Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Morsure

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/12/2004 18:23

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Bigbang

Morsure

L’extase est dans cette morsure qui étreint comme un baiser. De ta bouche en feu sortent les mots comme des petits pains. Tes lèvres réchauffent l’âme de ma première pensée d’homme qui a appris à manger. Tout le champ de blé se confie aux épis de tes mains qui sèment les souvenirs aussi vrai qu’ils le seront demain. Chaque épis est à sa place, car les choses sont ce qu’elles sont. Les braises chantent en corps l’étreinte. La farine se livre toute blanche à l’œuvre du destin. Nourrir son homme porteur du dernier mot d’un enfant qui viendra étreindre les vérités que l’on retient lorsque l’on ne dépasse pas les dix ans.
Je marche à reculons et sur les mains pour visiter le monde avec la tête à l’ombre. Je ramasse les pierres jetées hier au hasard des chemins et je ne reconnais la froideur de l’abandon qui isole la lumière de l’ombre. Je fonds en larmes sous la chaleur de mon sang qui transpire et qui respire. Les larmes s’envolent rejoindre l’infini qui reconstruit petit à petit un petit ciel. Goutte à goutte, mes saisons de pluie m’offrent de temps en temps une éclaircie. Il n’y a pas de raison de parler de cette histoire qui coule en cascade de la source. Je me reconnais dans le miroir de ton eau qui parle mieux que je ne pourrai le faire…
 • Pieds Hyphénique: Morsure

  lex=ta=se=est=dans=cet=te=mor=su=re=qui=é=treint=com=me=un=bai=ser=de=ta=bou=che=en=feu=sor=tent=les=mots=com=me=des=pe=tits=pains=tes=lè=vres=ré=chauf=fent=lâ=me=de=ma=pre=miè=re=pen=sée=d=hom=me=qui=a=ap=pris=à=man=ger=tout=le=champ=de=blé=se=con=fie=aux=é=pis=de=tes=mains=qui=sè=ment=les=sou=ve=nirs=aus=si=vrai=quils=le=se=ront=de=main=cha=que=é=pis=est=à=sa=pla=ce=car=les=cho=ses=sont=ce=quel=les=sont=les=brai=ses=chan=tent=en=corps=lé=trein=te=la=fa=ri=ne=se=li=vre=tou=te=blan=che=à=lœu=vre=du=des=tin=nour=rir=son=hom=me=por=teur=du=der=nier=mot=dun=en=fant=qui=vien=dra=é=trein=dre=les=vé=ri=tés=que=lon=re=ti=ent=lors=que=lon=ne=dé=pas=se=pas=les=dix=ans 174
  je=mar=cheà=re=cu=lons=et=sur=les=mains=pour=vi=si=ter=le=monde=a=vec=la=tê=te=à=lombre=je=ra=mas=se=les=pier=res=je=tées=hier=au=ha=sard=des=che=mins=et=je=ne=re=con=nais=la=froi=deur=de=la=ban=don=qui=i=so=le=la=lu=miè=re=de=lombre=je=fonds=en=lar=mes=sous=la=cha=leur=de=mon=sang=qui=trans=pi=re=et=qui=res=pire=les=lar=mes=sen=vo=lent=re=join=dre=lin=fi=ni=qui=re=cons=truit=pe=tit=à=pe=tit=un=pe=tit=ciel=gout=te=à=gout=te=mes=sai=sons=de=pluie=mof=frent=de=temps=en=temps=u=ne=é=clair=cie=il=ny=a=pas=de=rai=son=de=par=ler=de=cet=te=his=toi=re=qui=cou=le=en=cas=ca=de=de=la=source=je=me=re=con=nais=dans=le=mi=roir=de=ton=eau=qui=par=le=mieux=que=je=ne=pour=rai=le=faire 177
 • Phonétique : Morsure

