Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : Souffrance Ignorée…

Poème Détresse
Publié le 12/11/2005 18:38

L'écrit contient 387 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Babykiller

Souffrance Ignorée…

Combien de fois ai-je rêvé,
Combien de fois ai-je voulu crier,
Je suis là, mon amour, remarque-moi !
Je t’en prie reviens vers moi !

J’étais seul, je souffrais,
Personne n’était là pour m’aider.
D’autres mecs tu avais préféré à moi,
Dans ton esprit je n’existais pas…

Chaque jour je rêvais de les tuer,
Eux, qui pour toi n’avaient rien fait.
Peu importe pour ces cons que tu essaies de changer,
Car quoi que tu penses d’eux, moi je sais,

Que seul ton corps les intéressait.
Aujourd’hui encore, je le sais,
Cette haine me ronge au plus profond.
Une seule chose, une seule raison,

Me dissuade de satisfaire cette envie,
Qui chaque jour me pourri la vie…
Le bonheur est dans mes mains car je t’ai retrouvé,
Je peux avoir confiance, je le sais,

Mais impossible d’effacer ma haine,
Le simple fait qu’ « ils » vivent me gêne…
J’ai plus que tout le désir de les tuer,
Tous ces mecs que tu as connu cette année.

A chaque instant, je suis sur le point d’exploser,
Mon esprit est perturbé, mon âme est blessée,
C’est si difficile de me contrôler,
Parfois même mes amis sont frappés,

Par mes sombres pensées…
Je deviens violent, asocial car je hais,
Je déteste, je veux tuer !
Seule leur mort me soulagerai…

Mais au milieu de tout cela,
Au cœur de cet immense désarroi,
C’est toi que je vois et c’est la seule raison,
Qui me retient de faire le con.

Tu es mon ange, mon bébé,
Souviens-toi de la promesse que j’ai fait,
Toujours je serai là pour toi, toujours je t’aiderai,
Car c’est toi que j’aimais, aime et aimerai.

Dans les moments les plus durs,
L’image de ton sourire me rassure,
Tes yeux, ton amour, ton esprit,
Me ramènent à la vie…

C’est pour toi que j’existe,
C’est pour toi que je suis né,
Je t’en prie, ne sois pas triste,
Car tu es la seule personne qui puisse m’apporter

Le bonheur que j’ai tant recherché,
Que j’ai perdu en essayant de le toucher,
Mais l’espoir est toujours là,
C’est dans tes yeux que je le vois.

Je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Souffrance Ignorée…

  com=bien=de=fois=ai=je=rê=vé 8
  com=bien=de=fois=ai=je=vou=lu=cri=er 10
  je=suis=là=mon=a=mour=re=mar=que=moi 10
  je=ten=prie=re=viens=vers=moi 7

  jé=tais=seul=je=souf=frais 6
  per=son=ne=né=tait=là=pour=mai=der 9
  dautres=mecs=tu=a=vais=pré=fé=ré=à=moi 10
  dans=ton=es=prit=je=nexis=tais=pas 8

  cha=que=jour=je=rê=vais=de=les=tuer 9
  eux=qui=pour=toi=na=vaient=rien=fait 8
  peu=im=porte=pour=ces=cons=que=tu=es=saies=de=chan=ger 13
  car=quoi=que=tu=pen=ses=deux=moi=je=sais 10

  que=seul=ton=corps=les=in=té=res=sait 9
  au=jourd=hui=en=co=re=je=le=sais 9
  cet=te=hai=ne=me=ronge=au=plus=pro=fond 10
  une=seu=le=cho=se=u=ne=seu=le=rai=son 11

  me=dis=suade=de=sa=tis=fai=re=cet=teen=vie 11
  qui=cha=que=jour=me=pour=ri=la=vie 9
  le=bon=heur=est=dans=mes=mains=car=je=tai=re=trou=vé 13
  je=peux=a=voir=con=fian=ce=je=le=sais 10

  mais=im=pos=si=ble=def=fa=cer=ma=haine 10
  le=sim=ple=fait=qu=ils=vi=vent=me=gêne 10
  jai=plus=que=tout=le=dé=sir=de=les=tuer 10
  tous=ces=mecs=que=tu=as=con=nu=cettean=née 10

  a=cha=queins=tant=je=suis=sur=le=point=dex=plo=ser 12
  mon=es=prit=est=per=tur=bé=mon=â=meest=bles=sée 12
  cest=si=dif=fi=cile=de=me=con=trô=ler 10
  par=fois=mê=me=mes=a=mis=sont=frap=pés 10

  par=mes=som=bres=pen=sées 6
  je=de=viens=violent=a=so=cial=car=je=hais 10
  je=dé=tes=te=je=veux=tuer 7
  seu=le=leur=mort=me=sou=la=ge=rai 9

  mais=au=mi=lieu=de=tout=ce=la 8
  au=cœur=de=cet=im=men=se=dé=sar=roi 10
  cest=toi=que=je=vois=et=cest=la=seule=rai=son 11
  qui=me=re=ti=ent=de=fai=re=le=con 10

