Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Après La Tempête…

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/11/2005 17:46

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : +(C+R+O+W)+(S)(S)(S)

Après La Tempête…

Après la tempête
Sous la pluie de l’émotion
Les gouttes évacuèrent les brûlures
Qui enfermaient le couteau du martyrisé
Et de ce fluide pur et sans raison qui ressort de mon âme
Me cachèrent jusqu’au levé du jour, d’une frappante façon
Une vie assez particulière, une vison de son monde différente
Les plumes dans lesquelles j’ai sommeillé n’étaient pas celles d’un oiseau
Mais étaient rouge de sang, vertes de nature, marrons de fiction, froissées
Elles surgissaient de mon dos, je ne comprenais vraiment pas pourquoi une telle chose
Une chose si pure, si exeptionellement inaproprié à ce que je suis, si enthousiasmantes de bonheur
Puis en revenant à mes émotions, je compris que c’était une sorte de renaissance de l’étrange réveil
Et tout doucement, comme une sorte de second éveil, la raison me tua tout à coups, en finit
Ce paysage dont je n’avais fait nul attention me parût encore plus beau quand il disparaissait
J’en criais de fureur, non pourquoi une renaissance aussi courte
Pourquoi une telle injustice, tant de déceptions de revenir
A ce que je suis et resterais indéfiniment intérieurement
Tout s’éffondrait, tout redevenait aussi noir
Les formes redevenaient carré et droite
J’avais juste un besoin de m’évader
Et je revient m’évader dans une réalité
Parmis tant d’autres…
Sous la tempête
Voila la forme physique et morale de l’inspiration
Selon moi
Elle commence, se développe petit à petit
Explose
Lorsqu’on en prend conscience
Et disparaît aussi vite qu’elle est venu
Dans un dégradé fatal
 • Pieds Hyphénique: Après La Tempête…

  après=la=tem=pê=te 5
  sous=la=pluie=de=lé=mo=ti=on 8
  les=gout=tes=é=va=cuè=rent=les=brû=lures 10
  qui=en=fer=maient=le=cou=teau=du=mar=ty=ri=sé 12
  et=de=ce=fluide=pur=et=sans=rai=son=qui=res=sort=de=mon=âme 15
  me=ca=chèrent=jus=quau=le=vé=du=jour=du=ne=frap=pan=te=fa=çon 16
  une=vieas=sez=par=ti=cu=liè=re=u=ne=vi=son=de=son=mon=de=dif=fé=rente 19
  les=plumes=dans=les=quel=les=jai=som=meillé=né=taient=pas=cel=les=dun=oi=seau 17
  mais=é=taient=rouge=de=sang=ver=tes=de=na=tu=re=mar=rons=de=fic=tion=frois=sées 19
  elles=sur=gis=saient=de=mon=dos=je=ne=compre=nais=vrai=ment=pas=pour=quoi=u=ne=tel=le=chose 21
  une=cho=se=si=pu=re=si=exep=tio=nel=le=ment=i=na=pro=prié=à=ce=que=je=suis=si=en=thou=sias=man=tes=de=bon=heur 30
  puis=en=re=ve=nant=à=mes=é=mo=tions=je=com=pris=que=cé=tait=une=sor=te=de=re=nais=san=ce=de=lé=tran=ge=ré=veil 30
  et=tout=douce=ment=com=meu=ne=sor=te=de=se=cond=é=veil=la=rai=son=me=tua=tout=à=coups=en=fi=nit 25
  ce=pa=y=sage=dont=je=na=vais=fait=nul=at=ten=tion=me=pa=rût=en=co=re=plus=beau=quand=il=dis=pa=rais=sait 27
  jen=criais=de=fu=reur=non=pour=quoi=une=re=nais=san=ceaus=si=courte 15
  pour=quoi=une=tel=lein=jus=ti=ce=tant=de=dé=cep=tions=de=re=ve=nir 17
  a=ce=que=je=suis=et=res=te=rais=in=dé=fi=niment=in=té=rieu=re=ment 18
  tout=séf=fon=drait=tout=re=de=ve=nait=aus=si=noir 12
  les=formes=re=de=ve=naient=car=ré=et=droite 10
  ja=vais=jus=teun=be=soin=de=mé=va=der 10
  et=je=re=vient=mé=va=der=dans=une=ré=a=li=té 13
  par=mis=tant=dau=tres 5
  sous=la=tem=pê=te 5
  voi=la=la=forme=phy=si=queet=mo=ra=le=de=lins=pi=ra=tion 15
  se=lon=moi 3
  elle=commen=ce=se=dé=ve=lop=pe=pe=tit=à=pe=tit 13
  ex=plo=se 3
  lors=quon=en=prend=cons=cien=ce 7
  et=dis=pa=raît=aus=si=vite=quel=leest=ve=nu 11
  dans=un=dé=gra=dé=fa=tal 7
 • Phonétique : Après La Tempête…

