Poeme : Cher Michael

Cher Michael

Cher michael
De tout mes amis c’etait toi le meilleur
Je t’appelais meme mon ame sœur
Je t’ai accordé ma confiance
Apres trois année de méfiance

Lorsque l’amour est arrivé
On s’est promis de ne jamais la gacher
Cette amitiée tant appreciée
D’etre toujours unis
Meme si entre nous c’etait finis

Je t’ai ouvert mon cœur
Je t’ai raconté ma vie en pleure
On s’etait promis toute une vie
Ton amour m’avais grandit

Tu m’avais sortie du noir
C’etait fini je n’avais plus le cafard
À nous deux on avait tout reconstruit
Oubliée mes idée noire c’etait finis

On avait des projet en amoureux
Et meme l’envie de vivre à deux
Tout etait rose
Jusqu’à ce que vienne cette pause

Tu t’es mis a douter
Car christopher est arrivé
Il t’as dit que j’etait pas faite pour toi
Qu’il y en avait d’autre mieux que moi !

Tu m’as quittée, abandonnée
Tes belles paroles se sont envolée
Tout nos projet tu les as brulé
Je ne pouvait pas te forcer à m’aimer

Alors je t’ai laissé ta liberté
De ta vie je me suis effacé
Je t’ai laissé le temps de repenser
Au bon moment du passé

Apres un mois je suis revenue
Je t’ai envoyé cette lettre contenant mes sentiment mis à nu
Et pour me repondre tout ce que tu as trouvé
C’est : j’espere que t’arrivera à m’oublier !

Puis enfin tu m’as avoué ce pourquoi tu m’avais quittée
Tu m’as dit que tu l’aimait et que tu m’avait oublié
Sa ne m’avait pas choquée
C’est au moment ou tu m’as dit son nom que tout s’est effondré

Christopher ! j’avais raison de me méfier !
Sa m’a fait mal mais sa allait puisque j’avait toujours ton amitié
Et la en pleine gueule tu m’as balancé
Sort de ma vie arrete de me la gacher !
Je te suis completement indiferent tout est terminé

L’homme que tu etais me manque
Pourtant l’homme que tu es devenu me degoute
Cette amitiée brisée me hante
Mais au moins maintenant je n’ai plus le moindre doute
Tu es un pur pédé
T’es pas juste un peu effeminé

Tu as mis trois ans à me reconstruire
Et une seule phrase à suffit a m’oter l’envie de vivre !
Une seconde à suffit à tout détruire

Je t’aime pour ce que tu etais
Je te hais pour ce que tu m’as fait !

Moi j’espere que tu n’oubliera pas
Ce que tu as fait de moi !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cher Michael

  cher=mi=chael 3
  de=tout=mes=a=mis=ce=tait=toi=le=meilleur 10
  je=tap=pe=lais=me=me=mon=a=me=sœur 10
  je=tai=ac=cor=dé=ma=con=fi=an=ce 10
  a=pres=trois=an=née=de=mé=fi=an=ce 10

  lors=que=la=mour=est=ar=ri=vé 8
  on=sest=pro=mis=de=ne=ja=mais=la=ga=cher 11
  cette=a=mi=ti=ée=tant=ap=pre=ci=ée 10
  de=tre=tou=jours=u=nis 6
  me=me=si=en=tre=nous=ce=tait=fi=nis 10

  je=tai=ou=vert=mon=cœur 6
  je=tai=ra=con=té=ma=vie=en=pleu=re 10
  on=se=tait=pro=mis=tou=te=u=ne=vie 10
  ton=a=mour=ma=vais=gran=dit 7

  tu=ma=vais=sor=tie=du=noir 7
  ce=tait=fi=ni=je=na=vais=plus=le=ca=fard 11
  à=nous=deux=on=a=vait=tout=re=cons=truit 10
  ou=bli=ée=mes=i=dée=noire=ce=tait=fi=nis 11

  on=a=vait=des=pro=jet=en=a=mou=reux 10
  et=me=me=len=vie=de=vi=vre=à=deux 10
  tout=e=tait=ro=se 5
  jus=quà=ce=que=vien=ne=cet=te=pau=se 10

  tu=tes=mis=a=dou=ter 6
  car=chris=to=pher=est=ar=ri=vé 8
  il=tas=dit=que=je=tait=pas=faite=pour=toi 10
  quil=y=en=a=vait=dau=tre=mieux=que=moi 10

