Poeme : 79474 - Sans Titre

79474 - Sans Titre

Toi, ma petite tête,
Il fallait que ce poême je le mette,
Tu m’as enormément apporté,
Ton soutien m’a beaucoup aidé,
C’est vrai que même dans nos delires,
Fallait que je rajoute lui,
Que même quand on avait du plaisir,
Je te disais que je pense à lui…
J’ai peut-être exageré à tout te raconter,
Parceque toi tu en avais assez,
Il y a avait pas de place pour nous,
Dès qu’il y avait lui, je te rendais fou,
Je te parlais mais je l’observais,
Mais maintenant c’est du passé,
J’ai pas fait attention à toi,
Je n’ai que pensé à moi…
Toi t’as tjrs été là pour que j’aille bien,
Tu me faisais rire avec tes jouets,
Que tu portais dans la main,
Et que tu faisais bouger pour me faire rigolé. .
Mais tu comptes beaucoup pour moi,
Plus que tu le croiis,
T’as une place immense dans mon cœur,
Ca se voit à mon sourire quand je te vois,
C’est parceque j’aime que tu soi près de moi !
Ton petit cochon rose, ton petit esquimau,
Veut juste te dire quelques ti mots,
Pour te dire que je m’en veux davoir mal reagi,
Que pour toi, je serais prête a tt à tout arreter,
Parcque tu es plus qu’un ami,
Tu es celui qui m’as sauvé !
Je t’aime tite tête ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 79474 - Sans Titre

  toi=ma=pe=ti=te=tê=te 7
  il=fal=lait=que=ce=poê=me=je=le=mette 10
  tu=mas=e=nor=mé=ment=ap=por=té 9
  ton=sou=tien=ma=beau=coup=ai=dé 8
  cest=vrai=que=même=dans=nos=de=lires 8
  fal=lait=que=je=ra=jou=te=lui 8
  que=même=quand=on=a=vait=du=plai=sir 9
  je=te=di=sais=que=je=penseà=lui 8
  jai=peut=têtre=exa=ge=ré=à=tout=te=ra=con=ter 12
  par=ce=que=toi=tu=en=a=vais=as=sez 10
  il=y=a=a=vait=pas=de=place=pour=nous 10
  dès=quil=y=a=vait=lui=je=te=ren=dais=fou 11
  je=te=par=lais=mais=je=lob=ser=vais 9
  mais=main=te=nant=cest=du=pas=sé 8
  jai=pas=fait=at=ten=tion=à=toi 8
  je=nai=que=pen=sé=à=moi 7
  toi=tas=t=j=r=s=é=té=là=pour=que=jaille=bien 13
  tu=me=fai=sais=rirea=vec=tes=jouets 8
  que=tu=por=tais=dans=la=main 7
  et=que=tu=fai=sais=bou=ger=pour=me=faire=ri=go=lé 13
  mais=tu=comp=tes=beau=coup=pour=moi 8
  plus=que=tu=le=croiis 5
  tas=une=pla=ceim=mense=dans=mon=cœur 8
  ca=se=voit=à=mon=sou=rire=quand=je=te=vois 11
  cest=par=ce=que=jaime=que=tu=soi=près=de=moi 11
  ton=pe=tit=co=chon=rose=ton=pe=tit=es=qui=mau 12
  veut=jus=te=te=dire=quel=ques=ti=mots 9
  pour=te=dire=que=je=men=veux=da=voir=mal=rea=gi 12
  que=pour=toi=je=se=rais=prêtea=t=t=à=tout=ar=re=ter 14
  parc=que=tu=es=plus=quun=a=mi 8
  tu=es=ce=lui=qui=mas=sau=vé 8
  je=tai=me=ti=te=tê=te 7
 • Phonétique : 79474 - Sans Titre

