Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Tonton Nono,

Poème Mort
Publié le 28/09/2012 02:52

L'écrit contient 388 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Binablue

Tonton Nono,

Tout à basculé en cette sombre journée de février,
Le médecin t’as fait part de la triste réalité
Tu ne trouve le courage de nous l’annoncer
Dans ta chambre tu t’es refugié

Hypocrite, je veux te garder auprès de moi
Je me voile la face pour calmer mes angoisses
Il faut que j’y fasse face, que j’ouvre les yeux,
Avant que tu atteignes les cieux.

Tu es pris au piège, cette annonce nous dévaste
La maladie te ronge, nous plongeons dans un monde néfaste
Tu dissimule tes peurs afin de préserver nos cœurs
J’aimerais tant prendre ta douleur, calmer tes peurs

Hypocrite, je veux te garder auprès de moi
Je me voile la face pour calmer mes angoisses
Il faut que j’y fasse face, que j’ouvre les yeux,
Avant que tu atteignes les cieux.

Mes visites à l’hôpital sont rares pourtant, je sais que tu m’attends
Dans tes pensées, défilent constamment nos plus beaux instants
Je ressens ta hantise de devoir quitter tes enfants
J’aimerais figer le temps

Hypocrite, je veux te garder auprès de moi
Je me voile la face pour calmer mes angoisses
Il faut que j’y fasse face, que j’ouvre les yeux,
Avant que tu atteignes les cieux.

Te regardais mourir et au dessus de mes forces
Je ne pourrais surmonter ton absence
Je veux croire en la magie de la vie
Sans te voir à l’agonie

Hypocrite, je voulais te garder auprès de moi
Je me voilais la face pour calmer mes angoisses
Il fallait que j’y fasse face, que j’ouvre les yeux,
Avant que tu atteignes les cieux.

Aujourd’hui tu n’es plus, t’es partis rejoindre le paradis
Tu vis au travers des regards des tes petits
Les nôtres tu as retrouvé aux dépend de nous qui restons ici
Sans toi ? Un supplice, telle sont nos vies.

Hypocrite, je voulais te garder auprès de moi
T’es partis, je t’en ai voulu parfois
Il fallait que j’y fasse face, que j’ouvre les yeux,
Avant que tu atteignes les cieux.

Nous ne sommes jamais prédisposer
A voir s’éteindre un être aimé
La douleur demeure poignante à jamais
Je ne tes pas dis adieux, simplement à plus mon bien-aimé
JE T’AIME
 • Pieds Hyphénique: Tonton Nono,

  tout=à=bas=cu=lé=en=cette=som=bre=jour=née=de=fé=vrier 14
  le=méde=cin=tas=fait=part=de=la=tris=te=ré=a=li=té 14
  tu=ne=trou=ve=le=cou=ra=ge=de=nous=lan=non=cer 13
  dans=ta=cham=bre=tu=tes=re=fu=gi=é 10

  hy=po=cri=te=je=veux=te=gar=der=au=près=de=moi 13
  je=me=voi=le=la=fa=ce=pour=cal=mer=mes=an=gois=ses 14
  il=faut=que=jy=fas=se=fa=ce=que=jou=vre=les=y=eux 14
  avant=que=tu=at=tei=gnes=les=cieux 8

  tu=es=pris=au=piè=ge=cet=te=an=non=ce=nous=dé=vaste 14
  la=ma=la=die=te=ronge=nous=plon=geons=dans=un=mon=de=né=faste 15
  tu=dis=si=mule=tes=peurs=a=fin=de=pré=ser=ver=nos=cœurs 14
  jai=me=rais=tant=pren=dre=ta=dou=leur=cal=mer=tes=peurs 13

  hy=po=cri=te=je=veux=te=gar=der=au=près=de=moi 13
  je=me=voi=le=la=fa=ce=pour=cal=mer=mes=an=gois=ses 14
  il=faut=que=jy=fas=se=fa=ce=que=jou=vre=les=y=eux 14
  avant=que=tu=at=tei=gnes=les=cieux 8

