Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Ne Fais Pas Semblant

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/07/2012 14:03

L'écrit contient 164 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Chris Bonnery

Je Ne Fais Pas Semblant

Je n es plus de pansement
Pour pensé mes blessures
Il y a sous mon armure
Des êtres qui me murmure
Tu as tout pour toi ma chérie
Alors pourquoi pleurer ainsi
Il y a dans ma tête des choses
Que je ne peu oublier
Il y a dans mon cœur
Des choses qui ne se soigneront jamais

Je ne fait pas semblant devant tout ces gens
Je suis tellement vrai, tout comme une poupée
Je ne suis pas comme les autres
Qui cherche les fausses notes
Vous en mette plein la vue
Devant mon miroir tout est confus
Ils me brisent la vue
Et je me sent a nue
Alors je ne sors plus
Depuis quelques temps déjà
Je fais semblant d aller bien
Mais c est l inverse tout au fond de moi
Je suis tout comme une chrysalide
Qui reste toujours solide
Et si l on m’agresse
Je deviens une tigresse
Les gens m ont rendu comme ça

Chris Bonnery
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Fais Pas Semblant

  je=n=es=plus=de=pan=se=ment 8
  pour=pen=sé=mes=bles=su=res 7
  il=y=a=sous=mon=ar=mu=re 8
  des=ê=tres=qui=me=mur=mu=re 8
  tu=as=tout=pour=toi=ma=ché=rie 8
  a=lors=pour=quoi=pleu=rer=ain=si 8
  il=y=a=dans=ma=tête=des=choses 8
  que=je=ne=peu=ou=bli=er 7
  il=y=a=dans=mon=cœur 6
  des=choses=qui=ne=se=soi=gne=ront=ja=mais 10

  je=ne=fait=pas=sem=blant=de=vant=tout=ces=gens 11
  je=suis=tel=le=ment=vrai=tout=commeu=ne=pou=pée 11
  je=ne=suis=pas=com=me=les=autres 8
  qui=cher=che=les=faus=ses=no=tes 8
  vous=en=met=te=plein=la=vue 7
  de=vant=mon=mi=roir=tout=est=con=fus 9
  ils=me=bri=sent=la=vue 6
  et=je=me=sent=a=nue 6
  a=lors=je=ne=sors=plus 6
  de=puis=quel=ques=temps=dé=jà 7
  je=fais=sem=blant=d=al=ler=bien 8
  mais=c=est=l=in=verse=tout=au=fond=de=moi 11
  je=suis=tout=commeu=ne=chry=sa=lide 8
  qui=res=te=tou=jours=so=li=de 8
  et=si=l=on=ma=gresse 6
  je=de=viens=u=ne=ti=gresse 7
  les=gens=m=ont=ren=du=comme=ça 8

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : Je Ne Fais Pas Semblant

  ʒə εn ε plys də pɑ̃səmɑ̃
  puʁ pɑ̃se mε blesyʁə
  il i a su mɔ̃n- aʁmyʁə
  dεz- εtʁə- ki mə myʁmyʁə
  ty a tu puʁ twa ma ʃeʁi
  alɔʁ puʁkwa pləʁe ɛ̃si
  il i a dɑ̃ ma tεtə dε ʃozə
  kə ʒə nə pø ublje
  il i a dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  dε ʃozə ki nə sə swaɲəʁɔ̃ ʒamε

  ʒə nə fε pa sɑ̃blɑ̃ dəvɑ̃ tu sε ʒɑ̃
  ʒə sɥi tεllmɑ̃ vʁε, tu kɔmə ynə pupe
  ʒə nə sɥi pa kɔmə lεz- otʁə
  ki ʃεʁʃə lε fosə nɔtə
  vuz- ɑ̃ mεtə plɛ̃ la vɥ
  dəvɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ tut- ε kɔ̃fy
  il mə bʁize la vɥ
  e ʒə mə sɑ̃ a nɥ
  alɔʁ ʒə nə sɔʁ plys
  dəpɥi kεlk tɑ̃ deʒa
  ʒə fε sɑ̃blɑ̃ de ale bjɛ̃
  mε se ε εl ɛ̃vεʁsə tut- o fɔ̃ də mwa
  ʒə sɥi tu kɔmə ynə kʁizalidə
  ki ʁεstə tuʒuʁ sɔlidə
  e si εl ɔ̃ maɡʁεsə
  ʒə dəvjɛ̃z- ynə tiɡʁεsə
  lε ʒɑ̃ εm ɔ̃ ʁɑ̃dy kɔmə sa

  kʁi bɔnəʁi
 • Pieds Phonétique : Je Ne Fais Pas Semblant

  ʒə=εn=ε=plys=də=pɑ̃=sə=mɑ̃ 8
  puʁ=pɑ̃=se=mε=ble=sy=ʁə 7
  il=i=a=su=mɔ̃=naʁ=my=ʁə 8
  dε=zε=tʁə=ki=mə=myʁ=my=ʁə 8
  ty=a=tu=puʁ=twa=ma=ʃe=ʁi 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=plə=ʁe=ɛ̃=si 8
  il=i=a=dɑ̃=ma=tεtə=dε=ʃozə 8
  kə=ʒə=nə=pø=u=blj=e 7
  il=i=a=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  dε=ʃozə=kinə=sə=swa=ɲə=ʁɔ̃=ʒa=mε 9

  ʒə=nə=fε=pa=sɑ̃blɑ̃də=vɑ̃=tu=sε=ʒɑ̃ 9
  ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=vʁε=tu=kɔməy=nə=pu=pe 10
  ʒə=nə=sɥi=pa=kɔ=mə=lε=zotʁə 8
  ki=ʃεʁ=ʃə=lε=fo=sə=nɔ=tə 8
  vu=zɑ̃=mε=tə=plɛ̃=la=vɥ 7
  də=vɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ=tu=tε=kɔ̃=fy 9
  il=mə=bʁi=ze=la=vɥ 6
  e=ʒə=mə=sɑ̃=a=nɥ 6
  a=lɔʁ=ʒə=nə=sɔʁ=plys 6
  dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=de=ʒa 7
  ʒə=fε=sɑ̃=blɑ̃=de=a=le=bjɛ̃ 8
  mεse=ε=εl=ɛ̃=vεʁ=sə=tu=to=fɔ̃=də=mwa 11
  ʒə=sɥi=tu=kɔmə=y=nə=kʁi=zalidə 8
  ki=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=sɔ=li=də 8
  e=si=εl=ɔ̃=ma=ɡʁε=sə 7
  ʒə=də=vjɛ̃=zy=nə=ti=ɡʁε=sə 8
  lε=ʒɑ̃=εm=ɔ̃=ʁɑ̃=dy=kɔmə=sa 8

  kʁi=bɔ=nə=ʁi 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/07/2012 10:18Daniel

Que de tristesse,alors accepte ces quelques mots....
+
Amitié......Biz......Daniel......

Auteur de Poésie
30/07/2012 10:38Nouga

t’as raison de rester naturelle

Auteur de Poésie
30/07/2012 11:35Papillon11

bonjour
rien ne sert de paraitre il vaut mieux être même si ce n’est guère facile
courage
alain