Univers de poésie d'un auteur

Poème:Rescue Me…

Le Poème

Maybe I’m not the perfect person, I never said I was,
But don’t leave me lying here alone because,
It’s like I’ve lost myself,
You were my sweet angel, my elf.

I’ve lost my hope, my life, my light,
Just cauz you’re not anymore in my close sight,
I thought I could never lose you,
You were a part of my life,
I just needed you,
And now in my heart there’s a painful knife.

When you pass by and you don’t care,
All I can do is stay there and stare,
Talk to me, smile to me,
Do something to set my soul free.

Our eyes meet for a moment,
And our friendship doesn’t seem so ancient,
But we turn around like we have nothing to say,
And this is how we lose another day.

I know I’ve never ment anything to you,
I was just the one who knew all the answers were true,
I helped you with everything, hoping to get something back,
But it looks like I’m once again the poor little duck.

I don’t want you back by my side,
I’m going to manage my feelings to hide,
I just wanna know why,
I managed to lose the one that put me up so high…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Broken

Poète Broken

Broken a publié sur le site 1 écrit. Broken est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Rescue Me…may=beim=not=the=per=fect=per=son=i=ne=ver=said=i=was 14
but=dont=lea=ve=me=lying=he=re=a=lo=ne=be=cau=se 14
its=li=ke=i=ve=lost=my=self 8
you=we=re=my=s=we=et=an=gel=my=elf 11

i=ve=lost=my=ho=pe=my=li=fe=my=light 11
just=cauz=you=re=not=a=ny=mo=re=in=my=clo=se=sight 14
i=thought=i=could=ne=ver=lo=se=you 9
you=we=re=a=part=of=my=life 8
i=just=nee=ded=you 5
and=now=in=my=heart=the=res=a=pain=ful=k=nife 12

when=you=pass=by=and=you=dont=care 8
all=i=can=do=is=stay=the=reand=stare 9
talk=to=me=s=mi=le=to=me 8
do=some=thing=to=set=my=soul=free 8

our=eyes=me=et=for=a=mo=ment 8
and=our=friend=ship=doesnt=seem=so=an=cient 9
but=we=turn=a=round=like=we=ha=ve=no=thing=to=say 13
and=this=is=how=we=losea=no=ther=day 9

i=k=now=ive=ne=ver=ment=a=ny=thing=to=you 12
i=was=just=theone=w=ho=k=new=all=the=ans=wers=we=re=true 15
i=hel=ped=you=wi=th=e=ve=ry=thing=ho=ping=to=get=some=thing=ba=ck 18
but=it=looks=likeim=on=ce=a=gain=the=poor=lit=tle=duck 13

i=dont=want=you=ba=ck=by=my=side 9
im=going=to=ma=nage=my=fee=lings=to=hide 10
i=just=wan=na=k=now=w=hy 8
i=ma=na=ged=to=lose=theo=ne=that=put=me=up=so=high 14
Phonétique : Rescue Me…mεbə iεm no tə pεʁfεkt pεʁsɔ̃, i nəve sε i was,
byt dɔnte ləavə mə liiŋ əʁə alɔnə bəkozə,
itεs likə ivə lɔst mizεlf,
iu wəʁə mi swi ɑ̃ʒεl, mi εlf.

ivə lɔst mi ɔpə, mi lifə, mi liɡt,
ʒyst koz iuʁə no animɔʁə ɛ̃ mi klozə siɡt,
i tuɡt i kuld nəve lozə iu,
iu wəʁə a paʁ ɔf mi lifə,
i ʒyst nidεd iu,
ɑ̃d nɔw ɛ̃ mi əaʁ təʁəεs a pɛ̃fyl knifə.

wɛ̃ iu pas bi ɑ̃d iu dɔnte kaʁə,
al i kɑ̃ do is stε təʁə ɑ̃d staʁə,
talk to mə, smilə to mə,
do sɔmεtiŋ to sεt mi sul fʁi.

uʁ εj mi fɔʁ a mɔmɑ̃,
ɑ̃d uʁ fʁjɛ̃dʃip doεsnte sim so ɑ̃sje,
byt wə tyʁn aʁund likə wə-avə nɔtiŋ to sε,
ɑ̃d tiz- is ɔw wə lozə anɔtœʁ dε.

i knɔw ivə nəve mɑ̃ anitiŋ to iu,
i was ʒyst tə ɔnə wo knεw al tə ɑ̃swœʁ wəʁə tʁy,
i εlpεd iu wit əvəʁitiŋ, ɔpiŋ to ʒεt sɔmεtiŋ bak,
byt it luk likə iεm ɔ̃sə aɡɛ̃ tə puʁ litlə dyk.

i dɔnte wɑ̃ iu bak bi mi sidə,
iεm ɡuiŋ to manaʒə mi filiŋ to idə,
i ʒyst wana knɔw wi,
i manaʒεd to lozə tə ɔnə ta pyt mə yp so iɡ…
Syllabes Phonétique : Rescue Me…mεbə=i=εm=no=tə=pεʁ=fεkt=pεʁ=sɔ̃=i=nə=ve=sε=i=was 15
byt=dɔnə=te=ləa=və=mə=li=iŋ=ə=ʁə=a=lɔ=nə=bə=kozə 15
i=tε=sə=li=kə=i=və=lɔst=mi=zεlf 10
i=u=wə=ʁə=mi=swi=ɑ̃=ʒεl=mi=εlf 10

i=və=lɔst=mi=ɔpə=mi=li=fə=mi=liɡt 10
ʒyst=koz=i=uʁə=no=a=ni=mɔ=ʁəɛ̃=mi=klo=zə=siɡt 13
i=tuɡt=i=kuld=nə=ve=lo=zə=i=u 10
i=u=wə=ʁə=a=paʁ=ɔf=mi=li=fə 10
i=ʒyst=ni=dεd=i=u 6
ɑ̃d=nɔw=ɛ̃=miəaʁ=tə=ʁə=ε=sə=a=pɛ̃=fyl=knifə 12

wɛ̃=i=u=pas=bi=ɑ̃d=i=u=dɔnə=te=kaʁə 11
al=i=kɑ̃=do=is=stε=tə=ʁə=ɑ̃d=staʁə 10
talk=to=mə=smi=lə=to=mə 7
do=sɔ=mε=tiŋ=to=sεt=mi=sul=fʁi 9

uʁ=εj=mi=fɔʁ=a=mɔ=mɑ̃ 7
ɑ̃d=uʁ=fʁjɛ̃d=ʃip=do=εs=nte=sim=so=ɑ̃=sje 11
byt=wə=tyʁn=a=ʁund=likə=wə-a=və=nɔ=tiŋ=to=sε 13
ɑ̃d=ti=zis=ɔw=wə=lozə=a=nɔ=tœʁ=dε 10

i=knɔw=ivə=nə=ve=mɑ̃=a=ni=tiŋ=to=i=u 12
i=was=ʒyst=təɔnə=wo=knεw=al=tə=ɑ̃=swœʁ=wə=ʁə=tʁy 13
i=εl=pεd=i=u=wit=ə=və=ʁi=tiŋ=ɔ=piŋ=to=ʒεt=sɔ=mε=tiŋ=bak 18
byt=it=luk=likə=i=εm=ɔ̃=səa=ɡɛ̃=tə=puʁ=li=tlə=dyk 14

i=dɔnə=te=wɑ̃=i=u=bak=bi=mi=sidə 10
i=εm=ɡu=iŋ=to=ma=naʒə=mi=fi=liŋ=to=idə 12
i=ʒyst=wa=na=knɔw=wi 6
i=ma=na=ʒεd=to=lozə=təɔ=nə=ta=pyt=mə=yp=so=iɡ 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/02/2005 00:00Deadstar

J’adore lire des poemes en anglais parce que je trouve que ca sonne vraiment bien.
Celui ci est genial parce qu’il a reussi a me transmettre autant d’emotion qu’un poeme francais, il n’est pas dur a comprendre et j’aime cette idée de solitude après un abandon. . .
Bravo a toi Broken, surtout que je vois que c’est ton premier sur ce site.
Amitiés
DeAdStAr

Poème - Sans Thème -
Du 18/02/2005 20:27

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 6 strophes.