  mes=vi=sites=à=lhô=pi=tal=sont=ra=res=pour=tant=je=sais=que=tu=mat=tends 18
  dans=tes=pen=sées=dé=filent=cons=tam=ment=nos=plus=beaux=ins=tants 14
  je=res=sens=ta=han=tise=de=de=voir=quit=ter=tes=en=fants 14
  jai=me=rais=fi=ger=le=temps 7

  hy=po=cri=te=je=veux=te=gar=der=au=près=de=moi 13
  je=me=voi=le=la=fa=ce=pour=cal=mer=mes=an=gois=ses 14
  il=faut=que=jy=fas=se=fa=ce=que=jou=vre=les=y=eux 14
  avant=que=tu=at=tei=gnes=les=cieux 8

  te=re=gar=dais=mou=rir=et=au=des=sus=de=mes=for=ces 14
  je=ne=pour=rais=sur=mon=ter=ton=ab=sen=ce 11
  je=veux=croi=re=en=la=ma=gie=de=la=vie 11
  sans=te=voir=à=la=go=nie 7

  hy=po=cri=te=je=vou=lais=te=gar=der=au=près=de=moi 14
  je=me=voi=lais=la=fa=ce=pour=cal=mer=mes=an=gois=ses 14
  il=fal=lait=que=jy=fas=se=face=que=jou=vre=les=y=eux 14
  avant=que=tu=at=tei=gnes=les=cieux 8

  au=jourdhui=tu=nes=plus=tes=par=tis=re=joindre=le=pa=ra=dis 14
  tu=vis=au=tra=vers=des=re=gards=des=tes=pe=tits 12
  les=nôtres=tu=as=re=trou=vé=aux=dé=pend=de=nous=qui=res=tons=i=ci 17
  sans=toi=un=sup=pli=ce=tel=le=sont=nos=vies 11

  hy=po=cri=te=je=vou=lais=te=gar=der=au=près=de=moi 14
  tes=par=tis=je=ten=ai=vou=lu=par=fois 10
  il=fal=lait=que=jy=fas=se=face=que=jou=vre=les=y=eux 14
  avant=que=tu=at=tei=gnes=les=cieux 8

  nous=ne=som=mes=ja=mais=pré=dis=po=ser 10
  a=voir=sé=tein=dre=un=ê=tre=ai=mé 10
  la=dou=leur=de=meu=re=poi=gnan=te=à=ja=mais 12
  je=ne=tes=pas=dis=a=dieux=simple=ment=à=plus=mon=bien=ai=mé 15
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Tonton Nono,

  tut- a baskyle ɑ̃ sεtə sɔ̃bʁə ʒuʁne də fevʁje,
  lə medəsɛ̃ ta fε paʁ də la tʁistə ʁealite
  ty nə tʁuvə lə kuʁaʒə də nu lanɔ̃se
  dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə ty tε ʁəfyʒje

  ipɔkʁitə, ʒə vø tə ɡaʁde opʁε də mwa
  ʒə mə vwalə la fasə puʁ kalme mεz- ɑ̃ɡwasə
  il fo kə ʒi fasə fasə, kə ʒuvʁə lεz- iø,
  avɑ̃ kə ty atεɲə lε sjø.

  ty ε pʁiz- o pjεʒə, sεtə anɔ̃sə nu devastə
  la maladi tə ʁɔ̃ʒə, nu plɔ̃ʒɔ̃ dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də nefastə
  ty disimylə tε pœʁz- afɛ̃ də pʁezεʁve no kœʁ
  ʒεməʁε tɑ̃ pʁɑ̃dʁə ta dulœʁ, kalme tε pœʁ

  ipɔkʁitə, ʒə vø tə ɡaʁde opʁε də mwa
  ʒə mə vwalə la fasə puʁ kalme mεz- ɑ̃ɡwasə
  il fo kə ʒi fasə fasə, kə ʒuvʁə lεz- iø,
  avɑ̃ kə ty atεɲə lε sjø.