  tu=es=mon=an=ge=mon=bé=bé 8
  sou=viens=toi=de=la=promes=se=que=jai=fait 10
  tou=jours=je=se=rai=là=pour=toi=tou=jours=je=taide=rai 13
  car=cest=toi=que=jai=mais=aimeet=ai=me=rai 10

  dans=les=mo=ments=les=plus=durs 7
  li=mage=de=ton=sou=ri=re=me=ras=sure 10
  tes=y=eux=ton=a=mour=ton=es=prit 9
  me=ra=mè=nent=à=la=vie 7

  cest=pour=toi=que=jexis=te 6
  cest=pour=toi=que=je=suis=né 7
  je=ten=prie=ne=sois=pas=tris=te 8
  car=tu=es=la=seule=per=son=ne=qui=puis=se=map=por=ter 14

  le=bon=heur=que=jai=tant=re=cher=ché 9
  que=jai=per=du=en=es=sayant=de=le=tou=cher 11
  mais=les=poir=est=tou=jours=là 7
  cest=dans=tes=y=eux=que=je=le=vois 9

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Souffrance Ignorée…

  kɔ̃bjɛ̃ də fwaz- ε ʒə ʁεve,
  kɔ̃bjɛ̃ də fwaz- ε ʒə vuly kʁje,
  ʒə sɥi la, mɔ̃n- amuʁ, ʁəmaʁkə mwa !
  ʒə tɑ̃ pʁi ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa !

  ʒetε səl, ʒə sufʁε,
  pεʁsɔnə netε la puʁ mεde.
  dotʁə- mεk ty avε pʁefeʁe a mwa,
  dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi ʒə nεɡzistε pa…

  ʃakə ʒuʁ ʒə ʁεvε də lε tɥe,
  ø, ki puʁ twa navε ʁjɛ̃ fε.
  pø ɛ̃pɔʁtə puʁ sε kɔ̃ kə ty esε də ʃɑ̃ʒe,
  kaʁ kwa kə ty pɑ̃sə dø, mwa ʒə sε,

  kə səl tɔ̃ kɔʁ lεz- ɛ̃teʁesε.
  oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə, ʒə lə sε,
  sεtə-εnə mə ʁɔ̃ʒə o plys pʁɔfɔ̃.
  ynə sələ ʃozə, ynə sələ ʁεzɔ̃,

  mə disɥadə də satisfεʁə sεtə ɑ̃vi,
  ki ʃakə ʒuʁ mə puʁʁi la vi…
  lə bɔnœʁ ε dɑ̃ mε mɛ̃ kaʁ ʒə tε ʁətʁuve,
  ʒə pøz- avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə, ʒə lə sε,

  mεz- ɛ̃pɔsiblə defase ma-εnə,
  lə sɛ̃plə fε k « ils » vive mə ʒεnə…
  ʒε plys kə tu lə deziʁ də lε tɥe,
  tus sε mεk kə ty a kɔny sεtə ane.

  a ʃakə ɛ̃stɑ̃, ʒə sɥi syʁ lə pwɛ̃ dεksploze,
  mɔ̃n- εspʁi ε pεʁtyʁbe, mɔ̃n- amə ε blese,
  sε si difisilə də mə kɔ̃tʁole,
  paʁfwa mεmə mεz- ami sɔ̃ fʁape,

  paʁ mε sɔ̃bʁə- pɑ̃se…
  ʒə dəvjɛ̃ vjɔle, azɔsjal kaʁ ʒə-ε,
  ʒə detεstə, ʒə vø tɥe !
  sələ lœʁ mɔʁ mə sulaʒəʁε…

  mεz- o miljø də tu səla,
  o kœʁ də sεt imɑ̃sə dezaʁwa,
  sε twa kə ʒə vwaz- e sε la sələ ʁεzɔ̃,
  ki mə ʁətjɛ̃ də fεʁə lə kɔ̃.

  ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ bebe,
  suvjɛ̃ twa də la pʁɔmεsə kə ʒε fε,
  tuʒuʁ ʒə səʁε la puʁ twa, tuʒuʁ ʒə tεdəʁε,
  kaʁ sε twa kə ʒεmε, εmə e εməʁε.

  dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys dyʁ,
  limaʒə də tɔ̃ suʁiʁə mə ʁasyʁə,
  tεz- iø, tɔ̃n- amuʁ, tɔ̃n- εspʁi,
  mə ʁamεne a la vi…

  sε puʁ twa kə ʒεɡzistə,
  sε puʁ twa kə ʒə sɥi ne,
  ʒə tɑ̃ pʁi, nə swa pa tʁistə,
  kaʁ ty ε la sələ pεʁsɔnə ki pɥisə mapɔʁte

  lə bɔnœʁ kə ʒε tɑ̃ ʁəʃεʁʃe,
  kə ʒε pεʁdy ɑ̃n- esεjɑ̃ də lə tuʃe,
  mε lεspwaʁ ε tuʒuʁ la,
  sε dɑ̃ tεz- iø kə ʒə lə vwa.

  ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Souffrance Ignorée…

  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa=zε=ʒə=ʁε=ve 9
  kɔ̃=bjɛ̃=də=fwa=zε=ʒə=vu=ly=kʁj=e 10
  ʒə=sɥi=la=mɔ̃=na=muʁ=ʁə=maʁ=kə=mwa 10
  ʒə=tɑ̃=pʁi=ʁə=vj=ɛ̃=vεʁ=mwa 8

  ʒe=tε=səl=ʒə=su=fʁε 6
  pεʁ=sɔ=nə=ne=tε=la=puʁ=mε=de 9
  dotʁə=mεk=ty=a=vε=pʁe=fe=ʁe=a=mwa 10
  dɑ̃=tɔ̃=nεs=pʁi=ʒə=nεɡ=zis=tε=pa 9

  ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=ʁε=vε=də=lε=tɥe 9
  ø=ki=puʁ=twa=na=vε=ʁj=ɛ̃=fε 9
  pø=ɛ̃=pɔʁtə=puʁ=sε=kɔ̃=kə=ty=e=sε=də=ʃɑ̃=ʒe 13
  kaʁ=kwa=kə=ty=pɑ̃=sə=dø=mwa=ʒə=sε 10

  kə=səl=tɔ̃=kɔʁ=lε=zɛ̃=te=ʁe=sε 9
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=lə=sε 9
  sε=tə-ε=nə=mə=ʁɔ̃ʒə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃ 10
  ynə=sə=lə=ʃo=zə=y=nə=sə=lə=ʁε=zɔ̃ 11

  mə=dis=ɥadə=də=sa=tis=fε=ʁə=sε=təɑ̃=vi 11
  ki=ʃa=kə=ʒuʁ=mə=puʁ=ʁi=la=vi 9
  lə=bɔ=nœʁ=ε=dɑ̃=mε=mɛ̃=kaʁʒə=tε=ʁə=tʁu=ve 12
  ʒə=pø=za=vwaʁ=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ʒə=lə=sε 10

  mε=zɛ̃=pɔ=siblə=de=fa=se=ma-ε=nə 10
  lə=sɛ̃=plə=fε=k=ils=vi=ve=mə=ʒεnə 10
  ʒε=plys=kə=tu=lə=de=ziʁ=də=lε=tɥe 10
  tus=sε=mεk=kə=ty=a=kɔ=ny=sεtəa=ne 10

  a=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sɥi=syʁ=lə=pwɛ̃=dεk=splo=ze 11
  mɔ̃=nεs=pʁi=ε=pεʁ=tyʁ=be=mɔ̃=naməε=ble=se 11
  sε=si=di=fi=silə=də=mə=kɔ̃=tʁo=le 10
  paʁ=fwa=mε=mə=mε=za=mi=sɔ̃=fʁa=pe 10

  paʁ=mε=sɔ̃=bʁə=pɑ̃=se 6
  ʒə=də=vjɛ̃=vjɔ=le=a=zɔ=sjal=kaʁ=ʒə-ε 11
  ʒə=de=tεs=tə=ʒə=vø=tɥe 7
  sə=lə=lœ=ʁə=mɔʁ=mə=su=la=ʒə=ʁε 10

  mε=zo=mi=lj=ø=də=tu=sə=la 9
  o=kœʁ=də=sεt=i=mɑ̃=sə=de=za=ʁwa 10
  sε=twakə=ʒə=vwa=ze=sε=la=sə=lə=ʁε=zɔ̃ 11
  ki=mə=ʁə=tj=ɛ̃=də=fε=ʁə=lə=kɔ̃ 10

  ty=ε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=mɔ̃=be=be 8
  su=vjɛ̃=twadə=la=pʁɔ=mε=sə=kə=ʒε=fε 10
  tu=ʒuʁʒə=sə=ʁε=la=puʁ=twa=tu=ʒuʁ=ʒə=tε=də=ʁε 13
  kaʁ=sε=twakə=ʒε=mε=ε=məe=ε=mə=ʁε 10

  dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=lε=plys=dyʁ 7
  li=maʒə=də=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=mə=ʁa=syʁə 10
  tε=zi=ø=tɔ̃=na=muʁ=tɔ̃=nεs=pʁi 9
  mə=ʁa=mε=ne=a=la=vi 7

  sε=puʁ=twa=kə=ʒεɡ=zis=tə 7
  sε=puʁ=twa=kə=ʒə=sɥi=ne 7
  ʒə=tɑ̃=pʁi=nə=swa=pa=tʁis=tə 8
  kaʁ=ty=ε=lasə=lə=pεʁ=sɔ=nə=ki=pɥi=sə=ma=pɔʁ=te 14

  lə=bɔ=nœ=ʁə=kə=ʒε=tɑ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe 10
  kə=ʒε=pεʁ=dy=ɑ̃=ne=sε=jɑ̃də=lə=tu=ʃe 11
  mε=lεs=pwaʁ=ε=tu=ʒuʁ=la 7
  sε=dɑ̃=tε=zi=ø=kə=ʒə=lə=vwa 9

  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2005 11:03Rose Des Nuits

je t’aime mon coeur

Auteur de Poésie
09/01/2006 15:33Rose Des Nuits

je t’aime mon coeur, est plus rien ne nous sépareras, je te resterai fidéla à tou jamais!!