Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : I Love You

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/10/2007 23:04

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Angela

I Love You

The day I met you darling I was paralysed without a word
Before that freaky day I was suppose to fight you to death by my sword
I was urged to hate you so badly
I didn’t mind at all to hurt you I couldn’t see myself clearly
It didn’t matter to me spending time behind bars
I only wish to aim your bloody heart so you could reach the stars
A malefic force was driving me weird crazy to commit the crime
I was so angry didn’t think a minute about doing time
Suddenly out of no where with no warning
You stood right to me looking so charming
You approached me closer with a softly voice
Telling me to make a good choice
This was like an angel talk
It felt also as I couldn’t move or walk
At first you appear to me to be a kind of a freak
I was so frozen in silent no capable to speak
Until that minute you decided to gently hold my hand
Since that day miraculously all my trouble took an end
I came back to live again
For every day of my life you seem to smooth the pain
My angel you have shown me what is love
To be flying free as a dove

Keep in mind my angel that you daylight my heart by your sweet words
And I think I know why…
 • Pieds Hyphénique: I Love You

  the=day=i=met=you=dar=ling=i=was=pa=ra=ly=sed=wi=thout=a=word 17
  be=fore=that=frea=ky=day=i=was=sup=po=se=to=fight=you=to=dea=th=by=my=s=word 21
  i=was=ur=ged=to=hate=you=so=bad=ly 10
  i=didnt=mind=at=all=to=hurt=you=i=couldnt=see=my=self=clear=ly 15
  it=didnt=mat=ter=to=me=s=pen=ding=time=behind=bars 12
  i=on=ly=wi=sh=to=aim=your=bloo=dy=heart=so=you=could=rea=ch=the=stars 18
  a=male=fic=for=ce=was=dri=ving=me=weird=cra=zy=to=com=mit=the=crime 17
  i=was=so=an=gry=didnt=think=a=mi=nutea=bout=doing=time 13
  sud=den=ly=out=of=no=w=he=re=wi=th=no=war=ning 14
  you=stood=right=to=me=loo=king=so=char=ming 10
  you=ap=proa=ched=me=clo=ser=wi=th=a=soft=ly=voice 13
  tel=ling=me=to=ma=ke=a=good=choi=ce 10
  this=was=li=ke=an=an=gel=talk 8
  it=felt=al=so=as=i=couldnt=move=or=walk 10
  at=first=you=ap=pear=to=me=to=bea=kind=of=a=freak 13
  i=was=so=frozen=in=si=lent=no=ca=pa=ble=to=s=peak 14
  un=til=that=mi=nute=you=de=ci=ded=to=gent=ly=hold=my=hand 15
  since=that=day=mi=ra=cu=lous=ly=all=my=trou=ble=took=an=end 15
  i=ca=me=ba=ck=to=li=ve=a=gain 10
  for=e=ve=ry=day=of=my=life=you=seem=to=s=moo=th=the=pain 16
  my=an=gel=you=have=shown=me=w=hat=is=love 11
  to=be=flying=free=as=a=do=ve 8

  keep=in=mind=my=an=gel=that=you=day=light=my=heart=by=your=s=weet=words 17
  and=i=think=i=k=now=w=hy 8
 • Phonétique : I Love You

  tə dε i mεt iu daʁliŋ i was paʁalizεd witu a wɔʁ
  bəfɔʁə ta fʁəaki dε i was sypozə to fiɡt iu to dəat bi mi swɔʁ
  i was yʁʒεd to-atə iu so badli
  i didnte mɛ̃d a al to yʁ iu i kuldnte si mizεlf kləaʁli
  it didnte mate to mə spɑ̃diŋ timə bəɛ̃d baʁ
  i ɔ̃li wiʃ to ɛ̃ iuʁ bludi əaʁ so iu kuld ʁəak tə staʁ
  a maləfik fɔʁsə was dʁiviŋ mə wεʁ kʁazi to kɔmi tə kʁimə
  i was so ɑ̃ɡʁi didnte tɛ̃k a minytə abu duiŋ timə
  sydɑ̃li u ɔf no wəʁə wit no waʁniŋ
  iu stud ʁajt to mə lukiŋ so ʃaʁmiŋ
  iu apʁɔaʃεd mə kloze wit a sɔftli vwasə
  tεlliŋ mə to makə a ɡud ʃwasə
  ti was likə ɑ̃ ɑ̃ʒεl talk
  it fεlt also a i kuldnte mɔvə ɔʁ walk
  a fiʁst iu apəaʁ to mə to bə a kɛ̃d ɔf a fʁəak
  i was so fʁɔzɛ̃ ɛ̃ sile no kapablə to spəak
  œ̃til ta minytə iu dəsidεd to ʒɑ̃tli ɔld mi-ɑ̃
  sɛ̃sə ta dε miʁakylusli al mi tʁublə tuk ɑ̃ εnd
  i kamə bak to livə aɡɛ̃
  fɔʁ əvəʁi dε ɔf mi lifə iu sim to smut tə pɛ̃
  mi ɑ̃ʒεl iu-avə ʃɔwn mə wa is lɔvə
  to bə fliiŋ fʁi a a dɔvə

