Univers de poésie d'un auteur

Poème:Laisse Moi Te Soutenir !

Le Poème

Laisse-moi te soutenir !

Des vagues venant de nulle part, soudain, frappent notre relation
Elles t’affolent, te mettent en colère et tu te renfermes dans cette tourbillon
Laisse-moi te soutenir et nous donner une chance de traverser cette tornade
Qui d’ailleurs nous prouvera qu’à deux nous réussirons mieux à surmonter ce passage.

Parle-moi, regarde-moi, ne te laisse pas abattre comme ça !
Crois-moi ! L’Eternel ne nous abandonnera pas !
Quelles que soient les tortures qu’on te fait endurer
Souviens –toi je serai toujours à tes côtés
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Bolebole

Poète Bolebole

Bolebole a publié sur le site 2 écrits. Bolebole est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Laisse Moi Te Soutenir !lais=se=moi=te=sou=te=nir 7

des=va=gues=ve=nant=de=nul=le=part=sou=dain=frap=pent=notre=re=la=ti=on 18
elles=taf=folent=te=met=tent=en=co=lè=reet=tu=te=ren=fer=mes=dans=cet=te=tour=billon 20
laisse=moi=te=sou=te=nir=et=nous=don=ner=u=ne=chan=ce=de=tra=ver=ser=cet=te=tor=nade 22
qui=dailleurs=nous=prouve=ra=quà=deux=nous=réus=si=rons=mieux=à=sur=mon=ter=ce=pas=sage 19

par=le=moi=re=gar=de=moi=ne=te=lais=se=pas=a=bat=tre=com=me=ça 18
crois=moi=le=ter=nel=ne=nous=a=ban=don=ne=ra=pas 13
quel=les=que=soient=les=tor=tu=res=quon=te=fait=en=du=rer 14
sou=viens=toi=je=se=rai=tou=jours=à=tes=cô=tés 12
Phonétique : Laisse Moi Te Soutenir !lεsə mwa tə sutəniʁ !

dε vaɡ vənɑ̃ də nylə paʁ, sudɛ̃, fʁape nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
εllə tafɔle, tə mεte ɑ̃ kɔlεʁə e ty tə ʁɑ̃fεʁmə- dɑ̃ sεtə tuʁbijɔ̃
lεsə mwa tə sutəniʁ e nu dɔne ynə ʃɑ̃sə də tʁavεʁse sεtə tɔʁnadə
ki dajœʁ nu pʁuvəʁa ka dø nu ʁeysiʁɔ̃ mjøz- a syʁmɔ̃te sə pasaʒə.

paʁlə mwa, ʁəɡaʁdə mwa, nə tə lεsə pa abatʁə kɔmə sa !
kʁwa mwa ! lətεʁnεl nə nuz- abɑ̃dɔnəʁa pa !
kεllə kə swae lε tɔʁtyʁə kɔ̃ tə fε ɑ̃dyʁe
suvjɛ̃ twa ʒə səʁε tuʒuʁz- a tε kote
Syllabes Phonétique : Laisse Moi Te Soutenir !lε=sə=mwa=tə=su=tə=niʁ 7

dε=va=ɡə=və=nɑ̃=də=ny=lə=paʁ=su=dɛ̃=fʁa=pe=nɔ=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃ 18
εllə=ta=fɔ=le=tə=mε=te=ɑ̃=kɔ=lεʁəe=ty=tə=ʁɑ̃=fεʁ=mə=dɑ̃=sε=tə=tuʁ=bi=jɔ̃ 21
lεsə=mwa=tə=su=tə=niʁ=e=nu=dɔ=ne=y=nə=ʃɑ̃=sə=də=tʁa=vεʁ=se=sε=tə=tɔʁ=nadə 22
ki=da=jœʁ=nu=pʁuvə=ʁa=ka=dø=nu=ʁe=y=si=ʁɔ̃=mjø=za=syʁ=mɔ̃=te=sə=pa=saʒə 21

paʁ=lə=mwa=ʁə=ɡaʁ=də=mwa=nə=tə=lε=sə=pa=a=ba=tʁə=kɔ=mə=sa 18
kʁwa=mwa=lə=tεʁ=nεl=nə=nu=za=bɑ̃=dɔ=nə=ʁa=pa 13
kεl=lə=kə=swa=lε=tɔʁ=ty=ʁə=kɔ̃=tə=fε=ɑ̃=dy=ʁe 14
su=vj=ɛ̃=twa=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=tε=ko=te 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
14/11/2011 08:59Bolebole

merci 🙂

Poème - Sans Thème -
Du 13/10/2011 14:21

L'écrit contient 93 mots qui sont répartis dans 3 strophes.