Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Vous M’Avez Viole

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/09/2006 18:07

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Angelofdarkness

Vous M’Avez Viole

Mon enfance a toujours ete soufrance
Moi qui a chaque foie faisait confiance
Maintenant je le regrette enormement
Mais la pire c’est que c’es toujours a ses moments
Vous, vous savez pas se que c’est
Vous m’avez violees sans aucun regret
On croit toujours que ca nous arivera pas
Et pourtant moi c’est la troisieme foie
A chaque foie le meme calvaire
On repense a sa en pensant a l’enfer
Pourquoi, pourquoi vous faites ca
Ca vous amuse tant que sa
Mais vous avez pensee a elle ?
Non je ne pense pas car sinon vous l’auriez pas fait
Moi qui vit maintenant dans le noir et n’en sortira jamais
Moi qui etait si proche d’aller au ciel
Je ne vous comprendrait jamais et heuresement
Vous n’avez pas de sentiments vous savez pas se que je ressent
Votre place n’est pas en liberte mais en prison
Si pour vous violer est votre seul est unic passion
Pourquoi, pourquoi vous faites sa
Sa vous amuse tant que sa
Ba bien sur que oui
Mais dites vous que de votre faute jai peur de la nuit
J’ai peur de revivre encors le meme cauchemard
Maintenant j’ai peur de sortir le soir
On me disait le monde est pas rose attention
Ne fait jamais confiance au garcons
Tu crois ptet que ton beau pince charmand
Viendra te sauver sur son cheval blanc
Je vous ai suplie d’arete
Mais vous avez continue
Vous croyez que c’est normal de se faire violer
Non sa j’ne doute desole
Ma vie n’etait pas comme sa avant
Mais elle c’est degrade au fil du temps
Avant je ne pensait pas qu’on allait me violer
Mais tout a change a cause de ses encules
Vous pensez qu’a violer mais allez vous branlez
 • Pieds Hyphénique: Vous M’Avez Viole

  mon=en=fance=a=tou=jours=e=te=sou=france 10
  moi=qui=a=cha=que=foie=fai=sait=con=fiance 10
  mainte=nant=je=le=re=gret=te=e=nor=me=ment 11
  mais=la=pire=cest=que=ces=tou=jours=a=ses=moments 11
  vous=vous=sa=vez=pas=se=que=cest 8
  vous=ma=vez=vio=lees=sans=au=cun=re=gret 10
  on=croit=tou=jours=que=ca=nous=a=rive=ra=pas 11
  et=pour=tant=moi=cest=la=troi=sie=me=foie 10
  a=cha=que=foie=le=me=me=cal=vai=re 10
  on=re=pensea=sa=en=pen=sant=a=len=fer 10
  pour=quoi=pour=quoi=vous=fai=tes=ca 8
  ca=vous=a=mu=se=tant=que=sa 8
  mais=vous=a=vez=pen=see=a=el=le 9
  non=je=ne=pense=pas=car=si=non=vous=lau=riez=pas=fait 13
  moi=qui=vit=mainte=nant=dans=le=noir=et=nen=sor=ti=ra=ja=mais 15
  moi=qui=e=tait=si=proche=dal=ler=au=ciel 10
  je=ne=vous=compren=drait=ja=mais=et=heu=re=se=ment 12
  vous=na=vez=pas=de=sen=timents=vous=sa=vez=pas=se=que=je=ressent 15
  votre=pla=ce=nest=pas=en=li=ber=te=mais=en=pri=son 13
  si=pour=vous=vio=ler=est=votre=seul=est=u=nic=pas=sion 13
  pour=quoi=pour=quoi=vous=fai=tes=sa 8
  sa=vous=a=mu=se=tant=que=sa 8
  ba=bien=sur=que=oui 5
  mais=dites=vous=que=de=votre=fau=te=jai=peur=de=la=nuit 13
  jai=peur=de=re=vivreen=cors=le=me=me=cau=che=mard 12
  main=te=nant=jai=peur=de=sor=tir=le=soir 10
  on=me=di=sait=le=mondeest=pas=ro=se=at=ten=tion 12
  ne=fait=ja=mais=con=fian=ce=au=gar=cons 10
  tu=crois=p=tet=que=ton=beau=pince=char=mand 10
  vien=dra=te=sau=ver=sur=son=che=val=blanc 10
  je=vous=ai=su=plie=da=rete 7
  mais=vous=a=vez=con=ti=nue 7
  vous=croyez=que=cest=nor=mal=de=se=faire=vio=ler 11
  non=sa=j=ne=dou=te=de=so=le 9
  ma=vie=ne=tait=pas=com=me=sa=a=vant 10
  mais=el=le=cest=de=grade=au=fil=du=temps 10
  avant=je=ne=pen=sait=pas=quon=al=lait=me=vio=ler 12
  mais=tout=a=changea=cau=se=de=ses=en=cules 10
  vous=pen=sez=qua=vio=ler=mais=al=lez=vous=bran=lez 12
 • Phonétique : Vous M’Avez Viole

  mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə a tuʒuʁz- ətə sufʁɑ̃sə
  mwa ki a ʃakə fwa fəzε kɔ̃fjɑ̃sə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə ʁəɡʁεtə ɑ̃nɔʁməmɑ̃
  mε la piʁə sε kə sε tuʒuʁz- a sε mɔmɑ̃
  vu, vu save pa sə kə sε
  vu mave vjɔli sɑ̃z- okœ̃ ʁəɡʁε
  ɔ̃ kʁwa tuʒuʁ kə ka nuz- aʁivəʁa pa
  e puʁtɑ̃ mwa sε la tʁwazjəmə fwa
  a ʃakə fwa lə məmə kalvεʁə
  ɔ̃ ʁəpɑ̃sə a sa ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a lɑ̃fe
  puʁkwa, puʁkwa vu fεtə ka
  ka vuz- amyzə tɑ̃ kə sa
  mε vuz- ave pɑ̃si a εllə ?
  nɔ̃ ʒə nə pɑ̃sə pa kaʁ sinɔ̃ vu loʁje pa fε
  mwa ki vit mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ lə nwaʁ e nɑ̃ sɔʁtiʁa ʒamε
  mwa ki ətε si pʁoʃə dale o sjεl
  ʒə nə vu kɔ̃pʁɑ̃dʁε ʒamεz- e œʁəzəmɑ̃
  vu nave pa də sɑ̃timɑ̃ vu save pa sə kə ʒə ʁəse
  vɔtʁə plasə nε pa ɑ̃ libεʁtə mεz- ɑ̃ pʁizɔ̃
  si puʁ vu vjɔle ε vɔtʁə səl εt- ynik pasjɔ̃
  puʁkwa, puʁkwa vu fεtə sa
  sa vuz- amyzə tɑ̃ kə sa
  ba bjɛ̃ syʁ kə ui
  mε ditə vu kə də vɔtʁə fotə ʒε pœʁ də la nɥi
  ʒε pœʁ də ʁəvivʁə ɑ̃kɔʁ lə məmə koʃəmaʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ʒε pœʁ də sɔʁtiʁ lə swaʁ
  ɔ̃ mə dizε lə mɔ̃də ε pa ʁozə atɑ̃sjɔ̃
  nə fε ʒamε kɔ̃fjɑ̃sə o ɡaʁkɔ̃
  ty kʁwa ptε kə tɔ̃ bo pɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  vjɛ̃dʁa tə sove syʁ sɔ̃ ʃəval blɑ̃
  ʒə vuz- ε sypli daʁətə
  mε vuz- ave kɔ̃tinɥ
  vu kʁwaje kə sε nɔʁmal də sə fεʁə vjɔle
  nɔ̃ sa ʒnə dutə dəzɔlə
  ma vi nətε pa kɔmə sa avɑ̃
  mεz- εllə sε dəɡʁadə o fil dy tɑ̃
  avɑ̃ ʒə nə pɑ̃sε pa kɔ̃n- alε mə vjɔle
  mε tut- a ʃɑ̃ʒə a kozə də sεz- ɑ̃kylə
  vu pɑ̃se ka vjɔle mεz- ale vu bʁɑ̃le
 • Pieds Phonétique : Vous M’Avez Viole

  mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə=a=tu=ʒuʁ=zə=tə=su=fʁɑ̃sə 10
  mwa=ki=a=ʃa=kə=fwa=fə=zε=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=ləʁə=ɡʁε=tə=ɑ̃=nɔʁ=mə=mɑ̃ 10
  mε=la=piʁə=sε=kə=sε=tu=ʒuʁ=za=sε=mɔ=mɑ̃ 12
  vu=vu=sa=ve=pa=sə=kə=sε 8
  vu=ma=ve=vjɔ=li=sɑ̃=zo=kœ̃=ʁə=ɡʁε 10
  ɔ̃=kʁwa=tu=ʒuʁkə=ka=nu=za=ʁi=və=ʁa=pa 11
  e=puʁ=tɑ̃=mwa=sε=la=tʁwa=zjə=mə=fwa 10
  a=ʃa=kə=fwa=lə=mə=mə=kal=vεʁ=ə 10
  ɔ̃ʁə=pɑ̃=səa=sa=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=lɑ̃=fe 10
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=vu=fε=tə=ka 8
  ka=vu=za=my=zə=tɑ̃=kə=sa 8
  mε=vu=za=ve=pɑ̃=si=a=εl=lə 9
  nɔ̃ʒə=nə=pɑ̃=sə=pa=kaʁ=si=nɔ̃=vu=lo=ʁje=pa=fε 13
  mwa=ki=vit=mɛ̃tə=nɑ̃=dɑ̃=lə=nwaʁ=e=nɑ̃=sɔʁ=ti=ʁa=ʒa=mε 15
  mwa=ki=ə=tε=si=pʁoʃə=da=le=o=sjεl 10
  ʒə=nə=vu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=ʒa=mε=ze=œ=ʁə=zə=mɑ̃ 13
  vu=na=ve=padə=sɑ̃=ti=mɑ̃=vu=sa=ve=pa=sə=kə=ʒə=ʁə=se 16
  vɔtʁə=pla=sə=nε=pa=ɑ̃=li=bεʁ=tə=mε=zɑ̃=pʁi=zɔ̃ 13
  si=puʁ=vu=vjɔ=le=ε=vɔtʁə=səl=ε=ty=nik=pa=sjɔ̃ 13
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=vu=fε=tə=sa 8
  sa=vu=za=my=zə=tɑ̃=kə=sa 8
  ba=bj=ɛ̃=syʁ=kə=u=i 7
  mε=ditə=vu=kə=də=vɔtʁə=fo=tə=ʒε=pœʁ=də=la=nɥi 13
  ʒε=pœʁ=də=ʁə=vivʁəɑ̃=kɔʁ=lə=mə=mə=ko=ʃə=maʁ 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=pœʁ=də=sɔʁ=tiʁ=lə=swaʁ 10
  ɔ̃mə=di=zε=lə=mɔ̃=dəε=pa=ʁo=zə=a=tɑ̃=sjɔ̃ 12
  nə=fε=ʒa=mε=kɔ̃=fjɑ̃=sə=o=ɡaʁ=kɔ̃ 10
  ty=kʁwa=ptε=kə=tɔ̃=bo=pɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 10
  vjɛ̃=dʁa=tə=so=ve=syʁ=sɔ̃=ʃə=val=blɑ̃ 10
  ʒə=vu=zε=sy=pli=da=ʁə=tə 8
  mε=vu=za=ve=kɔ̃=tinɥ 6
  vu=kʁwa=je=kə=sε=nɔʁ=mal=də=sə=fεʁə=vjɔ=le 12
  nɔ̃=sa=ʒnə=du=tə=də=zɔ=lə 8
  ma=vi=nə=tε=pa=kɔ=mə=sa=a=vɑ̃ 10
  mε=zεl=lə=sεdə=ɡʁa=də=o=fil=dy=tɑ̃ 10
  a=vɑ̃ʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=kɔ̃=na=lε=mə=vjɔ=le 12
  mε=tu=ta=ʃɑ̃ʒə=a=ko=zə=də=sε=zɑ̃kylə 10
  vu=pɑ̃se=ka=vjɔ=le=mε=za=le=vu=bʁɑ̃=le 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/07/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.