapəle, ɑ̃kɔʁə,
  sə ʒɔli e bo kado,
  ki devɔʁə dekɔʁə la libεʁte,
  kə nuz- avjɔpnz- y des lɔʁ,
  avɑ̃ də nu sepaʁe.
  lə tɑ̃z- a myʁi ma kɔ̃sjɑ̃sə,
  ɑ̃ lɑ̃bomɑ̃ də paʁfœ̃ də saʒεsə.
  ʒə vjɛ̃z- a pʁezɑ̃,
  sɑ̃ ʁɑ̃kynəz- e sɑ̃ deʁεzɔ̃,
  dəmɑ̃de a tɔ̃n- œ̃blə kœʁ, paʁdɔ̃.
  sɑ̃ ʁəmɥe ki dɑ̃tʁə nuz- avε tɔʁε u avε ʁεzɔ̃,
  ʁəvjɛ̃ vitə syʁ lə ʃəmɛ̃ də nɔtʁə pasə,
  u nuz- etɥjɔ̃ kotə a kotə ɑ̃ tutə fjεʁte,
  e sɑ̃z- ɔstilite.

  amə katɔʁzə kadi amaʁ
 • Syllabes Phonétique : Le Pardon D’amour

  lə=paʁ=dɔ̃=da=muʁ 5

  o=kʁø=dy=nə=mɛ̃ 5
  dɑ̃=lə=vɑ̃=ʒə=tj=ɛ̃ 6
  ynə=fœ=jə=kə=lə=vɑ̃=ba=lɑ̃sə 8
  e=kə=ʒak=sεdəatə=dɔ=ne=e=də=lɔ=fʁiʁ 10
  εllə=kɔ̃=tjɛ̃=kεl=kə=modə=du=sœʁ 8
  ki=tə=ʁe=ʃo=fə=ʁɔ̃=lə=kœʁ 8
  lɔ̃=tɑ̃=zu=blj=e 5
  εllə=ʁa=vivə=ʁa=e=ʁa=ly=mə=ʁa=ɑ̃=twa=la=flamə 13
  da=muʁ=lɔ̃=tɑ̃=ze=tɛ̃=tə 7
  puʁ=ʁə=tʁu=ve=ta=ʁε=zɔ̃ 7
  sεllə=də=vivʁəa=vεk=tɑ̃=dʁε=sə=e=pa=s=jɔ̃ 11
  kaʁ=dɑ̃=la=vi=il=fo=sa=vwaʁ=ε=me=e=sə=fεʁəε=me=puʁ=εɡ=zis=te 18
  dɑ̃=ly=ni=veʁ=də=la=muʁ 7
  e=də=tutə=sε=ʃo=zə=bεllə=ze=twa=lə=ki=nu=zɑ̃=tu=ʁe 15
  lə=ʁə=kyl=o=pase=nε=pa=su=vɑ̃=ɔs=tilə 11
  il=nu=ʁa=pεllə=dε=suvə=niʁ=dɔ=silə 9
  ki=fɔ̃=su=vɑ̃=ʁε=ve 6
  tɔ̃=dεs=tɛ̃=nε=pa=kʁy=εl 7
  il=ε=ta=la=fwa=ma=ʒikə=syb=stɑ̃=sjεl 10
  il=ε=lə=mε=tʁə=də=ta=vi 8
  e=nɔ̃=səl=ɥi=də=tɔ̃=na=mə 8
  ʒə=tə=tɑ̃=də=mε=dwa=fʁε=lə 8
  sε=ʃa=pə=lε=də=mo 6
  sɑ̃=bʁɥi=ni=e=ʃo 5
  puʁ=tə=ʁa=pə=le=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  sə=ʒɔ=li=e=bo=ka=do 7
  ki=de=vɔʁə=de=kɔʁə=la=li=bεʁ=te 9
  kə=nu=za=vjɔp=nzy=des=lɔʁ 7
  a=vɑ̃=də=nu=se=pa=ʁe 7
  lə=tɑ̃=za=my=ʁi=ma=kɔ̃=sjɑ̃sə 8
  ɑ̃=lɑ̃=bo=mɑ̃də=paʁ=fœ̃=də=saʒεsə 8
  ʒə=vj=ɛ̃=za=pʁe=zɑ̃ 6
  sɑ̃=ʁɑ̃=kynə=ze=sɑ̃=de=ʁε=zɔ̃ 8
  də=mɑ̃=de=a=tɔ̃=nœ̃=blə=kœʁ=paʁ=dɔ̃ 10
  sɑ̃=ʁəm=ɥe=ki=dɑ̃tʁə=nu=za=vε=tɔ=ʁε=u=a=vε=ʁε=zɔ̃ 15
  ʁə=vjɛ̃=vitə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=də=nɔ=tʁə=pasə 11
  u=nu=zet=ɥjɔ̃=kotəa=ko=tə=ɑ̃=tu=tə=fjεʁ=te 12
  e=sɑ̃=zɔs=ti=li=te 6

  a=mə=ka=tɔʁzə=ka=di=a=maʁ 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.