  tu=mas=quit=tée=a=ban=don=née 8
  tes=bel=les=pa=roles=se=sont=en=vo=lée 10
  tout=nos=pro=jet=tu=les=as=bru=lé 9
  je=ne=pou=vait=pas=te=for=cer=à=mai=mer 11

  a=lors=je=tai=lais=sé=ta=li=ber=té 10
  de=ta=vie=je=me=suis=ef=fa=cé 9
  je=tai=lais=sé=le=temps=de=re=pen=ser 10
  au=bon=mo=ment=du=pas=sé 7

  a=pres=un=mois=je=suis=re=ve=nue 9
  je=tai=en=voyé=cette=let=tre=con=te=nant=mes=sen=ti=ment=mis=à=nu 17
  et=pour=me=re=pondre=tout=ce=que=tu=as=trou=vé 12
  cest=jes=pe=re=que=tar=rive=ra=à=mou=blier 11

  puis=en=fin=tu=mas=a=voué=ce=pour=quoi=tu=ma=vais=quit=tée 15
  tu=mas=dit=que=tu=lai=mait=et=que=tu=ma=vait=ou=blié 14
  sa=ne=ma=vait=pas=cho=quée 7
  cest=au=moment=ou=tu=mas=dit=son=nom=que=tout=sest=ef=fon=dré 15

  chris=to=pher=ja=vais=rai=son=de=me=mé=fier 11
  sa=ma=fait=mal=mais=sa=al=lait=puis=que=ja=vait=tou=jours=ton=a=mi=tié 18
  et=la=en=pleine=gueu=le=tu=mas=ba=lan=cé 11
  sort=de=ma=viear=re=te=de=me=la=ga=cher 11
  je=te=suis=comple=te=ment=in=di=fe=rent=tout=est=ter=mi=né 15

  l=hom=me=que=tu=e=tais=me=manque 9
  pour=tant=lhomme=que=tu=es=de=ve=nu=me=de=goute 12
  cet=te=a=mi=ti=ée=bri=sée=me=hante 10
  mais=au=moins=mainte=nant=je=nai=plus=le=moin=dre=doute 12
  tu=es=un=pur=pé=dé 6
  tes=pas=jus=te=un=peu=ef=fe=mi=né 10

  tu=as=mis=trois=ans=à=me=re=cons=truire 10
  et=une=seu=le=phra=seà=suf=fit=a=mo=ter=len=vie=de=vivre 15
  une=se=con=deà=suf=fit=à=tout=dé=truire 10

  je=tai=me=pour=ce=que=tu=e=tais 9
  je=te=hais=pour=ce=que=tu=mas=fait 9

  moi=jes=pe=re=que=tu=nou=blie=ra=pas 10
  ce=que=tu=as=fait=de=moi 7
 • Phonétique : Cher Michael

  ʃεʁ miʃael
  də tu mεz- ami sətε twa lə mεjœʁ
  ʒə tapəlε məmə mɔ̃n- amə sœʁ
  ʒə tε akɔʁde ma kɔ̃fjɑ̃sə
  apʁə- tʁwaz- ane də mefjɑ̃sə

  lɔʁskə lamuʁ εt- aʁive
  ɔ̃ sε pʁɔmi də nə ʒamε la ɡaʃe
  sεtə amitje tɑ̃ apʁəsje
  dεtʁə tuʒuʁz- yni
  məmə si ɑ̃tʁə nu sətε fini

  ʒə tε uvεʁ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tε ʁakɔ̃te ma vi ɑ̃ plœʁə
  ɔ̃ sətε pʁɔmi tutə ynə vi
  tɔ̃n- amuʁ mavε ɡʁɑ̃di

  ty mavε sɔʁti dy nwaʁ
  sətε fini ʒə navε plys lə kafaʁ
  a nu døz- ɔ̃n- avε tu ʁəkɔ̃stʁɥi
  ublje mεz- ide nwaʁə sətε fini

  ɔ̃n- avε dε pʁɔʒε ɑ̃n- amuʁø
  e məmə lɑ̃vi də vivʁə a dø
  tut- ətε ʁozə
  ʒyska sə kə vjεnə sεtə pozə

  ty tε miz- a dute
  kaʁ kʁistɔfe εt- aʁive
  il ta di kə ʒətε pa fεtə puʁ twa
  kil i ɑ̃n- avε dotʁə mjø kə mwa !

