Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Encore Une Fois

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/12/2004 02:31

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : † Bloody Slytherin †

Encore Une Fois

Encore une fois l’histoire se repète
Encore une fois je me meurs
Encore une fois j’etouffe mon malheur
Encore une fois j’occulte ce qui m’affecte

Tu ne peux imaginer, tu ne peux concevoir
Tout les moments que j’ai passé
Toutes les nuits ou j’ai pensé
En restant dans l’obscurité noire

Encore une fois ca recommence
Encore une fois je me dechire
Encore une fois je ne vois aucun avenir
Encore une fois je perds toute confiance

J’ai tout fait pour te gagner
Je pensais y etre parvenue
Comme toujours j’y ai cru
J’aurais tellement voulu t’aider

Encore une fois je suis mise à l’ecart
Encore une fois je suis inutile
Encore une fois me jeter est si facile
Encore une fois j’avais espoir

J’ai guetté, j’ai attendu
Un signe, un geste
Juste un mot pour que je reste
J’ai joué… mais j’ai perdu

Encore une fois j’y avais mis toute mon âme
Encore une fois j’aurais tout fait pour toi
Encore une fois j’ai mal pour toi et par toi
Encore une fois je dois deposer les armes

Je voulais juste représenter quelque chose
Avoir une quelconque importance
Reussir à gagner ta confiance
Mais j’ai pas su plaider ma cause

Encore une fois j’ai voulu y croire
Encore une fois compter pour toi
Encore une fois être proche de toi
Encore une fois je sombre dans le desespoir

Encore une fois je dis… Au revoir
 • Pieds Hyphénique: Encore Une Fois

  en=core=u=ne=fois=l=his=toi=re=se=re=pète 12
  en=co=re=une=fois=je=me=meurs 8
  en=coreu=ne=fois=je=touf=fe=mon=malheur 9
  en=coreu=ne=fois=joc=cul=te=ce=qui=maf=fecte 11

  tu=ne=peux=i=ma=gi=ner=tu=ne=peux=conce=voir 12
  tout=les=mo=ments=que=jai=pas=sé 8
  tou=tes=les=nuits=ou=jai=pen=sé 8
  en=res=tant=dans=lobs=cu=ri=té=noire 9

  en=coreu=ne=fois=ca=re=com=mence 8
  en=coreu=ne=fois=je=me=de=chire 8
  en=coreu=ne=fois=je=ne=vois=au=cun=a=ve=nir 12
  en=coreu=ne=fois=je=perds=tou=te=con=fiance 10

  jai=tout=fait=pour=te=ga=gner 7
  je=pen=sais=y=e=tre=par=ve=nue 9
  com=me=tou=jours=jy=ai=cru 7
  jau=rais=tel=le=ment=vou=lu=tai=der 9

  en=coreu=ne=fois=je=suis=mi=se=à=le=cart 11
  en=coreune=fois=je=suis=i=nu=tile 8
  en=coreu=ne=fois=me=je=ter=est=si=fa=cile 11
  en=coreu=ne=fois=ja=vais=es=poir 8

  jai=guet=té=jai=at=ten=du 7
  un=si=gne=un=geste 5
  jus=te=un=mot=pour=que=je=reste 8
  jai=jou=é=mais=jai=per=du 7

  en=coreu=ne=fois=jy=a=vais=mis=tou=te=mon=âme 12
  en=coreu=ne=fois=jau=rais=tout=fait=pour=toi 10
  en=coreu=ne=fois=jai=mal=pour=toi=et=par=toi 11
  en=coreu=ne=fois=je=dois=de=po=ser=les=armes 11

  je=vou=lais=jus=te=re=présen=ter=quel=que=chose 11
  avoir=une=quel=con=que=im=por=tance 8
  reus=sir=à=ga=gner=ta=con=fiance 8
  mais=jai=pas=su=plai=der=ma=cause 8

  en=coreune=fois=jai=vou=lu=y=croire 8
  en=coreu=ne=fois=comp=ter=pour=toi 8
  en=coreu=ne=fois=ê=tre=pro=che=de=toi 10
  en=coreu=ne=fois=je=som=bre=dans=le=de=ses=poir 12

  en=coreune=fois=je=dis=au=re=voir 8
 • Phonétique : Encore Une Fois

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa listwaʁə sə ʁəpεtə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə mœʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒətufə mɔ̃ malœʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒɔkyltə sə ki mafεktə

  ty nə pøz- imaʒine, ty nə pø kɔ̃səvwaʁ
  tu lε mɔmɑ̃ kə ʒε pase
  tutə lε nɥiz- u ʒε pɑ̃se
  ɑ̃ ʁεstɑ̃ dɑ̃ lɔpskyʁite nwaʁə

