Poeme : Humeur Du Moment

Humeur Du Moment

Je n’ai plus envie, je n’ai meme plus envie de me regarder
Comment suis-je en arriver là, comment suis-je devenu ça ?
Je pense que je ère mais surtout que j’ai peur de demander
Je ne me suis meme pas perdu, je suis juste complètement las
J’ai peur d’avouer à mes parents que mes journées sont inconnues
À mes amis que je ne m’amuse jamais avec eux comme je l’escompte
À ma femme que je crois que je ne veux pas finir complétement nu
Mais aucun mot ne sort parce que je ne sais plus qui dirige en fin de compte

Personne ne pourra comprendre que je veux simplement
Juste faire quelque chose qui ne serait pas quelque chose
En fait, je veux faire quelque chose sans abêtissement
Vous comprenez je veux être libre et voir la vie en rose

Mais c’est trop compliqué, mon patron me prend la tete avec ces rapports
Ma belle-mère me casse les b***** avec ses fausses maladies
Et comme-ci les choses ne pouvaient pas etre pire, mon chien est mort
Je pense qu’il est mort en meme temps que ma libido et mon envie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Humeur Du Moment

  je=nai=plus=en=vie=je=nai=me=me=plus=en=vie=de=me=re=gar=der 17
  comment=suis=je=en=ar=ri=ver=là=com=ment=suis=je=de=ve=nu=ça 16
  je=pense=que=je=è=re=mais=sur=tout=que=jai=peur=de=de=man=der 16
  je=ne=me=suis=me=me=pas=per=du=je=suis=jus=te=com=plète=ment=las 17
  jai=peur=da=vouer=à=mes=pa=rents=que=mes=jour=nées=sont=in=con=nues 16
  à=mes=a=mis=que=je=ne=ma=muse=ja=mais=a=vec=eux=com=me=je=les=compte 19
  à=ma=fem=me=que=je=crois=que=je=ne=veux=pas=fi=nir=com=pléte=ment=nu 18
  mais=au=cun=mot=ne=sort=par=ce=que=je=ne=sais=plus=qui=di=rigeen=fin=de=compte 19

  per=son=ne=ne=pour=ra=com=pren=dre=que=je=veux=sim=ple=ment 15
  jus=te=fai=re=quel=que=cho=se=qui=ne=se=rait=pas=quel=que=chose 16
  en=fait=je=veux=fai=re=quel=que=cho=se=sans=a=bê=tis=se=ment 16
  vous=com=pre=nez=je=veux=ê=tre=li=bre=et=voir=la=vie=en=rose 16

  mais=cest=trop=com=pli=qué=mon=pa=tron=me=prend=la=te=tea=vec=ces=rap=ports 18
  ma=bel=le=mère=me=cas=se=les=b=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=a=vec=ses=faus=ses=ma=la=dies 32
  et=comme=ci=les=cho=ses=ne=pou=vaient=pas=e=tre=pi=re=mon=chien=est=mort 18
  je=pense=quil=est=mort=en=me=me=temps=que=ma=li=bi=do=et=mon=en=vie 18
 • Phonétique : Humeur Du Moment

  ʒə nε plysz- ɑ̃vi, ʒə nε məmə plysz- ɑ̃vi də mə ʁəɡaʁde
  kɔmɑ̃ sɥi ʒə ɑ̃n- aʁive la, kɔmɑ̃ sɥi ʒə dəvəny sa ?
  ʒə pɑ̃sə kə ʒə εʁə mε syʁtu kə ʒε pœʁ də dəmɑ̃de
  ʒə nə mə sɥi məmə pa pεʁdy, ʒə sɥi ʒystə kɔ̃plεtəmɑ̃ las
  ʒε pœʁ davue a mε paʁɑ̃ kə mε ʒuʁne sɔ̃t- ɛ̃kɔnɥ
  a mεz- ami kə ʒə nə mamyzə ʒamεz- avεk ø kɔmə ʒə lεskɔ̃tə
  a ma famə kə ʒə kʁwa kə ʒə nə vø pa finiʁ kɔ̃pletəmɑ̃ ny
  mεz- okœ̃ mo nə sɔʁ paʁsə kə ʒə nə sε plys ki diʁiʒə ɑ̃ fɛ̃ də kɔ̃tə

