Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Seul Devant Mon Miroir…

Poème Amitié
Publié le 28/01/2005 15:33

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Ange Déchu_16447

Seul Devant Mon Miroir…

Seul devant mon miroir, je réfléchi…
Que ferai-je sans amis ?
Ceux qui te soutiennes ? tu vois ?
Sans amis, on ne serai rien !
On aurait aucune personnalité…
Sans eux quand tu vas mal,
Que tu déprimes, que tu pleures,
Ceux qui ose te consoler,
Te soutenir ou même t’accueillir !
Ceux qu’ils te dises qu’ils t’apprécie,
Ceux qui t’aide fasse à tes problèmes,
Sans même que tu leurs demandes…
Ceux même s’il y a eu des disputes,
Où il y a eu des hauts et des bas,
Mais ceux qui t’apprécie pour ce que tu es…

Seul devant mon miroir, je pense…
Je pense de ce que je serai sans eux…
Ils ne sont pas obligé de t’écouter,
Pas obligé de t’accueillir quand tu te sens seule !
Je pense que sans eux, je m’ennuierai,
Sans eux, je passerai mes journées a compté le temps…
Je serai perdu et quand je verrai les autres se parler,
Je me dirai que je perdrais beaucoup de choses…
Sans eux, je serai déjà morte,
Sans eux je serai renfermais, et timides.
Toutes ma vie est basée avec la confiance de mes amis…

Seul devant mon miroir, je repenses…
Je repense à tous les moments que j’ai passé,
Tous nos délires, tous nos trips…
Je m’imagine un an avant,
Quand on restait souvent ensemble…
Tous ses fou rires, toutes les conneries qu’on a fait,
Je repense si vous n’aviez pas été là,
Ce que je ferai de ma vie…
Si on aurait pu refaire le passé,
Je changerai juste les moments ou on c’est disputés méchamment,
Je pense qu’il n’y a que ça qu’il faut changé,
Car sinon ça gâcherai tout !
Mais on a réussi a passé sur tous ses mauvais moments…
On se reparle et tout me va.
J’espère que rien ne va changé !
Que tout continuera comme ça…
Et que rien ne changera car ça me suffit largement !

Alors seule devant mon miroir, je souris
Car ma vie est très bien comme ça !
Et que je ne veux pas la changé…
 • Pieds Hyphénique: Seul Devant Mon Miroir…

  seul=de=vant=mon=mi=roir=je=ré=flé=chi 10
  que=fe=rai=je=sans=a=mis 7
  ceux=qui=te=sou=tien=nes=tu=vois 8
  sans=a=mis=on=ne=se=rai=rien 8
  on=au=rait=au=cune=per=son=na=li=té 10
  sans=eux=quand=tu=vas=mal 6
  que=tu=dé=pri=mes=que=tu=pleures 8
  ceux=qui=o=se=te=con=so=ler 8
  te=soute=nir=ou=mê=me=tac=cueillir 8
  ceux=quils=te=dises=quils=tap=pré=cie 8
  ceux=qui=taide=fas=seà=tes=pro=blèmes 8
  sans=mê=me=que=tu=leurs=de=mandes 8
  ceux=même=sil=y=a=eu=des=dis=putes 9
  où=il=y=a=eu=des=hauts=et=des=bas 10
  mais=ceux=qui=tap=pré=cie=pour=ce=que=tu=es 11

  seul=de=vant=mon=mi=roir=je=pense 8
  je=pense=de=ce=que=je=se=rai=sans=eux 10
  ils=ne=sont=pas=o=bli=gé=de=té=cou=ter 11
  pas=o=bli=gé=de=tac=cueillir=quand=tu=te=sens=seule 12
  je=pense=que=sans=eux=je=men=nuie=rai 9
  sans=eux=je=passe=rai=mes=jour=nées=a=comp=té=le=temps 13
  je=se=rai=per=du=et=quand=je=ver=rai=les=autres=se=par=ler 15
  je=me=di=rai=que=je=per=drais=beau=coup=de=choses 12
  sans=eux=je=se=rai=dé=jà=morte 8
  sans=eux=je=se=rai=ren=fer=mais=et=ti=mides 11
  toutes=ma=vieest=ba=sée=a=vec=la=con=fian=ce=de=mes=a=mis 15