  mε vizitəz- a lopital sɔ̃ ʁaʁə puʁtɑ̃, ʒə sε kə ty matɑ̃
  dɑ̃ tε pɑ̃se, defile kɔ̃stamɑ̃ no plys boz- ɛ̃stɑ̃
  ʒə ʁəsɛ̃ ta-ɑ̃tizə də dəvwaʁ kite tεz- ɑ̃fɑ̃
  ʒεməʁε fiʒe lə tɑ̃

  ipɔkʁitə, ʒə vø tə ɡaʁde opʁε də mwa
  ʒə mə vwalə la fasə puʁ kalme mεz- ɑ̃ɡwasə
  il fo kə ʒi fasə fasə, kə ʒuvʁə lεz- iø,
  avɑ̃ kə ty atεɲə lε sjø.

  tə ʁəɡaʁdε muʁiʁ e o dəsy də mε fɔʁsə
  ʒə nə puʁʁε syʁmɔ̃te tɔ̃n- absɑ̃sə
  ʒə vø kʁwaʁə ɑ̃ la maʒi də la vi
  sɑ̃ tə vwaʁ a laɡɔni

  ipɔkʁitə, ʒə vulε tə ɡaʁde opʁε də mwa
  ʒə mə vwalε la fasə puʁ kalme mεz- ɑ̃ɡwasə
  il falε kə ʒi fasə fasə, kə ʒuvʁə lεz- iø,
  avɑ̃ kə ty atεɲə lε sjø.

  oʒuʁdɥi ty nε plys, tε paʁti ʁəʒwɛ̃dʁə lə paʁadi
  ty vis o tʁavεʁ dε ʁəɡaʁd dε tε pəti
  lε notʁə- ty a ʁətʁuve o depɑ̃ də nu ki ʁεstɔ̃z- isi
  sɑ̃ twa ? œ̃ syplisə, tεllə sɔ̃ no vi.

  ipɔkʁitə, ʒə vulε tə ɡaʁde opʁε də mwa
  tε paʁti, ʒə tɑ̃n- ε vuly paʁfwa
  il falε kə ʒi fasə fasə, kə ʒuvʁə lεz- iø,
  avɑ̃ kə ty atεɲə lε sjø.

  nu nə sɔmə ʒamε pʁedispoze
  a vwaʁ setɛ̃dʁə œ̃n- εtʁə εme
  la dulœʁ dəməʁə pwaɲɑ̃tə a ʒamε
  ʒə nə tε pa di adjø, sɛ̃pləmɑ̃ a plys mɔ̃ bjɛ̃ εme
  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Tonton Nono,

  tu=ta=bas=ky=le=ɑ̃=sεtə=sɔ̃=bʁə=ʒuʁ=ne=də=fe=vʁje 14
  lə=me=də=sɛ̃=ta=fε=paʁdə=la=tʁis=tə=ʁe=a=li=te 14
  ty=nə=tʁu=və=lə=ku=ʁa=ʒə=də=nu=la=nɔ̃=se 13
  dɑ̃=ta=ʃɑ̃=bʁə=ty=tε=ʁə=fy=ʒj=e 10

  i=pɔ=kʁi=tə=ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de=o=pʁε=də=mwa 13
  ʒə=mə=vwa=lə=la=fa=sə=puʁ=kal=me=mε=zɑ̃=ɡwa=sə 14
  il=fo=kə=ʒi=fa=sə=fa=sə=kə=ʒu=vʁə=lε=zi=ø 14
  a=vɑ̃=kə=ty=a=tε=ɲə=lε=sj=ø 10

  ty=ε=pʁi=zo=pjε=ʒə=sεtə=a=nɔ̃=sə=nu=de=vas=tə 14
  la=ma=la=ditə=ʁɔ̃=ʒə=nu=plɔ̃=ʒɔ̃=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=ne=fas=tə 16
  ty=di=si=mylə=tε=pœʁ=za=fɛ̃=də=pʁe=zεʁ=ve=no=kœʁ 14
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=ta=du=lœ=ʁə=kal=me=tε=pœʁ 14