  twa, ma pətitə tεtə,
  il falε kə sə pɔεmə ʒə lə mεtə,
  ty ma ɑ̃nɔʁmemɑ̃ apɔʁte,
  tɔ̃ sutjɛ̃ ma boku εde,
  sε vʁε kə mεmə dɑ̃ no dəliʁə,
  falε kə ʒə ʁaʒutə lɥi,
  kə mεmə kɑ̃t- ɔ̃n- avε dy plεziʁ,
  ʒə tə dizε kə ʒə pɑ̃sə a lɥi…
  ʒε pø tεtʁə εɡzaʒəʁe a tu tə ʁakɔ̃te,
  paʁsəkə twa ty ɑ̃n- avεz- ase,
  il i a avε pa də plasə puʁ nu,
  dε kil i avε lɥi, ʒə tə ʁɑ̃dε fu,
  ʒə tə paʁlε mε ʒə lɔpsεʁvε,
  mε mɛ̃tənɑ̃ sε dy pase,
  ʒε pa fε atɑ̃sjɔ̃ a twa,
  ʒə nε kə pɑ̃se a mwa…
  twa ta te ʒi εʁ εs ete la puʁ kə ʒajə bjɛ̃,
  ty mə fəzε ʁiʁə avεk tε ʒuε,
  kə ty pɔʁtε dɑ̃ la mɛ̃,
  e kə ty fəzε buʒe puʁ mə fεʁə ʁiɡɔle.
  mε ty kɔ̃tə boku puʁ mwa,
  plys kə ty lə kʁwai,
  ta ynə plasə imɑ̃sə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  ka sə vwa a mɔ̃ suʁiʁə kɑ̃ ʒə tə vwa,
  sε paʁsəkə ʒεmə kə ty swa pʁε də mwa !
  tɔ̃ pəti koʃɔ̃ ʁozə, tɔ̃ pəti εskimo,
  vø ʒystə tə diʁə kεlk ti mo,
  puʁ tə diʁə kə ʒə mɑ̃ vø davwaʁ mal ʁəaʒi,
  kə puʁ twa, ʒə səʁε pʁεtə a te te a tut- aʁəte,
  paʁk ty ε plys kœ̃n- ami,
  ty ε səlɥi ki ma sove !
  ʒə tεmə titə tεtə ! !
 • Syllabes Phonétique : 79474 - Sans Titre

  twa=ma=pə=ti=tə=tε=tə 7
  il=fa=lεkə=sə=pɔ=ε=mə=ʒə=lə=mεtə 10
  ty=ma=ɑ̃=nɔʁ=me=mɑ̃=a=pɔʁ=te 9
  tɔ̃=su=tj=ɛ̃=ma=bo=ku=ε=de 9
  sε=vʁε=kə=mεmə=dɑ̃=no=də=liʁə 8
  fa=lε=kə=ʒə=ʁa=ʒu=tə=lɥi 8
  kə=mεmə=kɑ̃=tɔ̃=na=vε=dy=plε=ziʁ 9
  ʒə=tə=di=zεkə=ʒə=pɑ̃=səa=lɥi 8
  ʒε=pø=tεtʁəεɡ=za=ʒə=ʁe=a=tu=tə=ʁa=kɔ̃=te 12
  paʁsə=kə=twa=ty=ɑ̃=na=vε=zase 8
  il=i=a=a=vεpadə=pla=sə=puʁ=nu 9
  dε=kil=i=a=vε=lɥiʒə=tə=ʁɑ̃=dε=fu 10
  ʒə=tə=paʁ=lε=mεʒə=lɔp=sεʁ=vε 8
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=dy=pa=se 8
  ʒε=pa=fε=a=tɑ̃=sjɔ̃=a=twa 8
  ʒə=nε=kə=pɑ̃=se=a=mwa 7
  twa=ta=te=ʒi=εʁ=εsəe=te=la=puʁ=kə=ʒajə=bjɛ̃ 12
  tymə=fə=zε=ʁiʁəa=vεk=tε=ʒu=ε 8
  kə=ty=pɔʁ=tε=dɑ̃=la=mɛ̃ 7
  e=kə=tyfə=zε=bu=ʒe=puʁ=mə=fε=ʁə=ʁi=ɡɔ=le 13
  mε=ty=kɔ̃=tə=bo=ku=puʁ=mwa 8
  plys=kə=ty=lə=kʁwa=i 6
  ta=ynə=plasə=i=mɑ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 9
  kasə=vwa=a=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 11
  sε=paʁsə=kə=ʒε=mə=kə=ty=swa=pʁε=də=mwa 11
  tɔ̃pə=ti=ko=ʃɔ̃=ʁozə=tɔ̃=pə=ti=εs=ki=mo 11
  vø=ʒys=tə=tə=diʁə=kεl=kə=ti=mo 9
  puʁtə=di=ʁə=kə=ʒə=mɑ̃=vø=da=vwaʁ=mal=ʁəa=ʒi 12
  kə=puʁ=twa=ʒə=sə=ʁε=pʁεtəa=te=te=a=tu=ta=ʁə=te 14
  paʁk=ty=ε=plys=kœ̃=na=mi 7
  ty=ε=səl=ɥi=ki=ma=so=ve 8
  ʒə=tε=mə=ti=tə=tε=tə 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/10/2005 16:37

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Calimerette