Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Soubresaut

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/04/2012 18:35

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Broc-Art

Soubresaut

Avorton de la plume, enfoiré de l’autodafé.
Je pisse de l’encre, c’est un ’’ Stendhal ’’
Au poids de l’enclume, je me fais rimer
En pire des cancres, à bosser aux halles

Entre deux sornettes sur carnet spirales
Ou j’aligne les mots, noir ou bleu d’azur.
Entre deux cagettes épineuses s’empalent
Des doigts mégots, gourds par l’usure

Chante mon âme, éternue au bourgeois
Ne courbe pas le mot, poses toi fier au portail
L’honneur a du charme, … et l’orgueil fait la foi
Gueule bien haut, œuvre du poitrail

« Il y a une mort après la vie ! » ah !

L’espoir naît de cette égalité
À tord ou à cri
Je m’épanouis dans cette vérité
Et je mords comme je fis !

Route raide, orgasme vainqueur
Gifle, pater, coup de pied aux organes
Et sans aide, et sans pleur
Genoux à terre, et bonnet d’âne

« Génuflexion, et bonnet d’ange ! »

C’est mes mains calleuses
Qu’aux poches je range,
Aux vues des maraudeuses,
Une peste aux phalanges

Ces ongles en bernes au deuil de leur devoir.
Aux matins épuisants des bouteilles couchées.
Qu’ainsi se prosterne dans son dernier espoir,
Mon dernier faux fils pas encore accouché.

Alors là seulement, je m’allongerai
Et sur la pointe des rêves, au soleil mourant
Je rendrai mon âme et las, s’il te plaît,
Sans apostolat, sans satin mouillant.

À chaudes larmes, à chaudes pisses
Des vieilles maîtresses fandangos
Pour cette carcasse à malice.
Disparaissant acerbe, incognito.
 • Pieds Hyphénique: Soubresaut

  avor=ton=de=la=plume=en=foi=ré=de=lau=to=da=fé 13
  je=pis=se=de=len=cre=cest=uns=ten=d=hal 11
  au=poids=de=len=clu=me=je=me=fais=ri=mer 11
  en=pi=re=des=can=cres=à=bos=ser=aux=ha=lles 12

  en=tre=deux=sor=net=tes=sur=car=net=s=pi=rales 12
  ou=ja=li=gne=les=mots=noir=ou=bleu=da=zur 11
  en=tre=deux=ca=get=tes=é=pi=neu=ses=sem=palent 12
  des=doigts=mé=gots=gourds=par=lu=su=re 9

  chan=te=mon=â=me=é=ter=nue=au=bour=geois 11
  ne=courbe=pas=le=mot=po=ses=toi=fier=au=por=tail 12
  lhon=neur=a=du=char=me=et=lor=gueil=fait=la=foi 12
  gu=eu=le=bien=haut=œu=vre=du=poi=trail 10

  il=y=a=u=ne=mort=a=près=la=vie=ah 12

  les=poir=naît=de=cet=te=é=ga=li=té 10
  à=tord=ou=à=cri 5
  je=mé=pa=nouis=dans=cet=te=vé=ri=té 10
  et=je=mords=com=me=je=fis 7

  rou=te=rai=de=or=gas=me=vain=queur 9
  gi=fle=pa=ter=coup=de=pied=aux=or=ga=nes 11
  et=sans=ai=de=et=sans=pleur 7
  ge=noux=à=ter=re=et=bon=net=dâne 9

  gé=nu=flexi=on=et=bon=net=dan=ge 10

  cest=mes=mains=cal=leu=ses 6
  quaux=po=ches=je=ran=ge 6
  aux=vues=des=ma=rau=deu=ses 7
  u=ne=pes=te=aux=pha=lan=ges 8

  ces=on=gles=en=ber=nes=au=deuil=de=leur=de=voir 12
  aux=ma=tins=é=pui=sants=des=bou=tei=lles=cou=chées 12
  quain=si=se=pros=ter=ne=dans=son=der=nier=es=poir 12
  mon=der=nier=faux=fils=pas=en=co=re=ac=cou=ché 12

  a=lors=là=seu=le=ment=je=mal=lon=ge=rai 11
  et=sur=la=pointe=des=rê=ves=au=so=leil=mou=rant 12
  je=ren=drai=mon=â=me=et=las=sil=te=plaît 11
  sans=a=pos=to=lat=sans=sa=tin=mouillant 9