  i=pɔ=kʁi=tə=ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de=o=pʁε=də=mwa 13
  ʒə=mə=vwa=lə=la=fa=sə=puʁ=kal=me=mε=zɑ̃=ɡwa=sə 14
  il=fo=kə=ʒi=fa=sə=fa=sə=kə=ʒu=vʁə=lε=zi=ø 14
  a=vɑ̃=kə=ty=a=tε=ɲə=lε=sj=ø 10

  mε=vi=zitə=za=lo=pi=tal=sɔ̃=ʁa=ʁə=puʁ=tɑ̃=ʒə=sε=kə=ty=ma=tɑ̃ 18
  dɑ̃=tε=pɑ̃se=de=fi=le=kɔ̃s=ta=mɑ̃=no=plys=bo=zɛ̃s=tɑ̃ 14
  ʒə=ʁə=sɛ̃=ta-ɑ̃=tizə=də=də=vwaʁ=ki=te=tε=zɑ̃=fɑ̃ 14
  ʒε=mə=ʁε=fi=ʒe=lə=tɑ̃ 7

  i=pɔ=kʁi=tə=ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de=o=pʁε=də=mwa 13
  ʒə=mə=vwa=lə=la=fa=sə=puʁ=kal=me=mε=zɑ̃=ɡwa=sə 14
  il=fo=kə=ʒi=fa=sə=fa=sə=kə=ʒu=vʁə=lε=zi=ø 14
  a=vɑ̃=kə=ty=a=tε=ɲə=lε=sj=ø 10

  tə=ʁə=ɡaʁ=dε=mu=ʁiʁ=e=o=də=sy=də=mε=fɔʁ=sə 14
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=syʁ=mɔ̃=te=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 11
  ʒə=vø=kʁwa=ʁə=ɑ̃=la=ma=ʒi=də=la=vi 11
  sɑ̃=tə=vwaʁ=a=la=ɡɔ=ni 7

  i=pɔ=kʁi=tə=ʒə=vu=lε=tə=ɡaʁ=de=o=pʁε=də=mwa 14
  ʒə=mə=vwa=lε=la=fa=sə=puʁ=kal=me=mε=zɑ̃=ɡwa=sə 14
  il=fa=lεkə=ʒi=fa=sə=fa=sə=kə=ʒu=vʁə=lε=zi=ø 14
  a=vɑ̃=kə=ty=a=tε=ɲə=lε=sj=ø 10

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=nε=plys=tε=paʁ=tiʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=pa=ʁa=di 15
  ty=vis=o=tʁa=vεʁ=dε=ʁə=ɡaʁd=dε=tε=pə=ti 12
  lε=notʁə=ty=a=ʁə=tʁu=ve=o=de=pɑ̃=də=nu=ki=ʁεs=tɔ̃=zi=si 17
  sɑ̃=twa=œ̃=sy=plis=ə=tεl=lə=sɔ̃=no=vi 11

  i=pɔ=kʁi=tə=ʒə=vu=lε=tə=ɡaʁ=de=o=pʁε=də=mwa 14
  tε=paʁ=ti=ʒə=tɑ̃=nε=vu=ly=paʁ=fwa 10
  il=fa=lεkə=ʒi=fa=sə=fa=sə=kə=ʒu=vʁə=lε=zi=ø 14
  a=vɑ̃=kə=ty=a=tε=ɲə=lε=sj=ø 10

  nu=nə=sɔ=mə=ʒa=mε=pʁe=dis=po=ze 10
  a=vwaʁ=se=tɛ̃=dʁə=œ̃=nε=tʁə=ε=me 10
  la=du=lœ=ʁə=də=mə=ʁə=pwa=ɲɑ̃=tə=a=ʒa=mε 13
  ʒə=nə=tε=pa=di=a=djø=sɛ̃plə=mɑ̃=a=plys=mɔ̃=bjɛ̃=ε=me 15
  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/09/2012 02:54Binablue

ECRIT LE 07/01/2011