  kip ɛ̃ mɛ̃d mi ɑ̃ʒεl ta iu dεliɡt mi əaʁ bi iuʁ swi wɔʁd
  ɑ̃d i tɛ̃k i knɔw wi…
 • Pieds Phonétique : I Love You

  tə=dε=i=mεt=i=u=daʁ=liŋ=i=was=pa=ʁa=li=zεd=wi=tu=a=wɔʁ 18
  bə=fɔʁə=ta=fʁəa=ki=dε=i=was=sy=po=zə=to=fiɡt=i=u=to=də=at=bi=mi=swɔʁ 21
  i=was=yʁ=ʒεd=to-a=tə=i=u=so=ba=dli 12
  i=did=nte=mɛ̃d=a=al=to=yʁ=i=u=i=kul=dnte=si=mi=zεlf=kləaʁ=li 18
  it=did=nte=ma=te=to=mə=spɑ̃=diŋ=ti=mə=bə=ɛ̃d=baʁ 14
  i=ɔ̃=li=wiʃ=to=ɛ̃=i=uʁ=blu=diəaʁ=so=i=u=kuld=ʁə=ak=tə=staʁ 18
  a=ma=lə=fik=fɔʁ=sə=was=dʁi=viŋ=mə=wεʁ=kʁa=zi=to=kɔ=mi=tə=kʁimə 18
  i=was=so=ɑ̃=ɡʁi=did=nte=tɛ̃k=a=mi=ny=tə=a=bu=du=iŋ=ti=mə 18
  sy=dɑ̃=li=u=ɔf=no=wə=ʁə=wit=no=waʁ=niŋ 12
  i=u=stud=ʁajt=to=mə=lu=kiŋ=so=ʃaʁ=miŋ 11
  i=u=a=pʁɔ=a=ʃεd=mə=klo=ze=wit=a=sɔf=tli=vwa=sə 15
  tεl=liŋ=mə=to=ma=kə=a=ɡud=ʃwa=sə 10
  ti=was=li=kə=ɑ̃=ɑ̃=ʒεl=talk 8
  it=fεlt=al=so=a=i=kul=dnte=mɔ=və=ɔʁ=walk 12
  a=fiʁst=i=u=a=pə=aʁ=to=mə=to=bə=a=kɛ̃d=ɔf=a=fʁə=ak 17
  i=was=so=fʁɔ=zɛ̃=ɛ̃=si=le=no=ka=pa=blə=to=spə=ak 15
  œ̃=til=ta=mi=ny=tə=i=u=də=si=dεd=to=ʒɑ̃=tli=ɔld=mi-ɑ̃ 17
  sɛ̃=sə=ta=dε=mi=ʁa=ky=lu=sli=al=mi=tʁu=blə=tuk=ɑ̃=εnd 16
  i=ka=mə=bak=to=li=və=a=ɡɛ̃ 9
  fɔʁ=ə=və=ʁi=dε=ɔf=mi=li=fə=i=u=sim=to=smut=tə=pɛ̃ 16
  mi=ɑ̃=ʒεl=i=u-a=və=ʃɔwn=mə=wa=is=lɔ=və 13
  to=bə=fli=iŋ=fʁi=a=a=dɔ=və 9

  kip=ɛ̃=mɛ̃d=mi=ɑ̃=ʒεl=ta=i=u=dε=liɡt=miə=aʁ=bi=i=uʁ=swi=wɔʁd 18
  ɑ̃d=i=tɛ̃k=i=knɔw=wi 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.