Poème-France.com

Poeme : Tout De MoiTout De Moi

J’ai perdu pas mal de chose depuis que je suis en chemin vers la mort
À commencer par mon innoncence et meme ma vie, je la laisse au sort
Je n’ai pas plus de raison de me plaindre qu’un autre.
J’ai perdu trop de temps et d’energie à te trouver
J’ai chercher à copier l’amour sans voir le notre.
J’ai peur de te perdre parce que je ne sais pas parler.

J’ai perdu l’usage de la parole très tot.
Mes parents ne l’on pas remarquer de sitot.
C’est a partir de là que j’ai commencé à tout egarer
Mon temps, ma vie, mes ambitions, mes reves, mes pensées
Rien ne se suit correctement chez moi. J’ai surtout peur de te perdre.
Beauté

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pεʁdy pa mal də ʃozə dəpɥi kə ʒə sɥiz- ɑ̃ ʃəmɛ̃ vεʁ la mɔʁ
a kɔmɑ̃se paʁ mɔ̃n- inɔ̃sɑ̃sə e məmə ma vi, ʒə la lεsə o sɔʁ
ʒə nε pa plys də ʁεzɔ̃ də mə plɛ̃dʁə kœ̃n- otʁə.
ʒε pεʁdy tʁo də tɑ̃z- e dɑ̃nεʁʒi a tə tʁuve
ʒε ʃεʁʃe a kɔpje lamuʁ sɑ̃ vwaʁ lə nɔtʁə.
ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə paʁsə kə ʒə nə sε pa paʁle.

ʒε pεʁdy lyzaʒə də la paʁɔlə tʁε to.
mε paʁɑ̃ nə lɔ̃ pa ʁəmaʁke də sito.
sεt- a paʁtiʁ də la kə ʒε kɔmɑ̃se a tut- əɡaʁe
mɔ̃ tɑ̃, ma vi, mεz- ɑ̃bisjɔ̃, mε ʁəvə, mε pɑ̃se
ʁjɛ̃ nə sə sɥi kɔʁεktəmɑ̃ ʃe mwa. ʒε syʁtu pœʁ də tə pεʁdʁə.