  apʁε la tɑ̃pεtə
  su la plɥi də lemɔsjɔ̃
  lε ɡutəz- evakyεʁe lε bʁylyʁə
  ki ɑ̃fεʁmε lə kuto dy maʁtiʁize
  e də sə flɥidə pyʁ e sɑ̃ ʁεzɔ̃ ki ʁəsɔʁ də mɔ̃n- amə
  mə kaʃεʁe ʒysko ləve dy ʒuʁ, dynə fʁapɑ̃tə fasɔ̃
  ynə vi ase paʁtikyljεʁə, ynə vizɔ̃ də sɔ̃ mɔ̃də difeʁɑ̃tə
  lε plymə dɑ̃ lekεllə ʒε sɔmεje netε pa sεllə dœ̃n- wazo
  mεz- etε ʁuʒə də sɑ̃, vεʁtə- də natyʁə, maʁɔ̃ də fiksjɔ̃, fʁwase
  εllə syʁʒisε də mɔ̃ do, ʒə nə kɔ̃pʁənε vʁεmɑ̃ pa puʁkwa ynə tεllə ʃozə
  ynə ʃozə si pyʁə, si εɡzεpsjɔnεllmɑ̃ inapʁɔpʁje a sə kə ʒə sɥi, si ɑ̃tuzjasmɑ̃tə də bɔnœʁ
  pɥiz- ɑ̃ ʁəvənɑ̃ a mεz- emɔsjɔ̃, ʒə kɔ̃pʁi kə setε ynə sɔʁtə də ʁənεsɑ̃sə də letʁɑ̃ʒə ʁevεj
  e tu dusəmɑ̃, kɔmə ynə sɔʁtə də səɡɔ̃t- evεj, la ʁεzɔ̃ mə tɥa tut- a ku, ɑ̃ fini
  sə pεizaʒə dɔ̃ ʒə navε fε nyl atɑ̃sjɔ̃ mə paʁy ɑ̃kɔʁə plys bo kɑ̃t- il dispaʁεsε
  ʒɑ̃ kʁjε də fyʁœʁ, nɔ̃ puʁkwa ynə ʁənεsɑ̃sə osi kuʁtə
  puʁkwa ynə tεllə ɛ̃ʒystisə, tɑ̃ də desεpsjɔ̃ də ʁəvəniʁ
  a sə kə ʒə sɥiz- e ʁεstəʁεz- ɛ̃definime ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃
  tu sefɔ̃dʁε, tu ʁədəvənε osi nwaʁ
  lε fɔʁmə- ʁədəvənε kaʁe e dʁwatə
  ʒavε ʒystə œ̃ bəzwɛ̃ də mevade
  e ʒə ʁəvjɛ̃ mevade dɑ̃z- ynə ʁealite
  paʁmi tɑ̃ dotʁə…
  su la tɑ̃pεtə
  vwala la fɔʁmə fizikə e mɔʁalə də lɛ̃spiʁasjɔ̃
  səlɔ̃ mwa
  εllə kɔmɑ̃sə, sə devəlɔpə pəti a pəti
  εksplozə
  lɔʁskɔ̃n- ɑ̃ pʁɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə
  e dispaʁε osi vitə kεllə ε vəny
  dɑ̃z- œ̃ deɡʁade fatal
 • Pieds Phonétique : Après La Tempête…

