Poeme : Tout De Moi

Tout De Moi

J’ai perdu pas mal de chose depuis que je suis en chemin vers la mort
À commencer par mon innoncence et meme ma vie, je la laisse au sort
Je n’ai pas plus de raison de me plaindre qu’un autre.
J’ai perdu trop de temps et d’energie à te trouver
J’ai chercher à copier l’amour sans voir le notre.
J’ai peur de te perdre parce que je ne sais pas parler.

J’ai perdu l’usage de la parole très tot.
Mes parents ne l’on pas remarquer de sitot.
C’est a partir de là que j’ai commencé à tout egarer
Mon temps, ma vie, mes ambitions, mes reves, mes pensées
Rien ne se suit correctement chez moi. J’ai surtout peur de te perdre.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tout De Moi

  jai=per=du=pas=mal=de=chose=de=puis=que=je=suis=en=che=min=vers=la=mort 18
  à=commen=cer=par=mon=in=non=cen=ceet=me=me=ma=vie=je=la=lais=se=au=sort 19
  je=nai=pas=plus=de=rai=son=de=me=plain=dre=quun=au=tre 14
  jai=per=du=trop=de=temps=et=de=ner=gie=à=te=trou=ver 14
  jai=cher=cher=à=co=pi=er=la=mour=sans=voir=le=no=tre 14
  jai=peur=de=te=perdre=par=ce=que=je=ne=sais=pas=par=ler 14

  jai=per=du=lu=sa=ge=de=la=pa=ro=le=très=tot 13
  mes=pa=rents=ne=lon=pas=re=mar=quer=de=si=tot 12
  cest=a=par=tir=de=là=que=jai=commen=cé=à=tout=e=ga=rer 15
  mon=temps=ma=vie=mes=am=bi=tions=mes=re=ves=mes=pen=sées 14
  rien=ne=se=suit=cor=rec=te=ment=chez=moi=jai=sur=tout=peur=de=te=perdre 17
 • Phonétique : Tout De Moi

  ʒε pεʁdy pa mal də ʃozə dəpɥi kə ʒə sɥiz- ɑ̃ ʃəmɛ̃ vεʁ la mɔʁ
  a kɔmɑ̃se paʁ mɔ̃n- inɔ̃sɑ̃sə e məmə ma vi, ʒə la lεsə o sɔʁ
  ʒə nε pa plys də ʁεzɔ̃ də mə plɛ̃dʁə kœ̃n- otʁə.
  ʒε pεʁdy tʁo də tɑ̃z- e dɑ̃nεʁʒi a tə tʁuve
  ʒε ʃεʁʃe a kɔpje lamuʁ sɑ̃ vwaʁ lə nɔtʁə.
  ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə paʁsə kə ʒə nə sε pa paʁle.

  ʒε pεʁdy lyzaʒə də la paʁɔlə tʁε to.
  mε paʁɑ̃ nə lɔ̃ pa ʁəmaʁke də sito.
  sεt- a paʁtiʁ də la kə ʒε kɔmɑ̃se a tut- əɡaʁe
  mɔ̃ tɑ̃, ma vi, mεz- ɑ̃bisjɔ̃, mε ʁəvə, mε pɑ̃se
  ʁjɛ̃ nə sə sɥi kɔʁεktəmɑ̃ ʃe mwa. ʒε syʁtu pœʁ də tə pεʁdʁə.
 • Syllabes Phonétique : Tout De Moi

  ʒε=pεʁ=dy=pa=mal=də=ʃozə=dəp=ɥi=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=ʃə=mɛ̃=vεʁ=la=mɔʁ 18
  a=kɔ=mɑ̃se=paʁ=mɔ̃=ni=nɔ̃=sɑ̃=səe=mə=mə=ma=vi=ʒə=la=lε=sə=o=sɔʁ 19
  ʒə=nε=pa=plys=də=ʁε=zɔ̃=də=mə=plɛ̃=dʁə=kœ̃=no=tʁə 14
  ʒε=pεʁ=dy=tʁo=də=tɑ̃=ze=dɑ̃=nεʁ=ʒi=a=tə=tʁu=ve 14
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=a=kɔ=pj=e=la=muʁ=sɑ̃=vwaʁ=lə=nɔ=tʁə 14
  ʒε=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=paʁsə=kə=ʒə=nə=sε=pa=paʁ=le 14

  ʒε=pεʁ=dy=ly=za=ʒə=də=la=pa=ʁɔ=lə=tʁε=to 13
  mε=pa=ʁɑ̃=nə=lɔ̃=pa=ʁə=maʁ=ke=də=si=to 12
  sε=ta=paʁ=tiʁ=də=lakə=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=tu=tə=ɡa=ʁe 15
  mɔ̃=tɑ̃=ma=vi=mε=zɑ̃=bi=sjɔ̃=mε=ʁə=və=mε=pɑ̃=se 14
  ʁjɛ̃nə=sə=sɥi=kɔ=ʁεk=tə=mɑ̃=ʃe=mwa=ʒε=syʁ=tu=pœʁ=də=tə=pεʁdʁə 16

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2011 21:27(Bf) Thea (Bf)

Belle déclaration

Auteur de Poésie
08/07/2011 02:07Beauté

merci

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/07/2011 02:46

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Beauté

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs