Poème-France.com

Poeme : Réveil À Mi-ParcoursRéveil À Mi-Parcours

Je pourrai écrire que je suis malheureux,
Malgré tout ce qui se passe dans ma vie,
Quand je me réveille le matin : du bleu
Du bleu, du ciel bleu qui chasse le gris.

2005 année qui compte
Arrivé à mi-chemin, j’ai tout changé,
À une demi lieu de la fin, j’ai changé

2005 année que j’affronte,
Il n’y a pas de jours où j’ai lâché,
Je suis allé là où j’ai voulu aller.

Ce matin, c’est déjà midi
J’aurai pu sauter le petit déjeuné
Mais j’ai mis le temps de côté

Ce matin, j’ai mis Laura Pausini,
Elle m’a parlé d’amour en italien
Ça m’a touché, j’ai fait participer les voisins !

Tant pis pour le volume
Aujourd’hui je rêve éveillé
J’attends qu’on m’consume

Je suis seul et je me sens bien
Y’a le vent dans ma maison
Y’a du vent…
Y’a du vent…

Je suis serein, je pense à foison
J’ai rien à faire aujourd’hui, ça me fait un fou bien
Je me mettrai bien à la fenêtre, nu comme un chien
Humer l’instant, accrocher un rayon
Sûr, ça dure pas une vie
Mais juste une fois tous les six mois
Se laisser aller, prendre l’avion
Sûr, dans la tête, plus d’envie
Mais juste une fois, vivre pour soi.

Ecrire un bout de vers romantique
Suivre la plume, tâcher le papier
Laisser filer les flots d’l’atlantique

Un peu de rose et de guimauve,
Des fois j’ai le regard above

Je suis seul je me sens amoureux
Sûr qu’à deux c’est mieux

Mais quand c’est la vie qu’on aime
On embrasse qui, finit-on blême ?

Mais non, mais non sûrement pas,
Pas de mauvaise fin ce matin

Juste moi et moi sur le parquet
Le ciel bleu a grise mine

Les rimes ont plus d’effet
Ça sent une fin qu’on mine

J’ouvre les yeux,
Plus de vent…
Plus de vent…

L’air de musique s’est arrêté
Les fenêtres ont fini de claquer

Plus de souffle…
Plus de souffle…
Sûr, il va falloir ramer à nouveau

Continuer sur la lancée
Et terminer 2005 sans bouée.
Ankhaset

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə puʁʁε ekʁiʁə kə ʒə sɥi maləʁø,
malɡʁe tu sə ki sə pasə dɑ̃ ma vi,
kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə lə matɛ̃ : dy blø
dy blø, dy sjεl blø ki ʃasə lə ɡʁi.

dø milə sɛ̃k ane ki kɔ̃tə
aʁive a mi ʃəmɛ̃, ʒε tu ʃɑ̃ʒe,
a ynə dəmi ljø də la fɛ̃, ʒε ʃɑ̃ʒe

dø milə sɛ̃k ane kə ʒafʁɔ̃tə,
il ni a pa də ʒuʁz- u ʒε laʃe,
ʒə sɥiz- ale la u ʒε vuly ale.

sə matɛ̃, sε deʒa midi
ʒoʁε py sote lə pəti deʒəne
mε ʒε mi lə tɑ̃ də kote

sə matɛ̃, ʒε mi loʁa pozini,
εllə ma paʁle damuʁ ɑ̃n- italjɛ̃
sa ma tuʃe, ʒε fε paʁtisipe lε vwazɛ̃ !

tɑ̃ pi puʁ lə vɔlymə
oʒuʁdɥi ʒə ʁεvə evεje
ʒatɑ̃ kɔ̃ mkɔ̃symə

ʒə sɥi səl e ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃
ia lə vɑ̃ dɑ̃ ma mεzɔ̃
ia dy vɑ̃…
ia dy vɑ̃…

ʒə sɥi səʁɛ̃, ʒə pɑ̃sə a fwazɔ̃
ʒε ʁjɛ̃ a fεʁə oʒuʁdɥi, sa mə fε œ̃ fu bjɛ̃
ʒə mə mεtʁε bjɛ̃ a la fənεtʁə, ny kɔmə œ̃ ʃjɛ̃
yme lɛ̃stɑ̃, akʁoʃe œ̃ ʁεjɔ̃
syʁ, sa dyʁə pa ynə vi
mε ʒystə ynə fwa tus lε si- mwa
sə lεse ale, pʁɑ̃dʁə lavjɔ̃
syʁ, dɑ̃ la tεtə, plys dɑ̃vi
mε ʒystə ynə fwa, vivʁə puʁ swa.

εkʁiʁə œ̃ bu də vεʁ ʁɔmɑ̃tikə
sɥivʁə la plymə, taʃe lə papje
lεse file lε flo dlatlɑ̃tikə

œ̃ pø də ʁozə e də ɡimovə,
dε fwa ʒε lə ʁəɡaʁ abɔvə

ʒə sɥi səl ʒə mə sɑ̃sz- amuʁø
syʁ ka dø sε mjø

mε kɑ̃ sε la vi kɔ̃n- εmə
ɔ̃n- ɑ̃bʁasə ki, fini tɔ̃ blεmə ?

mε nɔ̃, mε nɔ̃ syʁəmɑ̃ pa,
pa də movεzə fɛ̃ sə matɛ̃

ʒystə mwa e mwa syʁ lə paʁkε
lə sjεl blø a ɡʁizə minə

lε ʁiməz- ɔ̃ plys defε
sa sɑ̃ ynə fɛ̃ kɔ̃ minə

ʒuvʁə lεz- iø,
plys də vɑ̃…
plys də vɑ̃…

lεʁ də myzikə sεt- aʁεte
lε fənεtʁəz- ɔ̃ fini də klake

plys də suflə…
plys də suflə…
syʁ, il va falwaʁ ʁame a nuvo

kɔ̃tinɥe syʁ la lɑ̃se
e tεʁmine dø milə sɛ̃k sɑ̃ bue.