  a=pʁε=la=tɑ̃=pε=tə 6
  su=la=plɥi=də=le=mɔ=s=j=ɔ̃ 9
  lε=ɡu=tə=ze=va=ky=ε=ʁe=lε=bʁy=ly=ʁə 12
  ki=ɑ̃=fεʁ=mε=lə=ku=to=dy=maʁ=ti=ʁi=ze 12
  e=də=sə=flɥidə=pyʁ=e=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=ki=ʁə=sɔʁ=də=mɔ̃=namə 15
  mə=ka=ʃε=ʁe=ʒys=kolə=ve=dy=ʒuʁ=dy=nə=fʁa=pɑ̃=tə=fa=sɔ̃ 16
  ynə=vi=a=se=paʁ=ti=ky=ljε=ʁə=y=nə=vi=zɔ̃=də=sɔ̃=mɔ̃=də=di=fe=ʁɑ̃tə 20
  lε=plymə=dɑ̃=le=kεllə=ʒε=sɔ=mε=je=ne=tε=pa=sεl=lə=dœ̃=nwa=zo 17
  mε=ze=tε=ʁuʒə=də=sɑ̃=vεʁ=tə=də=na=ty=ʁə=ma=ʁɔ̃=də=fik=sjɔ̃=fʁwase 18
  εllə=syʁ=ʒi=sεdə=mɔ̃=do=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=vʁε=mɑ̃=pa=puʁ=kwa=y=nə=tεl=lə=ʃozə 21
  ynə=ʃo=zə=si=py=ʁə=si=εɡ=zεp=sjɔ=nεl=lmɑ̃=i=na=pʁɔ=pʁje=a=sə=kə=ʒə=sɥi=si=ɑ̃=tu=zjas=mɑ̃=tə=də=bɔ=nœʁ 30
  pɥi=zɑ̃ʁə=və=nɑ̃=a=mε=ze=mɔ=sjɔ̃=ʒə=kɔ̃=pʁi=kə=se=tε=y=nə=sɔʁ=tə=də=ʁə=nε=sɑ̃=sə=də=le=tʁɑ̃=ʒə=ʁe=vεj 30
  e=tu=dusə=mɑ̃=kɔ=məy=nə=sɔʁ=tə=də=sə=ɡɔ̃=te=vεj=la=ʁε=zɔ̃=mə=tɥa=tu=ta=ku=ɑ̃=fi=ni 25
  sə=pε=i=zaʒə=dɔ̃=ʒə=na=vε=fε=nyl=a=tɑ̃=sjɔ̃=mə=pa=ʁy=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=bo=kɑ̃=til=dis=pa=ʁε=sε 27
  ʒɑ̃=kʁjεdə=fy=ʁœʁ=nɔ̃=puʁ=kwa=y=nə=ʁə=nε=sɑ̃=səo=si=kuʁtə 15
  puʁ=kwa=ynə=tεlləɛ̃=ʒys=ti=sə=tɑ̃=də=de=sεp=sjɔ̃=də=ʁə=və=niʁ 16
  asə=kə=ʒə=sɥi=ze=ʁεs=tə=ʁε=zɛ̃=de=fi=ni=me=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=mɑ̃ 18
  tu=se=fɔ̃=dʁε=tu=ʁə=də=və=nε=o=si=nwaʁ 12
  lε=fɔʁ=mə=ʁə=də=və=nε=ka=ʁe=e=dʁwa=tə 12
  ʒa=vε=ʒys=tə=œ̃=bə=zwɛ̃=də=me=va=de 11
  e=ʒəʁə=vjɛ̃=me=va=de=dɑ̃=zynə=ʁe=a=li=te 12
  paʁ=mi=tɑ̃=do=tʁə 5
  su=la=tɑ̃=pε=tə 5
  vwa=la=la=fɔʁmə=fi=zi=kəe=mɔ=ʁa=lə=də=lɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 15
  sə=lɔ̃=mwa 3
  εllə=kɔ=mɑ̃sə=sə=de=və=lɔ=pə=pə=ti=a=pə=ti 13
  εk=splo=zə 3
  lɔʁ=skɔ̃=nɑ̃=pʁɑ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 8
  e=dis=pa=ʁε=o=si=vitə=kεl=lə=ε=və=ny 12
  dɑ̃=zœ̃=de=ɡʁa=de=fa=tal 7

PostScriptum

Je l’ai écris un peu attivement, j’espere qu’il est assez compréhensible.
Et si vous avez bien lu, vous comprendrez que son titre devrait être
&quot ; l’inspiration&quot ;

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2005 18:27Ewilan

J’aime beaucoup, c’est un joli poème...
amitié...ewi