Slam : Mon Chanteur Prefere

Mon Chanteur Prefere

Mon chanteur préféré quand j’ai la chouine
Me réconforte bien souvent sur les murs de ma piaule
C’est un chanteur qui dit tout ce qui ose
En osmose avec le temps et cette époque pourrie

Les jours ou tu te sens malade d’entendre toutes ces salades
Près d’une chanson t’as le son de sa voix
ça déraille parfois c’est la clope ou la bibine
Un poète dans l’âme Amoureux de Paname

Il y a là, ses potos Brel Brassens Coluche
Et notre ami le Gainsbard
Un peu sur le retard
Dans son fut délavé ecce homo
Et quoi d’autre… Lola sa fille adorée

Il y a de la plume bien délicate
Parfois cinglante qui accroche le papier
On rode sur le parking avec la mobylette
L’ami Gérard a perdu sa clé à molette

Elle a vu le loup
Et ma bien aimée est partie
A la pêche à la ligne
Il y a moi c’est sur… quand il pleut
Sur ma vie, sur mes yeux

Je m’assois cinq minutes avec toi
Juste un banc pour poser mon derche
Un Frédéric Dard pour livre de chevet
Souvenirs de parties de pêche
Avec Audiar peut être même Tabarly…

Je me penche sur Doisneau. .
En noir et blanc les rues s’étalent
Et les portraits s’installent
Dans de drôles de poses

Avec moi au milieu
J’embrasse un flic
Et j’y dit merci
Yvan Colona c pour la cause

Se défendre politiquement correct
Mon chanteur préféré et ses nobles sentiments
Je l’avoue, il chante plus beaucoup
J’ai pas beaucoup de potes qui l’aiment

Qui préfèrent Johnny c bien. .
Mais moi Cabrel et puis Dave
ça peut paraitre relou à notre ère
Si demain la mort me dit que c’est le moment
Qu’elle m’enfile une paire de Santiago
Et un perfecto
Juste pour Renaud

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Chanteur Prefere

  mon=chan=teur=pré=fé=ré=quand=jai=la=chouine 10
  me=ré=con=forte=bien=souvent=sur=les=murs=de=ma=piaule 12
  cest=un=chan=teur=qui=dit=tout=ce=qui=ose 10
  en=os=mosea=vec=le=temps=et=cetteé=po=que=pour=rie 12

  les=jours=ou=tu=te=sens=ma=lade=dentendre=tou=tes=ces=sa=lades 14
  près=du=ne=chan=son=tas=le=son=de=sa=voix 11
  ça=dé=raille=par=fois=cest=la=clope=ou=la=bi=bine 12
  un=po=ète=dans=lâ=me=a=mou=reux=de=pa=name 12

  il=y=a=là=ses=po=tos=brel=bras=sens=co=luche 12
  et=no=tre=a=mi=le=gains=bard 8
  un=peu=sur=le=re=tard 6
  dans=son=fut=dé=la=vé=ec=ce=ho=mo 10
  et=quoi=dau=tre=lo=la=sa=fi=lle=a=do=rée 12

  il=y=a=de=la=plu=me=bien=dé=li=ca=te 12
  par=fois=cin=glan=te=qui=ac=cro=che=le=pa=pier 12
  on=rode=sur=le=par=king=a=vec=la=mo=by=lette 12
  la=mi=gé=rard=a=per=du=sa=clé=à=mo=lette 12

  el=le=a=vu=le=loup 6
  et=ma=bien=ai=mée=est=par=tie 8
  a=la=pê=che=à=la=li=gne 8
  il=y=a=moi=cest=sur=quand=il=pleut 9
  sur=ma=vie=sur=mes=y=eux 7

  je=mas=sois=cinq=mi=nu=tes=a=vec=toi 10
  jus=te=un=banc=pour=po=ser=mon=der=che 10
  un=fré=dé=ric=dard=pour=li=vre=de=che=vet 11
  sou=ve=nirs=de=par=ties=de=pê=che 9
  a=vec=au=diar=peut=ê=tre=mê=me=ta=bar=ly 12

  je=me=pen=che=sur=dois=neau 7
  en=noir=et=blanc=les=rues=sé=talent 8
  et=les=por=traits=sins=tallent 6
  dans=de=drô=les=de=po=ses 7

  a=vec=moi=au=mi=lieu 6
  jem=bras=se=un=flic 5
  et=jy=dit=mer=ci 5
  yvan=co=lo=na=c=pour=la=cau=se 9