  à=chau=des=lar=mes=à=chau=des=pis=ses 10
  des=viei=lles=maî=tres=ses=fan=dan=gos 9
  pour=cet=te=car=cas=se=à=ma=li=ce 10
  dis=pa=rais=sant=a=cer=be=in=co=gni=to 11
 • Phonétique : Soubresaut

  avɔʁtɔ̃ də la plymə, ɑ̃fwaʁe də lotɔdafe.
  ʒə pisə də lɑ̃kʁə, sεt- ynstɑ̃dal
  o pwa də lɑ̃klymə, ʒə mə fε ʁime
  ɑ̃ piʁə dε kɑ̃kʁə, a bɔse o-alə

  ɑ̃tʁə dø sɔʁnεtə syʁ kaʁnε spiʁalə
  u ʒaliɲə lε mo, nwaʁ u blø dazyʁ.
  ɑ̃tʁə dø kaʒεtəz- epinøzə sɑ̃palɑ̃
  dε dwa meɡo, ɡuʁd paʁ lyzyʁə

  ʃɑ̃tə mɔ̃n- amə, etεʁnɥ o buʁʒwa
  nə kuʁbə pa lə mo, pozə twa fje o pɔʁtaj
  lɔnœʁ a dy ʃaʁmə, … e lɔʁɡœj fε la fwa
  ɡələ bjɛ̃-o, œvʁə dy pwatʁaj

  « il i a ynə mɔʁ apʁε la vi ! » a !

  lεspwaʁ nε də sεtə eɡalite
  a tɔʁ u a kʁi
  ʒə mepanui dɑ̃ sεtə veʁite
  e ʒə mɔʁd kɔmə ʒə fi !

  ʁutə ʁεdə, ɔʁɡasmə vɛ̃kœʁ
  ʒiflə, pate, ku də pje oz- ɔʁɡanə
  e sɑ̃z- εdə, e sɑ̃ plœʁ
  ʒənuz- a teʁə, e bɔnε danə

  « ʒenyflεksjɔ̃, e bɔnε dɑ̃ʒə ! »

  sε mε mɛ̃ kaløzə
  ko poʃə ʒə ʁɑ̃ʒə,
  o vɥ dε maʁodøzə,
  ynə pεstə o falɑ̃ʒə

  sεz- ɔ̃ɡləz- ɑ̃ bεʁnəz- o dəj də lœʁ dəvwaʁ.
  o matɛ̃z- epɥizɑ̃ dε butεjə kuʃe.
  kɛ̃si sə pʁɔstεʁnə dɑ̃ sɔ̃ dεʁnje εspwaʁ,
  mɔ̃ dεʁnje fo fis pa ɑ̃kɔʁə akuʃe.

  alɔʁ la sələmɑ̃, ʒə malɔ̃ʒəʁε
  e syʁ la pwɛ̃tə dε ʁεvə, o sɔlεj muʁɑ̃
  ʒə ʁɑ̃dʁε mɔ̃n- amə e las, sil tə plε,
  sɑ̃z- apɔstɔla, sɑ̃ satɛ̃ mujɑ̃.

  a ʃodə laʁmə, a ʃodə pisə
  dε vjεjə mεtʁesə fɑ̃dɑ̃ɡo
  puʁ sεtə kaʁkasə a malisə.
  dispaʁεsɑ̃ asεʁbə, ɛ̃kɔɲito.
 • Pieds Phonétique : Soubresaut

  a=vɔʁ=tɔ̃də=la=ply=mə=ɑ̃=fwa=ʁe=də=lo=tɔ=da=fe 14
  ʒə=pi=sə=də=lɑ̃=kʁə=sε=tyn=stɑ̃=dal 10
  o=pwa=də=lɑ̃=klymə=ʒə=mə=fε=ʁi=me 10
  ɑ̃=piʁə=dε=kɑ̃=kʁə=a=bɔ=se=o-alə 10

