Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Objet.

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/05/2005 16:48

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Aquhydro

L’Objet.

Je suis pied et poings liées deriere mon écran de verre,
Une larme coule, elle est d’acier et tranche, tranche mes veinnes,
Je sais que les illusion, toutes oréolées de souvenirs son vaines,
Tu m’en à fait voire de toutes les couleurs, mais tu ne m’a donner que les vertes…

Je n’ai plus envi de te conaitre, mais je le veux,
C’est en moi, j’en ai besoin, de ta seule amitiée,
Mais je n’ai plus envi d’etre un jouet, un jeu,
Qu’un couple même construit utilise comme pare feux…

Alors s’en est fini, même si je pleur, je vais partir,
L’on oubli jamais rien, tu le sais, ELLE le dit,
On vit avec, donc bien sur je n’oubli,
Et si tu poste encore des poemes ici, je viendrait les lires,

Je comblerais un peut le grand creux qui est née en souvenir de toi,
Mais j’effacerait ton nom, c’est sur, tu ne sera plus là,
Je souffre et j’ai tres mal, mais au revoir aussi…
Je te laisserait d’autres commentaires, gages d’oubli…
 • Pieds Hyphénique: L’Objet.

  je=suis=pied=et=poings=li=ées=de=rie=re=mon=é=cran=de=ver=re 16
  u=ne=lar=me=cou=le=el=le=est=da=cier=et=tran=che=tran=che=mes=veinnes 18
  je=sais=que=les=illu=sion=tou=tes=o=réo=lées=de=sou=ve=nirs=son=vai=nes 18
  tu=men=à=fait=voire=de=tou=tes=les=cou=leurs=mais=tu=ne=ma=don=ner=que=les=vertes 20

  je=nai=plus=en=vi=de=te=co=nai=tre=mais=je=le=veux 14
  cest=en=moi=jen=ai=be=soin=de=ta=seu=le=a=mi=ti=ée 15
  mais=je=nai=plus=en=vi=de=tre=un=jouet=un=jeu 12
  quun=cou=ple=mê=me=cons=truit=u=ti=li=se=com=me=pa=re=feux 16

  a=lors=sen=est=fi=ni=mê=me=si=je=pleur=je=vais=par=tir 15
  lon=ou=bli=ja=mais=rien=tu=le=sais=el=le=le=dit 13
  on=vit=a=vec=donc=bien=sur=je=nou=bli 10
  et=si=tu=pos=te=en=co=re=des=poe=mes=i=ci=je=vien=drait=les=lires 18

  je=com=ble=rais=un=peut=le=grand=creux=qui=est=née=en=sou=ve=nir=de=toi 18
  mais=jef=fa=ce=rait=ton=nom=cest=sur=tu=ne=se=ra=plus=là 15
  je=souf=fre=et=jai=tres=mal=mais=au=re=voir=aus=si 13
  je=te=lais=se=rait=dau=tres=com=men=tai=res=ga=ges=dou=bli 15
 • Phonétique : L’Objet.

  ʒə sɥi pje e puiŋ lje dəʁjəʁə mɔ̃n- ekʁɑ̃ də veʁə,
  ynə laʁmə kulə, εllə ε dasje e tʁɑ̃ʃə, tʁɑ̃ʃə mε vɛ̃nə,
  ʒə sε kə lεz- ilyzjɔ̃, tutəz- ɔʁeɔle də suvəniʁ sɔ̃ vεnə,
  ty mɑ̃n- a fε vwaʁə də tutə lε kulœʁ, mε ty nə ma dɔne kə lε vεʁtə…