  se=dé=fen=dre=po=li=ti=que=ment=cor=rect 11
  mon=chan=teur=pré=fé=ré=et=ses=no=bles=sen=timents 12
  je=la=voue=il=chan=te=plus=beau=coup 9
  jai=pas=beau=coup=de=po=tes=qui=laiment 9

  qui=pré=fè=rent=john=ny=c=bien 8
  mais=moi=ca=brel=et=puis=da=ve 8
  ça=peut=pa=rai=tre=re=lou=à=no=tre=è=re 12
  si=de=main=la=mort=me=dit=que=cest=le=mo=ment 12
  quel=le=men=fi=le=une=pai=re=de=san=tia=go 12
  et=un=per=fec=to 5
  jus=te=pour=re=naud 5
 • Phonétique : Mon Chanteur Prefere

  mɔ̃ ʃɑ̃tœʁ pʁefeʁe kɑ̃ ʒε la ʃuinə
  mə ʁekɔ̃fɔʁtə bjɛ̃ suvɑ̃ syʁ lε myʁ də ma pjolə
  sεt- œ̃ ʃɑ̃tœʁ ki di tu sə ki ozə
  ɑ̃n- ɔsmozə avεk lə tɑ̃z- e sεtə epɔkə puʁʁi

  lε ʒuʁz- u ty tə sɑ̃s maladə dɑ̃tɑ̃dʁə tutə sε saladə
  pʁε dynə ʃɑ̃sɔ̃ ta lə sɔ̃ də sa vwa
  sa deʁajə paʁfwa sε la klɔpə u la bibinə
  œ̃ pɔεtə dɑ̃ lamə amuʁø də panamə

  il i a la, sε pɔto bʁεl bʁasɛ̃ kɔlyʃə
  e nɔtʁə ami lə ɡɛ̃zbaʁ
  œ̃ pø syʁ lə ʁətaʁ
  dɑ̃ sɔ̃ fy delave εksə omo
  e kwa dotʁə… lɔla sa fijə adɔʁe

  il i a də la plymə bjɛ̃ delikatə
  paʁfwa sɛ̃ɡlɑ̃tə ki akʁoʃə lə papje
  ɔ̃ ʁɔdə syʁ lə paʁkiŋ avεk la mɔbilεtə
  lami ʒeʁaʁ a pεʁdy sa kle a mɔlεtə

  εllə a vy lə lu
  e ma bjɛ̃ εme ε paʁti
  a la pεʃə a la liɲə
  il i a mwa sε syʁ… kɑ̃t- il plø
  syʁ ma vi, syʁ mεz- iø

  ʒə maswa sɛ̃k minytəz- avεk twa
  ʒystə œ̃ bɑ̃ puʁ poze mɔ̃ dεʁʃə
  œ̃ fʁedeʁik daʁ puʁ livʁə də ʃəvε
  suvəniʁ də paʁti də pεʃə
  avεk odjaʁ pø εtʁə mεmə tabaʁli…

  ʒə mə pɑ̃ʃə syʁ dwasno.
  ɑ̃ nwaʁ e blɑ̃ lε ʁy setalɑ̃
  e lε pɔʁtʁε sɛ̃stale
  dɑ̃ də dʁolə də pozə

  avεk mwa o miljø
  ʒɑ̃bʁasə œ̃ flik
  e ʒi di mεʁsi
  ivɑ̃ kɔlɔna se puʁ la kozə

  sə defɑ̃dʁə pɔlitikəmɑ̃ kɔʁεkt
  mɔ̃ ʃɑ̃tœʁ pʁefeʁe e sε nɔblə sɑ̃timɑ̃
  ʒə lavu, il ʃɑ̃tə plys boku
  ʒε pa boku də pɔtə ki lεme

  ki pʁefεʁe ʒɔni se bjɛ̃.
  mε mwa kabʁεl e pɥi davə
  sa pø paʁεtʁə ʁəlu a nɔtʁə εʁə
  si dəmɛ̃ la mɔʁ mə di kə sε lə mɔmɑ̃
  kεllə mɑ̃filə ynə pεʁə də sɑ̃tjaɡo
  e œ̃ pεʁfεkto
  ʒystə puʁ ʁəno
 • Syllabes Phonétique : Mon Chanteur Prefere

  mɔ̃=ʃɑ̃=tœʁ=pʁe=fe=ʁe=kɑ̃=ʒε=la=ʃu=i=nə 12
  mə=ʁe=kɔ̃fɔʁtə=bjɛ̃=su=vɑ̃=syʁ=lε=myʁ=də=ma=pjolə 12
  sε=tœ̃=ʃɑ̃=tœ=ʁə=ki=di=tu=sə=ki=o=zə 12
  ɑ̃=nɔs=mozəa=vεk=lə=tɑ̃=ze=sεtəe=pɔ=kə=puʁ=ʁi 12

