Univers de poésie d'un auteur

Poème:Perle De France

Le Poème

Laurence, perle de France

Quand ton doux prénom sur l’écran apparait, je me lance
Lorsque j’entends ta voix, tu me fais perdre tous mes sens
Quand je t’imagine, la salsa dans mon esprit dément, tu danses
Quand à toi je pense, tout mon corps brûlant entre en transe

Le chant de ta voix sonne la sentence de mes défenses
De tes lèvres se déverse un torrent immense de confidences
La tessiture de ta voix dans mon tréfonds entre en rémanence
La douceur de tes mots à mon cœur devient jouvence

De tes yeux dans les miens je n’attends que la convergence
De ton portrait mythique, ton regard souligne la magnificence
De tes larmes salées de joie débordante boirais-je l’essence ?
Traverserai-je ces deux océans pour atteindre ta quintessence ?

De ta chevelure je ne cherche qu’à m’enivrer de ses fragrances
Sur ta toison dorée, mes doigts tremblants glissent sur sa brillance
Dans ta vie apaisée, je viendrai imprudemment en ingérence
Car de mon âme offerte, violemment tu as conquis la régence

De mes écrits impudents, tu me pardonneras l’indécence
Au point qu’auprès de toi j’obtiendrai une belle audience
Et si avec toi, à force d’influence j’entre en pleine connivence
De tes belles, innocentes et précieuses, aurais-je la clémence ?
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Astuce

Poète Astuce

Astuce a publié sur le site 1 écrit. Astuce est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Perle De Francelau=ren=ce=per=le=de=fran=ce 8

quand=ton=doux=pré=nom=sur=lé=cran=ap=pa=rait=je=me=lan=ce 15
lors=que=jen=tends=ta=voix=tu=me=fais=per=dre=tous=mes=sens 14
quand=je=ti=ma=gi=ne=la=sal=sa=dans=mon=es=prit=dé=ment=tu=dan=ses 18
quand=à=toi=je=pen=se=tout=mon=corps=brû=lant=en=tre=en=tran=se 16

le=chant=de=ta=voix=son=ne=la=sen=ten=ce=de=mes=dé=fen=ses 16
de=tes=lè=vres=se=dé=ver=se=un=tor=rent=im=men=se=de=con=fi=dences 18
la=tes=si=tu=re=de=ta=voix=dans=mon=tré=fonds=en=tre=en=ré=ma=nence 18
la=dou=ceur=de=tes=mots=à=mon=cœur=de=vient=jou=ven=ce 14

de=tes=y=eux=dans=les=miens=je=nat=tends=que=la=con=ver=gen=ce 16
de=ton=por=trait=my=thi=que=ton=re=gard=sou=li=gne=la=ma=gni=fi=cence 18
de=tes=lar=mes=sa=lées=de=joie=dé=bor=dan=te=boi=rais=je=les=sen=ce 18
tra=ver=se=rai=je=ces=deux=o=cé=ans=pour=at=tein=dre=ta=quin=tes=sence 18

de=ta=che=ve=lu=re=je=ne=cher=che=quà=men=ivrer=de=ses=fra=gran=ces 18
sur=ta=toi=son=do=rée=mes=doigts=trem=blants=glis=sent=sur=sa=brillan=ce 16
dans=ta=vie=a=pai=sée=je=vien=drai=im=pru=dem=ment=en=in=gé=ren=ce 18
car=de=mon=â=me=of=fer=te=vio=lem=ment=tu=as=con=quis=la=ré=gence 18

de=mes=é=crits=im=pu=dents=tu=me=par=don=ne=ras=lin=dé=cen=ce 17
au=point=quau=près=de=toi=job=tien=drai=u=ne=bel=le=au=dien=ce 16
et=si=a=vec=toi=à=force=din=fluen=ce=jen=tre=en=plei=ne=con=ni=vence 18
de=tes=bel=les=in=no=cen=tes=et=pré=cieu=ses=au=rais=je=la=clé=mence 18
Phonétique : Perle De Franceloʁɑ̃sə, pεʁlə də fʁɑ̃sə

kɑ̃ tɔ̃ du pʁenɔ̃ syʁ lekʁɑ̃ apaʁε, ʒə mə lɑ̃sə
lɔʁskə ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa, ty mə fε pεʁdʁə tus mε sɑ̃s
kɑ̃ ʒə timaʒinə, la salsa dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi demɑ̃, ty dɑ̃sə
kɑ̃t- a twa ʒə pɑ̃sə, tu mɔ̃ kɔʁ bʁylɑ̃ ɑ̃tʁə ɑ̃ tʁɑ̃zə

lə ʃɑ̃ də ta vwa sɔnə la sɑ̃tɑ̃sə də mε defɑ̃sə
də tε lεvʁə- sə devεʁsə œ̃ tɔʁe imɑ̃sə də kɔ̃fidɑ̃sə
la tesityʁə də ta vwa dɑ̃ mɔ̃ tʁefɔ̃z- ɑ̃tʁə ɑ̃ ʁemanɑ̃sə
la dusœʁ də tε moz- a mɔ̃ kœʁ dəvjɛ̃ ʒuvɑ̃sə

də tεz- iø dɑ̃ lε mjɛ̃ ʒə natɑ̃ kə la kɔ̃vεʁʒɑ̃sə
də tɔ̃ pɔʁtʁε mitikə, tɔ̃ ʁəɡaʁ suliɲə la maɲifisɑ̃sə
də tε laʁmə- sale də ʒwa debɔʁdɑ̃tə bwaʁε ʒə lesɑ̃sə ?
tʁavεʁsəʁε ʒə sε døz- ɔseɑ̃ puʁ atɛ̃dʁə ta kɛ̃tesɑ̃sə ?