  ty ma kite, abɑ̃dɔne
  tε bεllə paʁɔlə sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle
  tu no pʁɔʒε ty lεz- a bʁyle
  ʒə nə puvε pa tə fɔʁse a mεme

  alɔʁ ʒə tε lεse ta libεʁte
  də ta vi ʒə mə sɥiz- efase
  ʒə tε lεse lə tɑ̃ də ʁəpɑ̃se
  o bɔ̃ mɔmɑ̃ dy pase

  apʁəz- œ̃ mwa ʒə sɥi ʁəvənɥ
  ʒə tε ɑ̃vwaje sεtə lεtʁə kɔ̃tənɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ miz- a ny
  e puʁ mə ʁəpɔ̃dʁə tu sə kə ty a tʁuve
  sε : ʒεspəʁə kə taʁivəʁa a mublje !

  pɥiz- ɑ̃fɛ̃ ty ma avue sə puʁkwa ty mavε kite
  ty ma di kə ty lεmε e kə ty mavε ublje
  sa nə mavε pa ʃɔke
  sεt- o mɔmɑ̃ u ty ma di sɔ̃ nɔ̃ kə tu sεt- efɔ̃dʁe

  kʁistɔfe ! ʒavε ʁεzɔ̃ də mə mefje !
  sa ma fε mal mε sa alε pɥiskə ʒavε tuʒuʁ tɔ̃n- amitje
  e la ɑ̃ plεnə ɡələ ty ma balɑ̃se
  sɔʁ də ma vi aʁətə də mə la ɡaʃe !
  ʒə tə sɥi kɔ̃plətəmɑ̃ ɛ̃difəʁe tut- ε tεʁmine

  lɔmə kə ty ətε mə mɑ̃kə
  puʁtɑ̃ lɔmə kə ty ε dəvəny mə dəɡutə
  sεtə amitje bʁize mə-ɑ̃tə
  mεz- o mwɛ̃ mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε plys lə mwɛ̃dʁə dutə
  ty ε œ̃ pyʁ pede
  tε pa ʒystə œ̃ pø efəmine

  ty a mi tʁwaz- ɑ̃ a mə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə
  e ynə sələ fʁazə a syfi a mɔte lɑ̃vi də vivʁə !
  ynə səɡɔ̃də a syfi a tu detʁɥiʁə

  ʒə tεmə puʁ sə kə ty ətε
  ʒə tə-ε puʁ sə kə ty ma fε !

  mwa ʒεspəʁə kə ty nubljəʁa pa
  sə kə ty a fε də mwa !
 • Syllabes Phonétique : Cher Michael

  ʃεʁ=mi=ʃa=el 4
  də=tu=mε=za=misə=tε=twa=lə=mε=jœʁ 10
  ʒə=ta=pə=lε=mə=mə=mɔ̃=na=mə=sœʁ 10
  ʒə=tε=a=kɔʁ=de=ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  a=pʁə=tʁwa=za=ne=də=me=fj=ɑ̃=sə 10

  lɔʁ=skə=la=muʁ=ε=ta=ʁi=ve 8
  ɔ̃=sε=pʁɔ=midə=nə=ʒa=mε=la=ɡa=ʃe 10
  sε=tə=a=mi=tje=tɑ̃=a=pʁə=sj=e 10
  dε=tʁə=tu=ʒuʁ=zy=ni 6
  mə=mə=si=ɑ̃=tʁə=nu=sə=tε=fi=ni 10

  ʒə=tε=u=vεʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  ʒə=tε=ʁa=kɔ̃=te=ma=vi=ɑ̃=plœ=ʁə 10
  ɔ̃=sə=tε=pʁɔ=mi=tu=tə=y=nə=vi 10
  tɔ̃=na=muʁ=ma=vε=ɡʁɑ̃=di 7

  ty=ma=vε=sɔʁ=ti=dy=nwaʁ 7
  sə=tε=fi=niʒə=na=vε=plys=lə=ka=faʁ 10
  a=nu=dø=zɔ̃=na=vε=tu=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi 10
  u=blje=mε=zi=de=nwaʁə=sə=tε=fi=ni 10