  lε=ʒuʁzutytə=sɑ̃s=ma=la=də=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=tu=tə=sεsaladə 12
  pʁε=dy=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=ta=lə=sɔ̃=də=sa=vwa 11
  sa=de=ʁa=jə=paʁ=fwa=sε=la=klɔpə=u=la=bibinə 12
  œ̃=pɔ=ε=tə=dɑ̃=lamə=a=mu=ʁø=də=pa=namə 12

  il=i=a=la=sε=pɔ=to=bʁεl=bʁa=sɛ̃=kɔ=lyʃə 12
  e=nɔ=tʁə=a=mi=lə=ɡɛ̃z=baʁ 8
  œ̃=pø=syʁ=lə=ʁə=taʁ 6
  dɑ̃=sɔ̃=fy=de=la=ve=εk=sə=o=mo 10
  e=kwa=do=tʁə=lɔ=la=sa=fi=jə=a=dɔ=ʁe 12

  il=i=a=də=la=ply=mə=bjɛ̃=de=li=ka=tə 12
  paʁ=fwa=sɛ̃=ɡlɑ̃=tə=ki=a=kʁo=ʃə=lə=pa=pje 12
  ɔ̃=ʁɔdə=syʁ=lə=paʁ=kiŋ=a=vεk=la=mɔ=bi=lεtə 12
  la=mi=ʒe=ʁaʁ=a=pεʁ=dy=sa=kle=a=mɔ=lεtə 12

  εl=lə=a=vy=lə=lu 6
  e=ma=bj=ɛ̃=ε=me=ε=paʁ=ti 9
  a=la=pε=ʃə=a=la=li=ɲə 8
  il=i=a=mwa=sε=syʁ=kɑ̃=til=plø 9
  syʁ=ma=vi=syʁ=mε=zi=ø 7

  ʒə=ma=swa=sɛ̃k=mi=ny=tə=za=vεk=twa 10
  ʒys=tə=œ̃=bɑ̃=puʁ=po=ze=mɔ̃=dεʁ=ʃə 10
  œ̃=fʁe=de=ʁik=daʁ=puʁ=li=vʁə=də=ʃə=vε 11
  su=və=niʁ=də=paʁ=ti=də=pε=ʃə 9
  a=vεk=o=djaʁ=pø=ε=tʁə=mε=mə=ta=baʁ=li 12

  ʒə=mə=pɑ̃=ʃə=syʁ=dwas=no 7
  ɑ̃=nwaʁ=e=blɑ̃=lε=ʁy=se=ta=lɑ̃ 9
  e=lε=pɔʁ=tʁε=sɛ̃s=ta=le 7
  dɑ̃=də=dʁo=lə=də=po=zə 7

  a=vεk=mwa=o=mi=lj=ø 7
  ʒɑ̃=bʁa=sə=œ̃=flik 5
  e=ʒi=di=mεʁ=si 5
  i=vɑ̃=kɔ=lɔ=na=se=puʁ=la=ko=zə 10

  sə=de=fɑ̃=dʁə=pɔ=li=ti=kə=mɑ̃=kɔ=ʁεkt 11
  mɔ̃=ʃɑ̃=tœʁ=pʁe=fe=ʁe=e=sε=nɔblə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  ʒə=la=vu=il=ʃɑ̃=tə=plys=bo=ku 9
  ʒε=pa=bo=ku=də=pɔ=tə=ki=lε=me 10

  ki=pʁe=fε=ʁe=ʒɔ=ni=se=bj=ɛ̃ 9
  mε=mwa=ka=bʁεl=e=pɥi=da=və 8
  sa=pø=pa=ʁε=tʁə=ʁə=lu=a=nɔ=tʁə=ε=ʁə 12
  si=də=mɛ̃=la=mɔʁ=mə=di=kə=sε=lə=mɔ=mɑ̃ 12
  kεl=lə=mɑ̃=fi=lə=ynə=pε=ʁə=də=sɑ̃=tja=ɡo 12
  e=œ̃=pεʁ=fεk=to 5
  ʒys=tə=puʁ=ʁə=no 5

PostScriptum

Hommage à mon chanteur préféré « le texte est de moi qui a été pondu par moi » avec « mes mots à moi »

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/03/2022 13:43Anya

un très bel hommage!