Poeme : Un Hiver En Moi…

Un Hiver En Moi…

Immobile dans un brouillard qui se trouve en moi,
Inerte de vie dans le manteau de cet hiver,
Des couleurs de soleil à celles du froid,
Mon regard de brume regarde vers hier,

Mon cœur tire mon âme au dehors,
Il s’affaisse et ne sait plus s’envoler,
Ses ailes ont perdu leurs reflets d’or,
Elles ne sont plus ouvertes pour rêver,

En moi le temps s’est arrêté,
L’eau des monts n’arrose plus mon cœur,
Le saule pleure pour me féconder,
Pour que renaisse son frère,

Me laisser porter, me laisser bercer,
Me laisser rêver, me laisser embrasser,
Par ce sommeil qui m’éveille à la vie,
Dans ce recueil où les mots prennent vie,

Amphe

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Hiver En Moi…

  im=mo=bile=dans=un=brouil=lard=qui=se=trou=veen=moi 12
  inerte=de=vie=dans=le=man=teau=de=cet=hi=ver 11
  des=cou=leurs=de=so=leil=à=cel=les=du=froid 11
  mon=re=gard=de=brume=re=gar=de=vers=hier 10

  mon=cœur=ti=re=mon=â=me=au=de=hors 10
  il=saf=faisse=et=ne=sait=plus=sen=vo=ler 10
  ses=ai=les=ont=per=du=leurs=re=flets=dor 10
  el=les=ne=sont=plus=ou=vertes=pour=rê=ver 10

  en=moi=le=temps=sest=ar=rê=té 8
  leau=des=monts=nar=ro=se=plus=mon=cœur 9
  le=sau=le=pleu=re=pour=me=fé=con=der 10
  pour=que=re=nais=se=son=frè=re 8

  me=lais=ser=por=ter=me=lais=ser=ber=cer 10
  me=lais=ser=rê=ver=me=lais=ser=em=bras=ser 11
  par=ce=som=meil=qui=mé=veille=à=la=vie 10
  dans=ce=re=cueil=où=les=mots=pren=nent=vie 10

  am=phe 2
 • Phonétique : Un Hiver En Moi…

  imɔbilə dɑ̃z- œ̃ bʁujaʁ ki sə tʁuvə ɑ̃ mwa,
  inεʁtə də vi dɑ̃ lə mɑ̃to də sεt ivεʁ,
  dε kulœʁ də sɔlεj a sεllə dy fʁwa,
  mɔ̃ ʁəɡaʁ də bʁymə ʁəɡaʁdə vεʁz- jεʁ,

  mɔ̃ kœʁ tiʁə mɔ̃n- amə o dəɔʁ,
  il safεsə e nə sε plys sɑ̃vɔle,
  sεz- εləz- ɔ̃ pεʁdy lœʁ ʁəflε dɔʁ,
  εllə nə sɔ̃ plysz- uvεʁtə- puʁ ʁεve,

  ɑ̃ mwa lə tɑ̃ sεt- aʁεte,
  lo dε mɔ̃ naʁozə plys mɔ̃ kœʁ,
  lə solə plœʁə puʁ mə fekɔ̃de,
  puʁ kə ʁənεsə sɔ̃ fʁεʁə,

  mə lεse pɔʁte, mə lεse bεʁse,
  mə lεse ʁεve, mə lεse ɑ̃bʁase,
  paʁ sə sɔmεj ki mevεjə a la vi,
  dɑ̃ sə ʁəkœj u lε mo pʁεne vi,

  ɑ̃fə
 • Syllabes Phonétique : Un Hiver En Moi…

  i=mɔ=bilə=dɑ̃=zœ̃=bʁu=jaʁ=ki=sə=tʁu=vəɑ̃=mwa 12
  i=nεʁtə=də=vi=dɑ̃lə=mɑ̃=to=də=sεt=i=vεʁ 11
  dε=ku=lœʁ=də=sɔ=lεj=a=sεllə=dy=fʁwa 10
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=də=bʁymə=ʁə=ɡaʁ=də=vεʁ=zjεʁ 10

  mɔ̃=kœʁ=ti=ʁə=mɔ̃=na=mə=o=də=ɔʁ 10
  il=sa=fεsə=e=nə=sε=plys=sɑ̃=vɔ=le 10
  sε=zε=lə=zɔ̃=pεʁ=dy=lœʁ=ʁə=flε=dɔʁ 10
  εl=lə=nə=sɔ̃=plys=zu=vεʁtə=puʁ=ʁε=ve 10

  ɑ̃=mwa=lə=tɑ̃=sε=ta=ʁε=te 8
  lo=dε=mɔ̃=na=ʁo=zə=plys=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  lə=so=lə=plœ=ʁə=puʁ=mə=fe=kɔ̃=de 10
  puʁ=kə=ʁə=nε=sə=sɔ̃=fʁε=ʁə 8

  mə=lε=se=pɔʁ=te=mə=lε=se=bεʁ=se 10
  mə=lε=se=ʁε=ve=mə=lε=se=ɑ̃=bʁase 10
  paʁsə=sɔ=mεj=ki=me=vε=jə=a=la=vi 10
  dɑ̃=sə=ʁə=kœj=u=lε=mo=pʁε=ne=vi 10

  ɑ̃=fə 2

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 08:27Fredaline

toujours de tres beau mots que j adore lire
fredaline

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/10/2005 21:37

L'écrit contient 121 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Amphe Patricem

Récompense

0
0
0