  seul=de=vant=mon=mi=roir=je=re=penses 9
  je=re=penseà=tous=les=mo=ments=que=jai=pas=sé 11
  tous=nos=dé=li=res=tous=nos=trips 8
  je=mi=ma=gine=un=an=a=vant 8
  quand=on=res=tait=souvent=en=sem=ble 8
  tous=ses=fou=rires=tou=tes=les=con=ne=ries=quon=a=fait 13
  je=re=pense=si=vous=na=viez=pas=é=té=là 11
  ce=que=je=fe=rai=de=ma=vie 8
  si=on=au=rait=pu=re=faire=le=pas=sé 10
  je=change=rai=jus=te=les=mo=ments=ou=on=cest=dis=pu=tés=mé=chamment 16
  je=pense=quil=ny=a=que=ça=quil=faut=chan=gé 11
  car=si=non=ça=gâ=che=rai=tout 8
  mais=on=a=réus=si=a=pas=sé=sur=tous=ses=mau=vais=moments 14
  on=se=re=par=leet=tout=me=va 8
  jes=père=que=rien=ne=va=chan=gé 8
  que=tout=con=ti=nue=ra=comme=ça 8
  et=que=rien=ne=change=ra=car=ça=me=suf=fit=lar=ge=ment 14

  a=lors=seule=de=vant=mon=mi=roir=je=sou=ris 11
  car=ma=vie=est=très=bien=comme=ça 8
  et=que=je=ne=veux=pas=la=chan=gé 9
 • Phonétique : Seul Devant Mon Miroir…

  səl dəvɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, ʒə ʁefleʃi…
  kə fəʁε ʒə sɑ̃z- ami ?
  sø ki tə sutjεnə ? ty vwa ?
  sɑ̃z- ami, ɔ̃ nə səʁε ʁjɛ̃ !
  ɔ̃n- oʁε okynə pεʁsɔnalite…
  sɑ̃z- ø kɑ̃ ty va mal,
  kə ty depʁimə, kə ty plœʁə,
  sø ki ozə tə kɔ̃sɔle,
  tə sutəniʁ u mεmə takœjiʁ !
  sø kil tə dizə kil tapʁesi,
  sø ki tεdə fasə a tε pʁɔblεmə,
  sɑ̃ mεmə kə ty lœʁ dəmɑ̃də…
  sø mεmə sil i a y dε dispytə,
  u il i a y dεz- oz- e dε ba,
  mε sø ki tapʁesi puʁ sə kə ty ε…

  səl dəvɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, ʒə pɑ̃sə…
  ʒə pɑ̃sə də sə kə ʒə səʁε sɑ̃z- ø…
  il nə sɔ̃ pa ɔbliʒe də tekute,
  pa ɔbliʒe də takœjiʁ kɑ̃ ty tə sɑ̃s sələ !
  ʒə pɑ̃sə kə sɑ̃z- ø, ʒə mɑ̃nɥjəʁε,
  sɑ̃z- ø, ʒə pasəʁε mε ʒuʁnez- a kɔ̃te lə tɑ̃…
  ʒə səʁε pεʁdy e kɑ̃ ʒə veʁε lεz- otʁə- sə paʁle,
  ʒə mə diʁε kə ʒə pεʁdʁε boku də ʃozə…
  sɑ̃z- ø, ʒə səʁε deʒa mɔʁtə,
  sɑ̃z- ø ʒə səʁε ʁɑ̃fεʁmε, e timidə.
  tutə ma vi ε baze avεk la kɔ̃fjɑ̃sə də mεz- ami…

  səl dəvɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, ʒə ʁəpɑ̃sə…
  ʒə ʁəpɑ̃sə a tus lε mɔmɑ̃ kə ʒε pase,
  tus no deliʁə, tus no tʁip…
  ʒə mimaʒinə œ̃n- ɑ̃ avɑ̃,
  kɑ̃t- ɔ̃ ʁεstε suvɑ̃ ɑ̃sɑ̃blə…
  tus sε fu ʁiʁə, tutə lε kɔnəʁi kɔ̃n- a fε,
  ʒə ʁəpɑ̃sə si vu navje pa ete la,
  sə kə ʒə fəʁε də ma vi…
  si ɔ̃n- oʁε py ʁəfεʁə lə pase,
  ʒə ʃɑ̃ʒəʁε ʒystə lε mɔmɑ̃z- u ɔ̃ sε dispyte meʃamɑ̃,
  ʒə pɑ̃sə kil ni a kə sa kil fo ʃɑ̃ʒe,
  kaʁ sinɔ̃ sa ɡaʃəʁε tu !
  mεz- ɔ̃n- a ʁeysi a pase syʁ tus sε movε mɔmɑ̃…
  ɔ̃ sə ʁəpaʁlə e tu mə va.
  ʒεspεʁə kə ʁjɛ̃ nə va ʃɑ̃ʒe !
  kə tu kɔ̃tinɥəʁa kɔmə sa…
  e kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa kaʁ sa mə syfi laʁʒəmɑ̃ !