  ɔ̃=na=vε=dε=pʁɔ=ʒε=ɑ̃=na=mu=ʁø 10
  e=mə=mə=lɑ̃=vi=də=vi=vʁə=a=dø 10
  tu=tə=tε=ʁo=zə 5
  ʒys=ka=sə=kə=vjε=nə=sε=tə=po=zə 10

  ty=tε=mi=za=du=te 6
  kaʁ=kʁis=tɔ=fe=ε=ta=ʁi=ve 8
  il=ta=dikə=ʒə=tε=pa=fε=tə=puʁ=twa 10
  kil=i=ɑ̃=na=vε=do=tʁə=mjø=kə=mwa 10

  ty=ma=ki=te=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  tε=bεl=lə=pa=ʁɔlə=sə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le 10
  tu=no=pʁɔ=ʒε=ty=lε=za=bʁy=le 9
  ʒə=nə=pu=vε=patə=fɔʁ=se=a=mε=me 10

  a=lɔʁ=ʒə=tε=lε=se=ta=li=bεʁ=te 10
  də=ta=vi=ʒə=mə=sɥi=ze=fa=se 9
  ʒə=tε=lε=se=lə=tɑ̃=də=ʁə=pɑ̃=se 10
  o=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=dy=pa=se 7

  a=pʁə=zœ̃=mwa=ʒə=sɥi=ʁə=vənɥ 8
  ʒə=tε=ɑ̃=vwa=je=sεtə=lε=tʁə=kɔ̃=tə=nɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mi=za=ny 18
  e=puʁmə=ʁə=pɔ̃=dʁə=tu=sə=kə=ty=a=tʁu=ve 12
  sε=ʒεspəʁə=kə=ta=ʁi=və=ʁa=a=mu=blje 10

  pɥi=zɑ̃=fɛ̃=ty=ma=a=vu=e=sə=puʁ=kwa=ty=ma=vε=ki=te 16
  ty=ma=dikə=ty=lε=mε=e=kə=ty=ma=vε=u=blje 13
  sa=nə=ma=vε=pa=ʃɔ=ke 7
  sε=to=mɔ=mɑ̃=u=ty=ma=di=sɔ̃=nɔ̃kə=tu=sε=te=fɔ̃=dʁe 15

  kʁis=tɔ=fe=ʒa=vε=ʁε=zɔ̃də=mə=me=fje 10
  sa=ma=fε=mal=mε=sa=a=lε=pɥiskə=ʒa=vε=tu=ʒuʁ=tɔ̃=na=mi=tje 17
  e=la=ɑ̃=plεnə=ɡə=lə=ty=ma=ba=lɑ̃se 10
  sɔʁdə=ma=vi=a=ʁə=tə=də=mə=la=ɡa=ʃe 11
  ʒə=tə=sɥi=kɔ̃plə=tə=mɑ̃=ɛ̃=di=fə=ʁe=tu=tε=tεʁ=mi=ne 15

  lɔ=mə=kə=ty=ə=tε=mə=mɑ̃=kə 9
  puʁ=tɑ̃=lɔmə=kə=ty=ε=də=və=ny=mə=də=ɡutə 12
  sε=tə=a=mi=tje=bʁi=ze=mə-ɑ̃=tə 10
  mε=zo=mwɛ̃=mɛ̃tə=nɑ̃ʒə=nε=plys=lə=mwɛ̃=dʁə=dutə 11
  ty=ε=œ̃=pyʁ=pe=de 6
  tε=pa=ʒys=tə=œ̃=pø=e=fə=mi=ne 10

  ty=a=mi=tʁwa=zɑ̃=a=mə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥiʁə 10
  e=ynə=sə=lə=fʁa=zəa=sy=fi=a=mɔ=te=lɑ̃=vi=də=vivʁə 15
  ynə=sə=ɡɔ̃=dəa=sy=fi=a=tu=det=ʁɥiʁə 10

  ʒə=tε=mə=puʁ=sə=kə=ty=ə=tε 9
  ʒə=tə-ε=puʁ=sə=kə=ty=ma=fε 9

  mwa=ʒεs=pə=ʁə=kə=ty=nu=bljə=ʁa=pa 10
  sə=kə=ty=a=fε=də=mwa 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/10/2005 00:00

L'écrit contient 460 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Booklett