  lεkstazə ε dɑ̃ sεtə mɔʁsyʁə ki etʁɛ̃ kɔmə œ̃ bεze. də ta buʃə ɑ̃ fø sɔʁte lε mo kɔmə dε pəti pɛ̃. tε lεvʁə- ʁeʃofe lamə də ma pʁəmjεʁə pɑ̃se dɔmə ki a apʁiz- a mɑ̃ʒe. tu lə ʃɑ̃ də ble sə kɔ̃fi oz- epi də tε mɛ̃ ki sεme lε suvəniʁz- osi vʁε kil lə səʁɔ̃ dəmɛ̃. ʃakə epiz- εt- a sa plasə, kaʁ lε ʃozə sɔ̃ sə kεllə sɔ̃. lε bʁεzə ʃɑ̃te ɑ̃ kɔʁ letʁɛ̃tə. la faʁinə sə livʁə tutə blɑ̃ʃə a lœvʁə dy dεstɛ̃. nuʁʁiʁ sɔ̃n- ɔmə pɔʁtœʁ dy dεʁnje mo dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ ki vjɛ̃dʁa etʁɛ̃dʁə lε veʁite kə lɔ̃ ʁətjɛ̃ lɔʁskə lɔ̃ nə depasə pa lε diz- ɑ̃.
  ʒə maʁʃə a ʁəkylɔ̃z- e syʁ lε mɛ̃ puʁ vizite lə mɔ̃də avεk la tεtə a lɔ̃bʁə. ʒə ʁamasə lε pjeʁə- ʒətez- jεʁ o-azaʁ dε ʃəmɛ̃z- e ʒə nə ʁəkɔnε la fʁwadœʁ də labɑ̃dɔ̃ ki izɔlə la lymjεʁə də lɔ̃bʁə. ʒə fɔ̃z- ɑ̃ laʁmə- su la ʃalœʁ də mɔ̃ sɑ̃ ki tʁɑ̃spiʁə e ki ʁεspiʁə. lε laʁmə- sɑ̃vɔle ʁəʒwɛ̃dʁə lɛ̃fini ki ʁəkɔ̃stʁɥi pəti a pəti œ̃ pəti sjεl. ɡutə a ɡutə, mε sεzɔ̃ də plɥi mɔfʁe də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃z- ynə eklεʁsi. il ni a pa də ʁεzɔ̃ də paʁle də sεtə istwaʁə ki kulə ɑ̃ kaskadə də la suʁsə. ʒə mə ʁəkɔnε dɑ̃ lə miʁwaʁ də tɔ̃n- o ki paʁlə mjø kə ʒə nə puʁʁε lə fεʁə…
 • Pieds Phonétique : Morsure

  lεk=sta=zə=ε=dɑ̃=sε=tə=mɔʁ=sy=ʁə=ki=e=tʁɛ̃=kɔ=mə=œ̃=bε=ze=də=ta=bu=ʃə=ɑ̃=fø=sɔʁ=te=lε=mo=kɔ=mə=dε=pə=ti=pɛ̃=tε=lε=vʁə=ʁe=ʃo=fe=la=mə=də=ma=pʁə=mj=ε=ʁə=pɑ̃=se=dɔ=mə=ki=a=a=pʁi=za=mɑ̃=ʒe=tu=lə=ʃɑ̃=də=ble=sə=kɔ̃=fi=o=ze=pi=də=tε=mɛ̃=ki=sε=me=lε=su=və=niʁ=zo=si=vʁε=kil=lə=sə=ʁɔ̃=də=mɛ̃=ʃa=kə=e=pi=zε=ta=sa=pla=sə=kaʁ=lε=ʃo=zə=sɔ̃=sə=kεl=lə=sɔ̃=lε=bʁε=zə=ʃɑ̃=te=ɑ̃=kɔʁ=le=tʁɛ̃=tə=la=fa=ʁi=nə=sə=li=vʁə=tu=tə=blɑ̃=ʃə=a=lœ=vʁə=dy=dεs=tɛ̃=nuʁ=ʁiʁ=sɔ̃=nɔ=mə=pɔʁ=tœʁ=dy=dεʁ=nje=mo=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃=ki=vjɛ̃=dʁa=e=tʁɛ̃=dʁə=lε=ve=ʁi=te=kə=lɔ̃=ʁə=tj=ɛ̃=lɔʁ=skə=lɔ̃=nə=de=pa=sə=pa=lε=di=zɑ̃ 174
  ʒə=maʁʃəa=ʁə=ky=lɔ̃=ze=syʁ=lε=mɛ̃=puʁ=vi=zi=te=lə=mɔ̃=də=a=vεk=la=tε=tə=a=lɔ̃bʁə=ʒə=ʁa=ma=sə=lε=pje=ʁə=ʒə=te=zjεʁ=o-a=zaʁ=dε=ʃə=mɛ̃=ze=ʒə=nə=ʁə=kɔ=nε=la=fʁwa=dœʁ=də=la=bɑ̃=dɔ̃=ki=i=zɔ=lə=la=ly=mjε=ʁə=də=lɔ̃bʁə=ʒə=fɔ̃=zɑ̃=laʁ=mə=su=la=ʃa=lœʁ=də=mɔ̃=sɑ̃=ki=tʁɑ̃s=pi=ʁə=e=ki=ʁεs=pi=ʁə=lε=laʁ=mə=sɑ̃=vɔ=le=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lɛ̃=fi=ni=ki=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=pə=ti=a=pə=ti=œ̃=pə=ti=sjεl=ɡu=tə=a=ɡu=tə=mε=sε=zɔ̃=də=plɥi=mɔ=fʁe=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃=zy=nə=e=klεʁ=si=il=ni=a=pa=də=ʁε=zɔ̃=də=paʁ=le=də=sε=tə=is=twa=ʁə=ki=ku=lə=ɑ̃=kas=ka=də=də=la=suʁ=sə=ʒə=mə=ʁə=kɔ=nε=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ=də=tɔ̃=no=ki=paʁ=lə=mjø=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=lə=fεʁə 179

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/12/2004 00:00Sadness (Kk)

c’est un très beau poème que, comme promis je commente!
bravo continue
amitié
audre