  pεʁsɔnə nə puʁʁa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒə vø sɛ̃pləmɑ̃
  ʒystə fεʁə kεlkə ʃozə ki nə səʁε pa kεlkə ʃozə
  ɑ̃ fε, ʒə vø fεʁə kεlkə ʃozə sɑ̃z- abεtisəmɑ̃
  vu kɔ̃pʁəne ʒə vøz- εtʁə libʁə e vwaʁ la vi ɑ̃ ʁozə

  mε sε tʁo kɔ̃plike, mɔ̃ patʁɔ̃ mə pʁɑ̃ la tətə avεk sε ʁapɔʁ
  ma bεllə mεʁə mə kasə lε be asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə avεk sε fosə maladi
  e kɔmə si lε ʃozə nə puvε pa εtʁə piʁə, mɔ̃ ʃjɛ̃ ε mɔʁ
  ʒə pɑ̃sə kil ε mɔʁ ɑ̃ məmə tɑ̃ kə ma libido e mɔ̃n- ɑ̃vi
 • Syllabes Phonétique : Humeur Du Moment

  ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi=ʒə=nε=mə=mə=plys=zɑ̃=vi=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 17
  kɔ=mɑ̃=sɥi=ʒə=ɑ̃=na=ʁi=ve=la=kɔ=mɑ̃=sɥi=ʒə=də=və=ny=sa 17
  ʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒə=ε=ʁə=mε=syʁ=tu=kə=ʒε=pœ=ʁə=də=də=mɑ̃=de 18
  ʒə=nə=mə=sɥi=mə=mə=pa=pεʁ=dy=ʒə=sɥi=ʒys=tə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=las 18
  ʒε=pœ=ʁə=da=vu=e=a=mε=pa=ʁɑ̃=kə=mε=ʒuʁ=ne=sɔ̃=tɛ̃=kɔ=nəɥ 18
  a=mε=za=mikə=ʒə=nə=ma=my=zə=ʒa=mε=za=vεk=ø=kɔ=mə=ʒə=lεs=kɔ̃tə 19
  a=ma=famə=kə=ʒə=kʁwa=kə=ʒə=nə=vø=pa=fi=niʁ=kɔ̃=ple=tə=mɑ̃=ny 18
  mε=zo=kœ̃=monə=sɔʁ=paʁ=sə=kə=ʒə=nə=sε=plys=ki=di=ʁi=ʒəɑ̃=fɛ̃=də=kɔ̃tə 19

  pεʁ=sɔ=nə=nə=puʁ=ʁa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʒə=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃ 15
  ʒys=tə=fε=ʁə=kεl=kə=ʃo=zə=ki=nə=sə=ʁε=pa=kεl=kə=ʃo=zə 17
  ɑ̃=fε=ʒə=vø=fε=ʁə=kεl=kə=ʃo=zə=sɑ̃=za=bε=ti=sə=mɑ̃ 16
  vu=kɔ̃=pʁə=ne=ʒə=vø=zε=tʁə=li=bʁə=e=vwaʁ=la=vi=ɑ̃=ʁo=zə 17

  mε=sε=tʁo=kɔ̃=pli=ke=mɔ̃=pa=tʁɔ̃mə=pʁɑ̃=la=tə=tə=a=vεk=sε=ʁa=pɔʁ 18
  ma=bεllə=mεʁə=mə=ka=sə=lε=be=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=a=vεk=sε=fo=sə=ma=la=di 31
  e=kɔmə=si=lε=ʃo=zə=nə=pu=vε=pa=ε=tʁə=pi=ʁə=mɔ̃=ʃjɛ̃=ε=mɔʁ 18
  ʒə=pɑ̃sə=kil=ε=mɔʁ=ɑ̃=mə=mə=tɑ̃=kə=ma=li=bi=do=e=mɔ̃=nɑ̃=vi 18

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/05/2011 21:13Tiphaine15

joli et triste ton poeme

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/05/2011 22:04

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Beauté

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs