Texte : Un Lit A Soi

Un Lit A Soi

Je suis fils unique et je ne le regrette pas
C’est bon d’avoir une chambre à soi, que ce soit une évidence d’en profiter
Combien de silence, de jeux mystérieux, d’inventivité, de sensualité
Un lit petit ou pas mais une chambre à soi
En plus de ce privilège sans le savoir, il y a l’évolution due à l’âge
la pièce a les mêmes proportions, chanceux, mais le lit passe de 90 à 120
Ce n’est pas un souhait, c’est un choix maternel
L’intérieur de la pièce chance, du petit train électrique sur tréteaux, il disparaît pour une chaîne hi-fi
Les 45 tours deviennent 33 ou K7, le corps et l’esprit changent
Il y a la folie musical, les articles qu’on collectionnent comme les vinyles
J’enchaîne les morceaux, je rejoue les mêmes
Sur une rocking-chair, je lis du Agatha Christie
Il me faut du policier pour avancer dans ma lecture
Je ne connais pas encore les magasines pour davantage de photos que de textes, un soulagement de moins lire tout en s’instruisant
L’école fait du mal, il oblige des classiques, de Molière à Racine, de Voltaire à Balzac
Je m’y ennuie
Je rêve d’un monde sans cette prison
Je n’aime pas courir et crier comme un garçon
Je préfère le silence de l’après récréation ou mieux encore le samedi sans cette institution de misère
Du lit naissent les fantasmes, les aventures en solo dans un univers en duo
Qui le chevalier, la princesse au hennin, l’homme aux poulaines
Un château-fort pour être en sécurité, le lit pour les paupières fermées qui rêvent
La pensée magique, la pensée qui efface un instant les angoisses
La mère toujours présente et pour toujours ou du moins pour le plus longtemps possible, que faire après l’abandon ?
J’ai vécu seul, je vis seul, vivrais-je seul ?
Je ne suis pas malheureux, je suis sauts d’obstacles, d’humeur mélancolique, ’si maman si’, au fond ’a long way from happiness’, toujours des chansons
La musique pour avancer dans son histoire, pour modifier son CV
On me croit lunatique, je suis plus élevé encore
Dans ce lit, j’ai songé à être femme, puis homme, à nouveau garçon, femme, le fils à sa maman incontestablement
Je ne serais jamais en paix mais en bataille perpétuelle
Je suis passé d’un 120 à un clic-clac puis à un 90 comme pour boucler le cycle
Un ami m’avait dit : pour ce que tu t’en sers ! Achète un plus petit
Comme un con, j’ai obéi
Faut que j’ai pas beaucoup de place dans ce 18 m² mais je ne me plains pas
J’ai au moins un espace rien qu’à moi, habitué d’objets choisis par moi, une déco sommaire pensée par moi
Un tam-tam vintage 70, un Hoya Kerrii, un lit gonflable deux places, une affiche des Vieilles charrues, des haltères, une chouette colorée en bois, Un Robert de poche, un magnet avec une cocote minute, 200 Cds, une guirlande du premier janvier au 31 décembre, une trousse de toilette Longchamp, un almanach des châteaux de la Loire, un petit livre du savoir vivre, une enveloppe pour le cancer colorectal…

Syllabation De L'Écrit

 • Phonétique : Un Lit A Soi

  ʒə sɥi fisz- ynikə e ʒə nə lə ʁəɡʁεtə pa
  sε bɔ̃ davwaʁ ynə ʃɑ̃bʁə a swa, kə sə swa ynə evidɑ̃sə dɑ̃ pʁɔfite
  kɔ̃bjɛ̃ də silɑ̃sə, də ʒø misteʁjø, dɛ̃vɑ̃tivite, də sɑ̃sɥalite
  œ̃ li pəti u pa mεz- ynə ʃɑ̃bʁə a swa
  ɑ̃ plys də sə pʁivilεʒə sɑ̃ lə savwaʁ, il i a levɔlysjɔ̃ dɥ a laʒə
  la pjεsə a lε mεmə pʁɔpɔʁsjɔ̃, ʃɑ̃sø, mε lə li pasə də katʁə vɛ̃- diz- a sɑ̃ vɛ̃
  sə nε pa œ̃ suε, sεt- œ̃ ʃwa matεʁnεl
  lɛ̃teʁjœʁ də la pjεsə ʃɑ̃sə, dy pəti tʁɛ̃ elεktʁikə syʁ tʁeto, il dispaʁε puʁ ynə ʃεnə i fi
  lε kaʁɑ̃tə sɛ̃k tuʁ dəvjεne tʁɑ̃tə tʁwaz- u ka sεt, lə kɔʁz- e lεspʁi ʃɑ̃ʒe
  il i a la fɔli myzikal, lεz- aʁtiklə kɔ̃ kɔlεksjɔne kɔmə lε vinilə
  ʒɑ̃ʃεnə lε mɔʁso, ʒə ʁəʒu lε mεmə
  syʁ ynə ʁɔkiŋ ʃεʁ, ʒə li dy aɡata kʁisti
  il mə fo dy pɔlisje puʁ avɑ̃se dɑ̃ ma lεktyʁə
  ʒə nə kɔnε pa ɑ̃kɔʁə lε maɡazinə puʁ davɑ̃taʒə də fɔto kə də tεkstə, œ̃ sulaʒəmɑ̃ də mwɛ̃ liʁə tut- ɑ̃ sɛ̃stʁɥizɑ̃
  lekɔlə fε dy mal, il ɔbliʒə dε klasik, də mɔljεʁə a ʁasinə, də vɔltεʁə a balzak
  ʒə mi ɑ̃nɥi
  ʒə ʁεvə dœ̃ mɔ̃də sɑ̃ sεtə pʁizɔ̃
  ʒə nεmə pa kuʁiʁ e kʁje kɔmə œ̃ ɡaʁsɔ̃
  ʒə pʁefεʁə lə silɑ̃sə də lapʁε ʁekʁeasjɔ̃ u mjøz- ɑ̃kɔʁə lə samədi sɑ̃ sεtə ɛ̃stitysjɔ̃ də mizεʁə
  dy li nεse lε fɑ̃tasmə, lεz- avɑ̃tyʁəz- ɑ̃ sɔlo dɑ̃z- œ̃n- ynivez- ɑ̃ dyo
  ki lə ʃəvalje, la pʁɛ̃sεsə o εnɛ̃, lɔmə o pulεnə
  œ̃ ʃato fɔʁ puʁ εtʁə ɑ̃ sekyʁite, lə li puʁ lε popjεʁə fεʁme ki ʁεve
  la pɑ̃se maʒikə, la pɑ̃se ki efasə œ̃n- ɛ̃stɑ̃ lεz- ɑ̃ɡwasə
  la mεʁə tuʒuʁ pʁezɑ̃tə e puʁ tuʒuʁz- u dy mwɛ̃ puʁ lə plys lɔ̃tɑ̃ pɔsiblə, kə fεʁə apʁε labɑ̃dɔ̃ ?
  ʒε veky səl, ʒə vis səl, vivʁε ʒə səl ?
  ʒə nə sɥi pa maləʁø, ʒə sɥi so dɔpstaklə, dymœʁ melɑ̃kɔlikə, si mamɑ̃ si, o fɔ̃da lɔ̃ wε fʁɔm-apines, tuʒuʁ dε ʃɑ̃sɔ̃
  la myzikə puʁ avɑ̃se dɑ̃ sɔ̃n- istwaʁə, puʁ mɔdifje sɔ̃ se ve
  ɔ̃ mə kʁwa lynatikə, ʒə sɥi plysz- eləve ɑ̃kɔʁə
  dɑ̃ sə li, ʒε sɔ̃ʒe a εtʁə famə, pɥiz- ɔmə, a nuvo ɡaʁsɔ̃, famə, lə fisz- a sa mamɑ̃ ɛ̃kɔ̃tεstabləmɑ̃
  ʒə nə səʁε ʒamεz- ɑ̃ pε mεz- ɑ̃ batajə pεʁpetɥεllə
  ʒə sɥi pase dœ̃ sɑ̃ vɛ̃t- a œ̃ klik klak pɥiz- a œ̃ katʁə vɛ̃- di- kɔmə puʁ bukle lə siklə
  œ̃n- ami mavε di : puʁ sə kə ty tɑ̃ sεʁ ! aʃεtə œ̃ plys pəti
  kɔmə œ̃ kɔ̃, ʒε ɔbei
  fo kə ʒε pa boku də plasə dɑ̃ sə diz- ɥi m mε ʒə nə mə plɛ̃ pa
  ʒε o mwɛ̃z- œ̃n- εspasə ʁjɛ̃ ka mwa, abitye dɔbʒε ʃwazi paʁ mwa, ynə deko sɔmεʁə pɑ̃se paʁ mwa
  œ̃ tam tam vɛ̃taʒə swasɑ̃tə dis, œ̃n- waja keʁji, œ̃ li ɡɔ̃flablə dø plasə, ynə afiʃə dε vjεjə ʃaʁy, dεz- altεʁə, ynə ʃuεtə kɔlɔʁe ɑ̃ bwa, œ̃ ʁɔbεʁ də poʃə, œ̃ maɲε avεk ynə kɔkɔtə minytə viʁɡylə dø sɑ̃ se de εs, ynə ɡiʁlɑ̃də dy pʁəmje ʒɑ̃vje o tʁɑ̃tə e œ̃ desɑ̃bʁə, ynə tʁusə də twalεtə lɔ̃ɡʃɑ̃, œ̃n- almanak dε ʃato də la lwaʁə, œ̃ pəti livʁə dy savwaʁ vivʁə, ynə ɑ̃vəlɔpə puʁ lə kɑ̃se kɔlɔʁεktal…

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Texte Sincérité
Publié le 14/01/2022 21:37

L'écrit contient 551 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Christophe69

Récompense

0
0
0