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ka ʁəkɔmɑ̃sə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə dəʃiʁə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə nə vwaz- okœ̃ avəniʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə pεʁd tutə kɔ̃fjɑ̃sə

  ʒε tu fε puʁ tə ɡaɲe
  ʒə pɑ̃sεz- i εtʁə paʁvənɥ
  kɔmə tuʒuʁ ʒi ε kʁy
  ʒoʁε tεllmɑ̃ vuly tεde

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə sɥi mizə a ləkaʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə sɥiz- inytilə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa mə ʒəte ε si fasilə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒavεz- εspwaʁ

  ʒε ɡεte, ʒε atɑ̃dy
  œ̃ siɲə, œ̃ ʒεstə
  ʒystə œ̃ mo puʁ kə ʒə ʁεstə
  ʒε ʒue… mε ʒε pεʁdy

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒi avε mi tutə mɔ̃n- amə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒoʁε tu fε puʁ twa
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒε mal puʁ twa e paʁ twa
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə dwa dəpoze lεz- aʁmə

  ʒə vulε ʒystə ʁəpʁezɑ̃te kεlkə ʃozə
  avwaʁ ynə kεlkɔ̃kə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
  ʁøsiʁ a ɡaɲe ta kɔ̃fjɑ̃sə
  mε ʒε pa sy plεde ma kozə

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒε vuly i kʁwaʁə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa kɔ̃te puʁ twa
  ɑ̃kɔʁə ynə fwaz- εtʁə pʁoʃə də twa
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ lə dəzεspwaʁ

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə di… o ʁəvwaʁ
 • Pieds Phonétique : Encore Une Fois

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=lis=twa=ʁə=sə=ʁə=pεtə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=mə=mœ=ʁə 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=tu=fə=mɔ̃=ma=lœʁ 12
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ʒɔ=kyl=tə=sə=ki=ma=fεk=tə 12

  tynə=pø=zi=ma=ʒi=ne=ty=nə=pø=kɔ̃=sə=vwaʁ 12
  tu=lε=mɔ=mɑ̃=kə=ʒε=pa=se 8
  tu=tə=lε=nɥi=zu=ʒε=pɑ̃=se 8
  ɑ̃=ʁεs=tɑ̃=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=nwa=ʁə 10

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ka=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə 11
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=mə=də=ʃi=ʁə 11
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ʒə=nə=vwa=zo=kœ̃=a=və=niʁ 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=pεʁd=tu=tə=kɔ̃=fjɑ̃sə 12

  ʒε=tu=fε=puʁ=tə=ɡa=ɲe 7
  ʒə=pɑ̃=sε=zi=ε=tʁə=paʁ=vənɥ 8
  kɔ=mə=tu=ʒuʁ=ʒi=ε=kʁy 7
  ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃=vu=ly=tε=de 8

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwaʒə=sɥi=mi=zə=a=lə=kaʁ 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=sɥi=zi=ny=ti=lə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwamə=ʒə=te=ε=si=fa=silə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒa=vε=zεs=pwaʁ 10

  ʒε=ɡε=te=ʒε=a=tɑ̃=dy 7
  œ̃=si=ɲə=œ̃=ʒεs=tə 6
  ʒys=tə=œ̃=mo=puʁ=kə=ʒə=ʁεs=tə 9
  ʒε=ʒu=e=mε=ʒε=pεʁ=dy 7

  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=ʒi=a=vε=mi=tu=tə=mɔ̃namə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒo=ʁε=tu=fε=puʁ=twa 12
  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=ʒε=mal=puʁ=twa=e=paʁ=twa 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwaʒə=dwa=də=po=ze=lε=zaʁmə 12

  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te=kεl=kə=ʃozə 12
  a=vwaʁ=y=nə=kεl=kɔ̃=kə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə 11
  ʁø=siʁ=a=ɡa=ɲe=ta=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  mε=ʒε=pa=sy=plε=de=ma=ko=zə 9

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒε=vu=ly=i=kʁwa=ʁə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=kɔ̃=te=puʁ=twa 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=zε=tʁə=pʁo=ʃə=də=twa 12
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ʒə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=lə=də=zεs=pwaʁ 12

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒə=di=o=ʁə=vwaʁ 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/12/2004 00:00Maiden-Girl

il é super bo encor + ke celui d avan bisus jtécoute kan tu ve!