  ʒə nε plysz- ɑ̃vi də tə kɔnεtʁə, mε ʒə lə vø,
  sεt- ɑ̃ mwa, ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃, də ta sələ amitje,
  mε ʒə nε plysz- ɑ̃vi dεtʁə œ̃ ʒuε, œ̃ ʒø,
  kœ̃ kuplə mεmə kɔ̃stʁɥi ytilizə kɔmə paʁə fø…

  alɔʁ sɑ̃n- ε fini, mεmə si ʒə plœʁ, ʒə vε paʁtiʁ,
  lɔ̃n- ubli ʒamε ʁjɛ̃, ty lə sε, εllə lə di,
  ɔ̃ vit avεk, dɔ̃k bjɛ̃ syʁ ʒə nubli,
  e si ty pɔstə ɑ̃kɔʁə dε poəməz- isi, ʒə vjɛ̃dʁε lε liʁə,

  ʒə kɔ̃bləʁεz- œ̃ pø lə ɡʁɑ̃ kʁø ki ε ne ɑ̃ suvəniʁ də twa,
  mε ʒefasəʁε tɔ̃ nɔ̃, sε syʁ, ty nə səʁa plys la,
  ʒə sufʁə e ʒε tʁə- mal, mεz- o ʁəvwaʁ osi…
  ʒə tə lεsəʁε dotʁə- kɔmɑ̃tεʁə, ɡaʒə dubli…
 • Pieds Phonétique : L’Objet.

  ʒə=sɥi=pje=e=pu=iŋ=lje=də=ʁjə=ʁə=mɔ̃=ne=kʁɑ̃=də=ve=ʁə 16
  ynə=laʁ=mə=ku=lə=εl=ləε=da=sje=e=tʁɑ̃=ʃə=tʁɑ̃=ʃə=mε=vɛ̃nə 16
  ʒə=sεkə=lε=zi=ly=zjɔ̃=tu=tə=zɔ=ʁe=ɔ=le=də=su=və=niʁ=sɔ̃=vεnə 18
  ty=mɑ̃=na=fε=vwaʁə=də=tu=tə=lε=ku=lœʁ=mε=ty=nə=ma=dɔ=ne=kə=lε=vεʁtə 20

  ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi=də=tə=kɔ=nε=tʁə=mε=ʒə=lə=vø 14
  sε=tɑ̃=mwa=ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃=də=ta=sə=lə=a=mi=tj=e 15
  mε=ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi=dε=tʁə=œ̃=ʒu=ε=œ̃=ʒø 13
  kœ̃=ku=plə=mε=mə=kɔ̃s=tʁɥi=y=ti=li=zə=kɔ=mə=pa=ʁə=fø 16

  a=lɔʁ=sɑ̃=nε=fi=ni=mε=mə=si=ʒə=plœ=ʁə=ʒə=vε=paʁ=tiʁ 16
  lɔ̃=nu=bli=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=ty=lə=sε=εl=lə=lə=di 14
  ɔ̃=vit=a=vεk=dɔ̃k=bj=ɛ̃=syʁ=ʒə=nu=bli 11
  e=si=ty=pɔs=təɑ̃=kɔʁə=dε=po=ə=mə=zi=si=ʒə=vjɛ̃=dʁε=lε=liʁə 17

  ʒə=kɔ̃blə=ʁε=zœ̃=pø=lə=ɡʁɑ̃=kʁø=ki=ε=ne=ɑ̃=su=və=niʁ=də=twa 17
  mε=ʒe=fa=sə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=sε=syʁ=ty=nə=sə=ʁa=plys=la 15
  ʒə=su=fʁə=e=ʒε=tʁə=mal=mε=zo=ʁə=vwaʁ=o=si 13
  ʒə=tə=lε=sə=ʁε=do=tʁə=kɔ=mɑ̃=tε=ʁə=ɡa=ʒə=du=bli 15

PostScriptum

Vieux poeme que j’ose à present relire sans même avoir mal.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/05/2005 17:12Painoir

jm bien ^^

Auteur de Poésie
25/05/2005 20:52Aquhydro

merci.

Auteur de Poésie
27/05/2005 16:12Ewilan

Oui moi aussi j’aime bien ton poème 🙂 il est pas mal du tout !
amitiés....juju(BF)

Auteur de Poésie
27/05/2005 17:43Aquhydro

Merci!!!