  alɔʁ sələ dəvɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, ʒə suʁi
  kaʁ ma vi ε tʁε bjɛ̃ kɔmə sa !
  e kə ʒə nə vø pa la ʃɑ̃ʒe…
 • Pieds Phonétique : Seul Devant Mon Miroir…

  səl=də=vɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=ʒə=ʁe=fle=ʃi 10
  kə=fə=ʁε=ʒə=sɑ̃=za=mi 7
  sø=ki=tə=su=tjε=nə=ty=vwa 8
  sɑ̃=za=mi=ɔ̃=nə=sə=ʁε=ʁjɛ̃ 8
  ɔ̃=no=ʁε=o=kynə=pεʁ=sɔ=na=li=te 10
  sɑ̃=zø=kɑ̃=ty=va=mal 6
  kə=ty=de=pʁimə=kə=ty=plœ=ʁə 8
  sø=ki=o=zə=tə=kɔ̃=sɔ=le 8
  tə=sutə=niʁ=u=mε=mə=ta=kœjiʁ 8
  sø=kil=tə=dizə=kil=ta=pʁe=si 8
  sø=ki=tεdə=fa=sə=a=tε=pʁɔblεmə 8
  sɑ̃=mε=mə=kə=ty=lœʁ=də=mɑ̃də 8
  sø=mεmə=sil=i=a=y=dε=dispytə 8
  u=il=i=a=y=dε=zo=ze=dε=ba 10
  mε=sø=ki=ta=pʁe=si=puʁsə=kə=ty=ε 10

  səl=də=vɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=ʒə=pɑ̃sə 8
  ʒə=pɑ̃sə=də=sə=kə=ʒə=sə=ʁε=sɑ̃=zø 10
  il=nə=sɔ̃=pa=ɔ=bli=ʒe=də=te=ku=te 11
  pa=ɔ=bli=ʒe=də=ta=kœjiʁ=kɑ̃=tytə=sɑ̃s=sə=lə 12
  ʒə=pɑ̃sə=kə=sɑ̃=zø=ʒə=mɑ̃n=ɥjə=ʁε 9
  sɑ̃=zø=ʒə=pasə=ʁε=mε=ʒuʁ=ne=za=kɔ̃=te=lə=tɑ̃ 13
  ʒə=sə=ʁε=pεʁ=dy=e=kɑ̃ʒə=ve=ʁε=lε=zo=tʁə=sə=paʁ=le 15
  ʒə=mə=di=ʁεkə=ʒə=pεʁ=dʁε=bo=ku=də=ʃozə 11
  sɑ̃=zø=ʒə=sə=ʁε=de=ʒa=mɔʁtə 8
  sɑ̃=zøʒə=sə=ʁε=ʁɑ̃=fεʁ=mε=e=ti=midə 10
  tutə=ma=vi=ε=ba=ze=a=vεk=la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=də=mε=za=mi 16

  səl=də=vɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=ʒəʁə=pɑ̃sə 8
  ʒə=ʁə=pɑ̃səa=tus=lε=mɔ=mɑ̃=kə=ʒε=pase 10
  tus=no=de=li=ʁə=tus=no=tʁip 8
  ʒə=mi=ma=ʒinə=œ̃=nɑ̃=a=vɑ̃ 8
  kɑ̃=tɔ̃=ʁεs=tε=su=vɑ̃=ɑ̃=sɑ̃blə 8
  tus=sε=fu=ʁiʁə=tu=tə=lε=kɔ=nə=ʁi=kɔ̃=na=fε 13
  ʒə=ʁə=pɑ̃sə=si=vu=na=vje=pa=e=te=la 11
  sə=kə=ʒə=fə=ʁε=də=ma=vi 8
  si=ɔ̃=no=ʁεpyʁə=fε=ʁə=lə=pase 8
  ʒə=ʃɑ̃ʒə=ʁε=ʒys=tə=lε=mɔ=mɑ̃=zu=ɔ̃=sε=dis=py=te=me=ʃa=mɑ̃ 17
  ʒə=pɑ̃sə=kil=ni=a=kə=sa=kil=fo=ʃɑ̃=ʒe 11
  kaʁ=si=nɔ̃=sa=ɡa=ʃə=ʁε=tu 8
  mε=zɔ̃=na=ʁe=y=si=a=pase=syʁ=tus=sε=mo=vε=mɔ=mɑ̃ 15
  ɔ̃=sə=ʁə=paʁlə=e=tu=mə=va 8
  ʒεs=pεʁə=kə=ʁjɛ̃=nə=va=ʃɑ̃=ʒe 8
  kə=tu=kɔ̃=tin=ɥə=ʁa=kɔmə=sa 8
  e=kə=ʁjɛ̃nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=kaʁ=sa=mə=sy=fi=laʁ=ʒə=mɑ̃ 14

  a=lɔʁsə=lə=də=vɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=ʒə=su=ʁi 11
  kaʁ=ma=vi=ε=tʁε=bjɛ̃=kɔmə=sa 8
  e=kə=ʒə=nə=vø=pa=la=ʃɑ̃=ʒe 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/01/2005 00:00~Priestess Of Dream~

il est vraiment magnifique ton poeme, tres touchant
(k)amicalement(k)

~l’Ange Des Ombres~