  ɑ̃=tʁə=dø=sɔʁ=nεtə=syʁ=kaʁ=nε=spi=ʁalə 10
  u=ʒa=liɲə=lε=mo=nwaʁ=u=blø=da=zyʁ 10
  ɑ̃tʁə=dø=ka=ʒε=tə=ze=pi=nø=zə=sɑ̃=pa=lɑ̃ 12
  dε=dwa=me=ɡo=ɡuʁd=paʁ=ly=zy=ʁə 9

  ʃɑ̃=tə=mɔ̃=na=mə=e=tεʁnɥ=o=buʁ=ʒwa 10
  nə=kuʁbə=pa=lə=mo=po=zə=twa=fje=o=pɔʁ=taj 12
  lɔ=nœʁ=a=dy=ʃaʁmə=e=lɔʁ=ɡœj=fε=la=fwa 11
  ɡə=lə=bjɛ̃-o=œ=vʁə=dy=pwa=tʁaj 9

  il=i=a=ynə=mɔʁ=a=pʁε=la=vi=a 11

  lεs=pwaʁ=nε=də=sε=tə=e=ɡa=li=te 10
  a=tɔʁ=u=a=kʁi 5
  ʒə=me=pa=nu=i=dɑ̃=sεtə=ve=ʁi=te 10
  e=ʒə=mɔʁd=kɔ=mə=ʒə=fi 7

  ʁu=tə=ʁε=də=ɔʁ=ɡas=mə=vɛ̃=kœ=ʁə 10
  ʒi=flə=pa=te=ku=də=pje=o=zɔʁ=ɡanə 10
  e=sɑ̃=zε=də=e=sɑ̃=plœ=ʁə 8
  ʒə=nu=za=te=ʁə=e=bɔ=nε=da=nə 10

  ʒe=ny=flεk=sjɔ̃=e=bɔ=nε=dɑ̃=ʒə 10

  sε=mε=mɛ̃=ka=lø=zə 6
  ko=po=ʃə=ʒə=ʁɑ̃=ʒə 6
  o=vɥ=dε=ma=ʁo=dø=zə 7
  y=nə=pεs=tə=o=fa=lɑ̃=ʒə 8

  sε=zɔ̃ɡlə=zɑ̃=bεʁ=nə=zo=dəj=də=lœʁ=də=vwaʁ 11
  o=ma=tɛ̃=zep=ɥi=zɑ̃=dε=bu=tεjə=ku=ʃe 11
  kɛ̃=sisə=pʁɔs=tεʁ=nə=dɑ̃=sɔ̃=dεʁ=nje=εs=pwaʁ 11
  mɔ̃=dεʁ=nje=fo=fis=pa=ɑ̃=kɔʁəa=ku=ʃe 10

  a=lɔʁ=la=sə=lə=mɑ̃ʒə=ma=lɔ̃=ʒə=ʁε 10
  e=syʁ=la=pwɛ̃tə=dε=ʁε=və=o=sɔ=lεj=mu=ʁɑ̃ 12
  ʒə=ʁɑ̃=dʁε=mɔ̃=namə=e=las=sil=tə=plε 10
  sɑ̃=za=pɔs=tɔ=la=sɑ̃=sa=tɛ̃=mu=jɑ̃ 10

  a=ʃo=də=la=ʁmə=a=ʃo=də=pis=ə 10
  dε=vj=ε=jə=mε=tʁe=sə=fɑ̃=dɑ̃=ɡo 10
  puʁ=sε=tə=kaʁ=ka=sə=a=ma=li=sə 10
  dis=pa=ʁε=sɑ̃=a=sεʁbə=ɛ̃=kɔ=ɲi=to 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.