də ta ʃəvəlyʁə ʒə nə ʃεʁʃə ka mɑ̃nivʁe də sε fʁaɡʁɑ̃sə
syʁ ta twazɔ̃ dɔʁe, mε dwa tʁɑ̃blɑ̃ ɡlise syʁ sa bʁijɑ̃sə
dɑ̃ ta vi apεze, ʒə vjɛ̃dʁε ɛ̃pʁydamɑ̃ ɑ̃n- ɛ̃ʒeʁɑ̃sə
kaʁ də mɔ̃n- amə ɔfεʁtə, vjɔlamɑ̃ ty a kɔ̃ki la ʁeʒɑ̃sə

də mεz- ekʁiz- ɛ̃pydɑ̃, ty mə paʁdɔnəʁa lɛ̃desɑ̃sə
o pwɛ̃ kopʁε də twa ʒɔptjɛ̃dʁε ynə bεllə odjɑ̃sə
e si avεk twa, a fɔʁsə dɛ̃flɥɑ̃sə ʒɑ̃tʁə ɑ̃ plεnə kɔnivɑ̃sə
də tε bεllə, inɔsɑ̃təz- e pʁesjøzə, oʁε ʒə la klemɑ̃sə ?
Syllabes Phonétique : Perle De Francelo=ʁɑ̃=sə=pεʁ=lə=də=fʁɑ̃=sə 8

kɑ̃=tɔ̃=du=pʁe=nɔ̃=syʁ=le=kʁɑ̃=a=pa=ʁε=ʒə=mə=lɑ̃sə 14
lɔʁ=skə=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa=ty=mə=fε=pεʁ=dʁə=tus=mε=sɑ̃s 14
kɑ̃ʒə=ti=ma=ʒi=nə=la=sal=sa=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=de=mɑ̃=ty=dɑ̃sə 16
kɑ̃=ta=twa=ʒə=pɑ̃=sə=tu=mɔ̃=kɔʁ=bʁy=lɑ̃=ɑ̃=tʁə=ɑ̃=tʁɑ̃=zə 16

lə=ʃɑ̃=də=ta=vwa=sɔ=nə=la=sɑ̃=tɑ̃=sə=də=mε=de=fɑ̃=sə 16
də=tε=lεvʁə=sə=de=vεʁ=səœ̃=tɔ=ʁe=i=mɑ̃=sə=də=kɔ̃=fi=dɑ̃sə 16
la=te=si=tyʁə=də=ta=vwa=dɑ̃=mɔ̃=tʁe=fɔ̃=zɑ̃=tʁəɑ̃=ʁe=ma=nɑ̃sə 16
la=du=sœ=ʁə=də=tε=mo=za=mɔ̃=kœʁ=də=vj=ɛ̃=ʒu=vɑ̃=sə 16

də=tε=zi=ø=dɑ̃=lε=mjɛ̃=ʒə=na=tɑ̃=kə=la=kɔ̃=vεʁ=ʒɑ̃=sə 16
də=tɔ̃=pɔʁ=tʁε=mi=tikə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=su=li=ɲə=la=ma=ɲi=fi=sɑ̃sə 17
də=tε=laʁmə=sa=le=də=ʒwa=de=bɔʁ=dɑ̃=tə=bwa=ʁε=ʒə=le=sɑ̃sə 16
tʁa=vεʁsə=ʁε=ʒə=sε=dø=zɔ=se=ɑ̃=puʁ=a=tɛ̃=dʁə=ta=kɛ̃=te=sɑ̃sə 17

də=taʃə=və=ly=ʁə=ʒə=nə=ʃεʁ=ʃə=ka=mɑ̃=ni=vʁe=də=sε=fʁa=ɡʁɑ̃sə 17
syʁ=ta=twa=zɔ̃=dɔ=ʁe=mε=dwa=tʁɑ̃=blɑ̃=ɡli=se=syʁ=sa=bʁi=jɑ̃sə 16
dɑ̃=ta=vi=a=pε=ze=ʒə=vjɛ̃=dʁε=ɛ̃=pʁy=da=mɑ̃=ɑ̃=nɛ̃=ʒe=ʁɑ̃sə 17
kaʁdə=mɔ̃=na=məɔ=fεʁ=tə=vjɔ=la=mɑ̃=ty=a=kɔ̃=ki=la=ʁe=ʒɑ̃sə 16

də=mε=ze=kʁi=zɛ̃=py=dɑ̃=ty=mə=paʁ=dɔ=nə=ʁa=lɛ̃=de=sɑ̃sə 16
o=pwɛ̃=ko=pʁε=də=twa=ʒɔp=tjɛ̃=dʁε=y=nə=bεl=lə=o=djɑ̃=sə 16
e=si=a=vεk=twa=a=fɔʁsə=dɛ̃f=lɥɑ̃=sə=ʒɑ̃=tʁəɑ̃=plε=nə=kɔ=ni=vɑ̃sə 17
də=tε=bεllə=i=nɔ=sɑ̃tə=ze=pʁe=sjø=zə=o=ʁε=ʒə=la=kle=mɑ̃sə 16

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
11/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Sentiment
Du 19/06/2011 01:52

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 6 strophes.