Poème-France.com

Poeme : DemonsDemons

Je les croyaient bannis
Réduits à néants, enfouies,
Poussières au plus profond de moi,
Dans les entrailles de la terre
Lave des volcans…
Horreur pour mon être ;
Je ne croyais pas à la légende
« Du Phénix renaissant de ses cendres » ;
Horreur, de mes rêves revenus ;
Les démons de mes nuits refond
Surfaces, cauchemars de retour,
Avec sa suite de visions noire,
De réveils en sueur, tout ce que,
Pendant des mois, j’ais combattus.
Je me sent de nouveau fragile
Alors je me tourne de nouveau
Vers vous, j’écris pour échapper
A cette rechute.
Sans vouloir vous embêtez,
Je vais donc, surement, reprendre
Ma croix, ma gousse d’ail, l’eau bénite,
Et reprendre le combat/
J’estime en avoir la force.
Etre parvenu là, ce n’est pas pour
Abandonné.
J’ais un peu d’humour, de l’Amour
Et des Amis, je n’ais pas le droit
De baisser les bras… ♥♥

Baladin : - (♠ ♣

Ps : d’avoir écrit mon ressenti, je doit avouer que ça me soulage la tête §§♣
Baladin

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə lε kʁwajε bani
ʁedɥiz- a neɑ̃, ɑ̃fui,
pusjεʁəz- o plys pʁɔfɔ̃ də mwa,
dɑ̃ lεz- ɑ̃tʁajə də la teʁə
lavə dε vɔlkɑ̃…
ɔʁœʁ puʁ mɔ̃n- εtʁə,
ʒə nə kʁwajε pa a la leʒɑ̃də
« dy feniks ʁənεsɑ̃ də sε sɑ̃dʁəs »,
ɔʁœʁ, də mε ʁεvə ʁəvənys,
lε demɔ̃ də mε nɥi ʁəfɔ̃
syʁfasə, koʃəmaʁ də ʁətuʁ,
avεk sa sɥitə də vizjɔ̃ nwaʁə,
də ʁevεjz- ɑ̃ sɥœʁ, tu sə kə,
pɑ̃dɑ̃ dε mwa, ʒεs kɔ̃batys.
ʒə mə sɑ̃ də nuvo fʁaʒilə
alɔʁ ʒə mə tuʁnə də nuvo
vεʁ vu, ʒekʁi puʁ eʃape
a sεtə ʁəʃytə.
sɑ̃ vulwaʁ vuz- ɑ̃bεte,
ʒə vε dɔ̃k, syʁəmɑ̃, ʁəpʁɑ̃dʁə
ma kʁwa, ma ɡusə daj, lo benitə,
e ʁəpʁɑ̃dʁə lə kɔ̃ba slaʃ
ʒεstimə ɑ̃n- avwaʁ la fɔʁsə.
εtʁə paʁvəny la, sə nε pa puʁ
abɑ̃dɔne.
ʒεs œ̃ pø dymuʁ, də lamuʁ
e dεz- ami, ʒə nεs pa lə dʁwa
də bεse lε bʁa…

baladɛ̃ : (

pe εs : davwaʁ ekʁi mɔ̃ ʁəsɑ̃ti, ʒə dwa avue kə sa mə sulaʒə la tεtə