Poème-France.com

Prose : Lettre,Lettre,

Ce soir, je parle seul, car je suis seul. Je tarde à rejoindre ma couche ; pourquoi rejoindre la solitude, si le sommeil ne vous accompagne pas. Ce n’est qu’une petite lettre, pour moi même, pour me vider l’esprit, cela m’aide, non pas que j’ais peur de ces cauchemars, ou mauvais rêves. C’est juste un besoin de dessiner des mots, « parler » de sentiments. De plus aujoud’ui, une part de mon mal être c’est dissiper. De plus je reprend la place que j’avais, plus ou moins quitter. Mais ce besoin d’écrire quand il m’envahi, me taraude jusqu’à ce que je lui cède, pour mon plus grand bonheur, que cela plaise ou non ; tout comme la feuille qui reste blanche m’angoisse, et de ce sentiment, peut’être que mes idées noires maintenant prennent naissances. Tout n’est que, bien souvent passager, et le soutient amical de vous tous redonne des couleurs à mes feuilles vides. Mais il est tard et le sommeil me susurre que ma muse, mon Aimée, a demandée à Morphée princesse de la nuit ; quitte à me tirer l’oreille ; de me guider vers mon lit, ou je suis autorisé à me blottir entre ses bras. Je vous quitte donc en vous souhaitant un bonne nuit. . ; -) ♥♥ A demain ♣
Baladin ☺
Baladin

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ, ʒə paʁlə səl, kaʁ ʒə sɥi səl. ʒə taʁdə a ʁəʒwɛ̃dʁə ma kuʃə, puʁkwa ʁəʒwɛ̃dʁə la sɔlitydə, si lə sɔmεj nə vuz- akɔ̃paɲə pa. sə nε kynə pətitə lεtʁə, puʁ mwa mεmə, puʁ mə vide lεspʁi, səla mεdə, nɔ̃ pa kə ʒεs pœʁ də sε koʃəmaʁ, u movε ʁεvə. sε ʒystə œ̃ bəzwɛ̃ də desine dε mo, « paʁləʁ » də sɑ̃timɑ̃. də plysz- oʒudɥi, ynə paʁ də mɔ̃ mal εtʁə sε disipe. də plys ʒə ʁəpʁɑ̃ la plasə kə ʒavε, plysz- u mwɛ̃ kite. mε sə bəzwɛ̃ dekʁiʁə kɑ̃t- il mɑ̃vai, mə taʁodə ʒyska sə kə ʒə lɥi sεdə, puʁ mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ bɔnœʁ, kə səla plεzə u nɔ̃, tu kɔmə la fœjə ki ʁεstə blɑ̃ʃə mɑ̃ɡwasə, e də sə sɑ̃timɑ̃, pøtεtʁə kə mεz- ide nwaʁə mɛ̃tənɑ̃ pʁεne nεsɑ̃sə. tu nε kə, bjɛ̃ suvɑ̃ pasaʒe, e lə sutjɛ̃ amikal də vu tus ʁədɔnə dε kulœʁz- a mε fœjə vidə. mεz- il ε taʁ e lə sɔmεj mə syzyʁə kə ma myzə, mɔ̃n- εme, a dəmɑ̃de a mɔʁfe pʁɛ̃sεsə də la nɥi, kitə a mə tiʁe lɔʁεjə, də mə ɡide vεʁ mɔ̃ li, u ʒə sɥiz- otɔʁize a mə blɔtiʁ ɑ̃tʁə sε bʁa. ʒə vu kitə dɔ̃k ɑ̃ vu suεtɑ̃ œ̃ bɔnə nɥi. , ) a dəmɛ̃
baladɛ̃